Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające w bardziej szczegółowy sposób okoliczności, w których konieczne jest wyłączenie z zakresu uprawnień do umorzenia lub konwersji na podstawie art. 44 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające działania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących rolnictwa, które wymagają wprowadzenia informacji do Systemu Informacji Celnej (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w odniesieniu do dostosowania załącznika III do tego rozporządzenia (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w częściach zamiennych odzyskanych z wyrobów medycznych lub mikroskopów elektronowych i używanych do ich naprawy lub regeneracji (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 528/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 604/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności