Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ytterligare specificering av de omständigheter där undantag från tillämpning av nedskrivnings- eller konverteringsbefogenheterna är nödvändiga enligt artikel 44.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 4 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller de omständigheter och villkor under vilka betalning av extraordinära efterhandsbidrag får skjutas upp helt eller delvis, och om kriterierna för fastställande av aktiviteter, tjänster och transaktioner avseende kritiska funktioner och för fastställande av affärsområden och kringtjänster avseende kärnaffärsområden (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 2 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av de åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen som kräver att uppgifter införs i Tullinformationssystemet (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 i syfte att anpassa dess bilaga III (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 4 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter eller elektronmikroskop (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 12 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 528/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för optioners icke-deltarisker i samband med standardmetoden för marknadsrisk och om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 604/2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 18 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy