Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

11. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложениe IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - срок: 20 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на азбестови влакна (хризотил) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - срок: 17 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - срок: 5 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - срок: 13 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на неорганични амониеви соли (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - срок: 17 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - срок: 17 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на добавки в храните в казеинати за хранителни цели (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - срок: 20 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на пропионова киселина — пропионати (E 280 – 283) в тортили (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - срок: 19 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - срок: 19 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - срок: 20 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност