Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel

11. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termijn: 20 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft asbestvezels (chrysotiel) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termijn: 17 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termijn: 5 mei 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termijn: 13 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft anorganische ammoniumzouten (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termijn: 17 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termijn: 17 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van levensmiddelenadditieven in voor menselijke voeding bestemde caseïnaten (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termijn: 20 april 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van propionzuur en propionaten (E 280 - 283) in tortilla's (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termijn: 19 april 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termijn: 19 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde aromastoffen (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termijn: 20 april 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid