Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela

11. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termin: 20 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termin: 17 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termin: 5 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termin: 13 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termin: 17 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termin: 17 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dodatków do żywności w kazeinianach spożywczych (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termin: 20 kwietnia 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu propionowego – propionianów (E 280 – 283) w plackach tortilla (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termin: 19 kwietnia 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termin: 19 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termin: 20 kwietnia 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności