Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel

11. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D041818/04 - 2016/2592(RPS) – lehota: 20 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o azbestové vlákna (chryzotil) (D041942/03 – 2016/2580(RPS) – lehota: 17 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

– Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (D042131/03 – 2016/2572(RPS) – lehota: 5 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D042772/03 – 2016/2576(RPS) – lehota: 13 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli (D042858/03 – 2016/2582(RPS) – lehota: 17 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D043560/01 – 2016/2578(RPS) – lehota: 17 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie prídavných látok v potravinách v potravinárskych kazeinátoch (D043699/03 – 2016/2593(RPS) – lehota: 20 apríl 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny propiónovej – propionanov E 280 – 283 v „tortillách“ (D043700/03 – 2016/2588(RPS) – lehota: 19 apríl 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D043810/02 – 2016/2589(RPS) – lehota: 19 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o používanie určitých aromatických látok (D043847/02 – 2016/2591(RPS) – lehota: 20 apríl 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia