Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

11. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D041818/04 – 2016/2592(RPS)) - tidsfrist: 20 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller asbestfibrer (krysotil) (D041942/03 – 2016/2580(RPS)) - tidsfrist: 17 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
Rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (D042131/03 – 2016/2572(RPS)) - tidsfrist: 5 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D042772/03 – 2016/2576(RPS)) - tidsfrist: 13 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
Rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller oorganiska ammoniumsalter (D042858/03 – 2016/2582(RPS)) - tidsfrist: 17 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
Rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D043560/01 – 2016/2578(RPS)) - tidsfrist: 17 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av livsmedelstillsatser i ätliga kaseinater (D043699/03 – 2016/2593(RPS)) - tidsfrist: 20 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av propionsyra – propionater (E 280–283) i tortillabröd (D043700/03 – 2016/2588(RPS)) - tidsfrist: 19 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D043810/02 – 2016/2589(RPS)) - tidsfrist: 19 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D043847/02 – 2016/2591(RPS)) - tidsfrist: 20 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy