Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел

13. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Corbett, Sylvie Goulard, относно разпределението на „сините карти“, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dominique Martin, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Casa, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Mairead McGuinness, за да зададе въпрос „синя карта“ на Diane Dodds, която отговори, Herbert Reul, Glenis Willmott, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Zigmantas Balčytis и Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, и Sylvie Guillaume.

Изказа се Donald Tusk.

Изказа се Manolis Kefalogiannis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Elena Valenciano и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki и Paul Brannen.

Изказа се Krisztina Morvai относно провеждането на процедурата с привличане на вниманието „catch the eye“ (председателят направи уточнения).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност