Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

13. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (2015/3023(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerard Batten, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Corbett, Sylvie Goulard, σχετικά με τη διανομή των "γαλάζιων καρτών", Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dominique Martin, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Casa, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mairead McGuinness, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Diane Dodds, η οποία απαντά, Herbert Reul, Glenis Willmott, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Mario Borghezio, Λάμπρος Φουντούλης, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Zigmantas Balčytis και Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, και Sylvie Guillaume.

Παρεμβαίνει ο Donald Tusk.

Παρεμβαίνει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Elena Valenciano και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Νικόλαος Χουντής, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη και Paul Brannen.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινήσεις).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου