Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. februára 2016 - Brusel

13. Závery zo zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Corbett, Sylvie Goulard, k rozdeľovaniu modrých kariet, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dominique Martin, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Casa, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Diane Dodds, ktorý odpovedal na otázku, Herbert Reul, Glenis Willmott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Zigmantas Balčytis a Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, a Sylvie Guillaume.

V rozprave vystúpil Donald Tusk.

V rozprave vystúpil Manolis Kefalogiannis.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Elena Valenciano a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki a Paul Brannen.

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai k priebehu postupu „catch the eye“ (predsedníčka poskytla spresňujúce informácie).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia