Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

13. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten; Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett; Sylvie Goulard, som yttrade sig om fördelningen av frågor (”blått kort”); Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dominique Martin; Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Casa; Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Mairead McGuinness, ställde en fråga ("blått kort") till Diane Dodds, som besvarade frågan; Herbert Reul, Glenis Willmott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton; Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson; Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock; Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno; Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi; Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Max Andersson; Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Josef Weidenholzer, Othmar Karas, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Zigmantas Balčytis och Jean Arthuis; Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Sylvie Guillaume.

Talare: Donald Tusk.

Talare: Manolis Kefalogiannis.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Elena Valenciano och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki och Paul Brannen.

Talare: Krisztina Morvai yttrade sig om genomförandet av ögonkontaktsförfarandet (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy