Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0017/2016

Συζήτηση :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0060

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

14. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 - Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 [2015/2285(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 [2015/2330(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 [2015/2256(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Παρεμβαίνουν οι Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues και Catherine Stihler για να παρουσιάσουν τις εκθέσεις καο ο Jean Arthuis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Jeanine Hennis-Plasschaert (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg και Ulla Tørnæs.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sofia Ribeiro και Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Bronis Ropė, Ελευθέριος Συναδινός, Danuta Jazłowiecka και Tania González Peñas.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro και Catherine Stihler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016, σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016 και σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου