Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2256(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0017/2016

Debatter :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0060

Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel

14. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 - Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 [2015/2285(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 [2015/2330(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 [2015/2256(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Talare: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues och Catherine Stihler redogjorde för sina betänkanden; Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Markus Ferber för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ramon Tremosa i Balcells; Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg och Ulla Tørnæs.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, som avböjde en fråga ("blått kort") Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sofia Ribeiro och Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka och Tania González Peñas.

Talare: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro och Catherine Stihler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 25.2.2016, punkt 7.8 i protokollet av den 25.2.2016 och punkt 7.9 i protokollet av den 25.2.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy