Показалец 
Протокол
PDF 264kWORD 195k
Сряда, 24 февруари 2016 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Петиции
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 12.Ред на работа
 13.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)
 14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. - Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. - Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (разискване)
 15.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (разискване)
 16.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I - Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (разискване)
 17.Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (разискване)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.10 ч.


2. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на ливанския парламент, водена от неговия председател, Nabih Berri, които заеха място на официалната трибуна.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказвания

—   Luke Ming Flanagan, за да направи лично изявление във връзка с изказването му на 3 февруари 2016 г. (председателят отговори, че въпросът ще бъде разгледан);

—   Ioan Mircea Paşcu относно положението със свободата на изразяване в Румъния;

—   Martina Anderson, за да поиска заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да се намеси в полза на палестински журналист, задържан, без да са му повдигнати обвинения и без да се води производство срещу него, който в момента провежда гладна стачка от 92 дни.


4. Състав на Парламента

Чешките компетентни органи уведомяват за назначаването на Jaromír Kohlíček като член на Европейския парламент на мястото на Miloslav Ransdorf, считано от 4 февруари 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Jaromír Kohlíček заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите S&D и ALDE Парламентът одобри следните назначения:

комисия ITRE: Carolina Punset

комисия REGI: Jens Nilsson на мястото на Anna Hedh

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Carolina Punset


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Комисията, Европейската сметна палата и Европейския надзорен орган по защита на данните

- Предложение за изменение на щатното разписание - Европейски надзорен орган по защита на данните - Раздел ІХ - Финансова година 2016 г. (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 2/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 3/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за изменение на щатното разписание - Европейска сметна палата- Финансова година 2016 г. (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (преработен текст) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (преработен текст) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - Докладчик: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (2015/2115(INI)) - ECON - Докладчик: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (2015/2256(INI)) - IMCO - Докладчик: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - Докладчик: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (2015/2231(INI)) - PETI - Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Доклад относно обучението за Европейския съюз в училище (2015/2138(INI)) - CULT - Докладчик: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2016 г. (2015/2285(INI)) - ECON - Докладчик: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2016 г. (2015/2330(INI)) - EMPL - Докладчик: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP))(B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочената дата в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

23 февруари 2016 г.

(*) Име с поверителен характер

(*) (№ 1380/2015); (*) (№ 1381/2015); (*) (№ 1382/2015); (*) (№ 1383/2015); (*) (№ 1384/2015); (*) (№ 1385/2015); (*) (№ 1386/2015); (*) (№ 1387/2015); (*) (№ 1388/2015); (*) (№ 1389/2015); (*) (№ 1390/2015); (*) (№ 1391/2015); (*) (№ 1392/2015); (*) (№ 1393/2015); (*) (№ 1394/2015); (*) (№ 1395/2015); (*) (№ 1396/2015); (*) (№ 1397/2015); (*) (№ 1398/2015); (*) (№ 1399/2015); (*) (№ 1400/2015); (*) (№ 1401/2015); (*) (№ 1402/2015); James Thomsen (№ 1403/2015); (*) (№ 1404/2015); (*) (№ 1405/2015); (*) (№ 1406/2015); (*) (№ 1407/2015); (*) (№ 1408/2015); (*) (№ 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (№ 0001/2016); (*) (№ 0002/2016); (*) (№ 0003/2016); (*) (№ 0004/2016); (*) (№ 0005/2016); (*) (№ 0006/2016); (*) (№ 0007/2016); (*) (№ 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0009/2016); (*) (№ 0010/2016); Roberto De Biase (№ 0011/2016); (*) (№ 0012/2016); (*) (№ 0013/2016); (*) (№ 0014/2016); (*) (№ 0015/2016); (*) (№ 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (№ 0017/2016); (*) (№ 0018/2016); Amel Ketfi (№ 0019/2016); Yvan De Jonge (№ 0020/2016); Ian Hodson (№ 0021/2016); (*) (№ 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (№ 0023/2016); Alessandro Viti (№ 0024/2016); (*) (№ 0025/2016); (*) (№ 0026/2016); Jeremy Mesdouze (№ 0027/2016); (*) (№ 0028/2016); (*) (№ 0029/2016); (*) (№ 0030/2016); (*) (№ 0031/2016); Geert Poelman (№ 0032/2016); (*) (№ 0033/2016); (*) (№ 0034/2016); (*) (№ 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (№ 0036/2016); Piotr Pałka (№ 0037/2016); Ludvík Klavs (№ 0038/2016); (*) (№ 0039/2016); (*) (№ 0040/2016); Flavio Miccono (№ 0041/2016); (*) (№ 0042/2016); Laura Folch (№ 0043/2016); Manuela Cardillo (№ 0044/2016); Maximilian Fuchs (№ 0045/2016); (*) (№ 0046/2016); (*) (№ 0047/2016); (*) (№ 0048/2016); (*) (№ 0049/2016); (*) (№ 0050/2016); (*) (№ 0051/2016); (*) (№ 0052/2016); (*) (№ 0053/2016); Jens Genzer (№ 0054/2016); (*) (№ 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (№ 0056/2016); (*) (№ 0057/2016); Giorgio Mulazzani (№ 0058/2016); (*) (№ 0059/2016); (*) (№ 0060/2016); Michael Minas (№ 0061/2016); (*) (№ 0062/2016); (*) (№ 0063/2016); (*) (№ 0064/2016); Peder Roulund (№ 0065/2016); Gerhard Huber (№ 0066/2016); (*) (№ 0067/2016); (*) (№ 0068/2016); Łukasz Murawa (№ 0069/2016); (*) (№ 0070/2016); (*) (№ 0071/2016); Christian May (№ 0072/2016); Emil Baygan (№ 0073/2016); Jens Genzer (№ 0074/2016); (*) (№ 0075/2016); Maria Papadopoulou (№ 0076/2016); (*) (№ 0077/2016); (*) (№ 0078/2016); (*) (№ 0079/2016); (*) (№ 0080/2016); Flavio Miccono (№ 0081/2016); (*) (№ 0082/2016); David Bracken (№ 0083/2016); Marco Gambuti (№ 0084/2016); Francesca Rossi (№ 0085/2016); Giuseppe Montebelli (№ 0086/2016); Adamo Baldaccioni (№ 0087/2016); Anna Quintino (№ 0088/2016); Maurizio Prioli (№ 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (№ 0090/2016); Franco Fantini (№ 0091/2016); Matteo Micheli (№ 0092/2016); (*) (№ 0093/2016); (*) (№ 0094/2016); (*) (№ 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (№ 0096/2016); (*) (№ 0097/2016); (*) (№ 0098/2016); Graziano Matricardi (№ 0099/2016); (*) (№ 0100/2016); Ivano Giovannini (№ 0101/2016); (*) (№ 0102/2016); (*) (№ 0103/2016); (*) (№ 0104/2016); (*) (№ 0105/2016); (*) (№ 0106/2016); Tiziano Colori (№ 0107/2016); Antonio Bianchi (№ 0108/2016); (*) (№ 0109/2016); (*) (№ 0110/2016); Ernő Fancsali (№ 0111/2016); (*) (№ 0112/2016); (*) (№ 0113/2016); (*) (№ 0114/2016); Iain Baxter (№ 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (№ 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (№ 0117/2016); (*) (№ 0118/2016); (*) (№ 0119/2016); (*) (№ 0120/2016); (*) (№ 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0123/2016); (*) (№ 0124/2016); (*) (№ 0125/2016); (*) (№ 0126/2016); (*) (№ 0127/2016); (*) (№ 0128/2016); (*) (№ 0129/2016); (*) (№ 0130/2016).

Председателят съобщи, че на 23 февруари 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петиция, получена в Европейския парламент, изпратена от физическо лице, което не е гражданин на Европейския съюз и което не пребивава в никоя държава членка.


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

—   Протокол за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания;

—   Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга страна;

—   Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години;

—   Протокол за изменение на споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания;

—   Споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна;

—   Споразумение между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване;

—   Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна.

______________

*   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член44, параграф3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредните последващи вноски може да бъде частично или напълно отложено, както и по отношение на критериите за определяне на дейностите, услугите и операциите — във връзка с критичните функции, и за определяне на стопанските дейности и свързаните с тях услуги — във връзка с основните стопански дейности (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 2 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на операциите, свързани с прилагането на земеделското законодателство, за които трябва да се въвежда информация в Митническата информационна система (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптирането на приложение III към него (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 18 февруари 2016 г.
Препращане на водещата комисия: ECON


11. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложениe IV към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - срок: 20 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на азбестови влакна (хризотил) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - срок: 17 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - срок: 5 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - срок: 13 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на неорганични амониеви соли (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - срок: 17 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - срок: 17 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на добавки в храните в казеинати за хранителни цели (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - срок: 20 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на пропионова киселина — пропионати (E 280 – 283) в тортили (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - срок: 19 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - срок: 19 май 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - срок: 20 април 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на втората месечна сесия през февруари 2016 г. (PE 577.136/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Сряда

В съгласие с политическите групи председателят предложи разискването във връзка с изявлението на Комисията относно решението на Комисията, прието във връзка с пакета за европейския семестър - в това число докладите по държави (точка 16 от окончателния проект на дневен ред) да бъде отложено, тъй като Комисията все още не е приела своето решение относно европейския семестър.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.


13. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 18 и 19 февруари 2016 г. (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerard Batten, Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Corbett, Sylvie Goulard, относно разпределението на „сините карти“, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dominique Martin, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Casa, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Mairead McGuinness, за да зададе въпрос „синя карта“ на Diane Dodds, която отговори, Herbert Reul, Glenis Willmott, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Zigmantas Balčytis и Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, и Sylvie Guillaume.

Изказа се Donald Tusk.

Изказа се Manolis Kefalogiannis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Elena Valenciano и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki и Paul Brannen.

Изказа се Krisztina Morvai относно провеждането на процедурата с привличане на вниманието „catch the eye“ (председателят направи уточнения).

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.


14. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. - Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. - Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (разискване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. [2015/2285(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. [2015/2330(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. [2015/2256(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Изказаха се: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues и Catherine Stihler, за да представят докладите, и Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се: Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Андрей Ковачев (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Markus Ferber, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Ulrike Trebesius, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg и Ulla Tørnæs.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sofia Ribeiro и Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka и Tania González Peñas.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro и Catherine Stihler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 25.2.2016 г, точка 7.8 от протокола от 25.2.2016 г и точка 7.9 от протокола от 25.2.2016 г.


15. Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията REGI), David Casa, от името на групата PPE, Siôn Simon, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, и Mike Hookem, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Siôn Simon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė и Romana Tomc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Heinz K. Becker.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 25.2.2016 г.


16. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I - Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Изявления на Съвета и на Комисията: Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez представи доклада.

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Clara Eugenia Aguilera García (докладчик по становището на комисията AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Emmanuel Maurel, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena и Salvatore Domenico Pogliese.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Marielle de Sarnez.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange и Marielle de Sarnez, от името на комисията INTA, относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 25.2.2016 г и точка 7.10 от протокола от 25.2.2016 г.


17. Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за извънредната сесия на Общото събрание на ООН по въпросите на наркотиците (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Michał Boni, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Elly Schlein, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jeanine Hennis-Plasschaert.

Разискването приключи.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ангел Джамбазки, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin и Liadh Ní Riada.


19. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата GUE/NGL Парламентът утвърди следните назначения:

комисия ITRE: Jaromír Kohlíček

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Jaromír Kohlíček.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 577.136/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност