Seznam 
Zápis
PDF 247kWORD 188k
Středa, 24. února 2016 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Přivítání
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Předložení dokumentů
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Petice
 9.Texty dohod dodané Radou
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 12.Plán práce
 13.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)
 14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru na rok 2016 (rozprava)
 15.Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I (rozprava)
 16.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I – Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (rozprava)
 17.Příprava zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného drogám (rozprava)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:10.


2. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace libanonského parlamentu, kterou vede předseda parlamentu Nabíh Berrí. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupení

—   Luke Ming Flanagan s osobním prohlášením v návaznosti na své vystoupení ze dne 3. února 2016 (předseda odpověděl, že záležitost bude projednána);

—   Ioan Mircea Paşcu ke stavu svobody projevu v Rumunsku;

—   Martina Anderson s žádostí, aby místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zasáhla ve prospěch palestinského novináře, který je zadržován bez obvinění a soudního řízení a který v současnosti drží již 92 dní hladovku.


4. Složení Parlamentu

Příslušné české orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Jaromír Kohlíček, kterým je nahrazen Miloslav Ransdorf, byl s platností od 4. února 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Jaromír Kohlíček v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupin S&D a ALDE schválil tato jmenování:

výbor ITRE: Carolina Punset

výbor REGI: Jens Nilsson, kterým je nahrazena Anna Hedh

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Carolina Punset


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Komisí, Evropským účetním dvorem a evropským inspektorem ochrany údajů

- Návrh změny plánu pracovních míst - evropský inspektor ochrany údajů - oddíl IX - rozpočtový rok 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 2/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 3/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh změny plánu pracovních míst - Evropský účetní dvůr - rozpočtový rok 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (přepracované znění) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014 (2015/2115(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (2015/2256(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 (2015/2231(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Zpráva o vyučování o EU ve škole (2015/2138(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, podaná Belgií) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (2015/2285(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (2015/2330(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

—   (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedený den zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 23. února 2016

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1380/2015); (*) (č. 1381/2015); (*) (č. 1382/2015); (*) (č. 1383/2015); (*) (č. 1384/2015); (*) (č. 1385/2015); (*) (č. 1386/2015); (*) (č. 1387/2015); (*) (č. 1388/2015); (*) (č. 1389/2015); (*) (č. 1390/2015); (*) (č. 1391/2015); (*) (č. 1392/2015); (*) (č. 1393/2015); (*) (č. 1394/2015); (*) (č. 1395/2015); (*) (č. 1396/2015); (*) (č. 1397/2015); (*) (č. 1398/2015); (*) (č. 1399/2015); (*) (č. 1400/2015); (*) (č. 1401/2015); (*) (č. 1402/2015); James Thomsen (č. 1403/2015); (*) (č. 1404/2015); (*) (č. 1405/2015); (*) (č. 1406/2015); (*) (č. 1407/2015); (*) (č. 1408/2015); (*) (č. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (č. 0001/2016); (*) (č. 0002/2016); (*) (č. 0003/2016); (*) (č. 0004/2016); (*) (č. 0005/2016); (*) (č. 0006/2016); (*) (č. 0007/2016); (*) (č. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0009/2016); (*) (č. 0010/2016); Roberto De Biase (č. 0011/2016); (*) (č. 0012/2016); (*) (č. 0013/2016); (*) (č. 0014/2016); (*) (č. 0015/2016); (*) (č. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (č. 0017/2016); (*) (č. 0018/2016); Amel Ketfi (č. 0019/2016); Yvan De Jonge (č. 0020/2016); Ian Hodson (č. 0021/2016); (*) (č. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (č. 0023/2016); Alessandro Viti (č. 0024/2016); (*) (č. 0025/2016); (*) (č. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (č. 0027/2016); (*) (č. 0028/2016); (*) (č. 0029/2016); (*) (č. 0030/2016); (*) (č. 0031/2016); Geert Poelman (č. 0032/2016); (*) (č. 0033/2016); (*) (č. 0034/2016); (*) (č. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0036/2016); Piotr Pałka (č. 0037/2016); Ludvík Klavs (č. 0038/2016); (*) (č. 0039/2016); (*) (č. 0040/2016); Flavio Miccono (č. 0041/2016); (*) (č. 0042/2016); Laura Folch (č. 0043/2016); Manuela Cardillo (č. 0044/2016); Maximilian Fuchs (č. 0045/2016); (*) (č. 0046/2016); (*) (č. 0047/2016); (*) (č. 0048/2016); (*) (č. 0049/2016); (*) (č. 0050/2016); (*) (č. 0051/2016); (*) (č. 0052/2016); (*) (č. 0053/2016); Jens Genzer (č. 0054/2016); (*) (č. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0056/2016); (*) (č. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (č. 0058/2016); (*) (č. 0059/2016); (*) (č. 0060/2016); Michael Minas (č. 0061/2016); (*) (č. 0062/2016); (*) (č. 0063/2016); (*) (č. 0064/2016); Peder Roulund (č. 0065/2016); Gerhard Huber (č. 0066/2016); (*) (č. 0067/2016); (*) (č. 0068/2016); Łukasz Murawa (č. 0069/2016); (*) (č. 0070/2016); (*) (č. 0071/2016); Christian May (č. 0072/2016); Emil Baygan (č. 0073/2016); Jens Genzer (č. 0074/2016); (*) (č. 0075/2016); Maria Papadopoulou (č. 0076/2016); (*) (č. 0077/2016); (*) (č. 0078/2016); (*) (č. 0079/2016); (*) (č. 0080/2016); Flavio Miccono (č. 0081/2016); (*) (č. 0082/2016); David Bracken (č. 0083/2016); Marco Gambuti (č. 0084/2016); Francesca Rossi (č. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (č. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (č. 0087/2016); Anna Quintino (č. 0088/2016); Maurizio Prioli (č. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (č. 0090/2016); Franco Fantini (č. 0091/2016); Matteo Micheli (č. 0092/2016); (*) (č. 0093/2016); (*) (č. 0094/2016); (*) (č. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (č. 0096/2016); (*) (č. 0097/2016); (*) (č. 0098/2016); Graziano Matricardi (č. 0099/2016); (*) (č. 0100/2016); Ivano Giovannini (č. 0101/2016); (*) (č. 0102/2016); (*) (č. 0103/2016); (*) (č. 0104/2016); (*) (č. 0105/2016); (*) (č. 0106/2016); Tiziano Colori (č. 0107/2016); Antonio Bianchi (č. 0108/2016); (*) (č. 0109/2016); (*) (č. 0110/2016); Ernő Fancsali (č. 0111/2016); (*) (č. 0112/2016); (*) (č. 0113/2016); (*) (č. 0114/2016); Iain Baxter (č. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (č. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (č. 0117/2016); (*) (č. 0118/2016); (*) (č. 0119/2016); (*) (č. 0120/2016); (*) (č. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0123/2016); (*) (č. 0124/2016); (*) (č. 0125/2016); (*) (č. 0126/2016); (*) (č. 0127/2016); (*) (č. 0128/2016); (*) (č. 0129/2016); (*) (č. 0130/2016).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 23. února 2016 příslušnému výboru petici, kterou Evropský parlament obdržel od fyzické osoby, která není občanem Evropské unie a nemá bydliště v některém členském státě.


9. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

—   Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady    2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru;

—   Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na    straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu;

—   Protokol, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o    partnerství v odvětví rybolovu;

—   Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady    2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

—   Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé.

______________

*   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se dále upřesňují určité okolnosti, za nichž je nutné vyloučení z výkonu pravomocí k odpisu nebo konverzi podle čl. 44 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků, o kritéria pro určení činností, služeb a operací v souvislosti se zásadními funkcemi a o kritéria pro určení oborů podnikání a souvisejících služeb v souvislosti s hlavními liniemi podnikání (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 2. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. února 2016
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. února 2016
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků nebo elektronových mikroskopů a používaných k jejich opravě či renovaci (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. února 2016
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům, a kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 18. února 2016
předáno příslušnému výboru: ECON


11. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - lhůta: 20. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - lhůta: 17. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - lhůta: 5. května 2016)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - lhůta: 13. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - lhůta: 17. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - lhůta: 17. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití potravinářských přídatných látek v potravinářských kaseinátech (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - lhůta: 20. dubna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání kyseliny propionové – propionanů (E 280 – 283) v tortillách (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - lhůta: 19. dubna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - lhůta: 19. května 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - lhůta: 20. dubna 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého únorového plenárního zasedání (PE 577.136/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl, aby byla rozprava o prohlášení Komise o rozhodnutí přijatém Komisí o balíčku týkajícím se evropského semestru včetně zpráv o jednotlivých zemích (bod 16 PDOJ) odložena, jelikož Komise dosud nepřijala rozhodnutí o evropském semestru.

Parlament tento návrh schválil.

Čtvrtek

beze změny

Plán práce byl tímto schválen.


13. Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Corbett, Sylvie Goulard k rozdělování modrých karet, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dominique Martin, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Casa, Marine Le Pen za skupinu ENF a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Diane Dodds, která odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Herbert Reul, Glenis Willmott, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Zigmantas Balčytis a Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, a Sylvie Guillaume.

Vystoupil Donald Tusk.

Vystoupil Manolis Kefalogiannis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Elena Valenciano a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki a Paul Brannen.

Vystoupila Krisztina Morvai průběhu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.


14. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru na rok 2016 (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Vystoupili: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues a Catherine Stihler, aby uvedly zprávy, a Jean Arthuis (navrhovatel výboru BUDG).

Vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Andrey Kovatchev (navrhovatel výboru ENVI), Iskra Mihaylova (navrhovatelka výboru REGI), Markus Ferber za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg a Ulla Tørnæs.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Sofia Ribeiro a Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka a Tania González Peñas.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro a Catherine Stihler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 25.2.2016, bod 7.8 zápisu ze dne 25.2.2016 a bod 7.9 zápisu ze dne 25.2.2016.


15. Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Viorica Dăncilă (navrhovatelka výboru REGI), David Casa za skupinu PPE, Siôn Simon za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE a Mike Hookem za skupinu EFDD, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Siôn Simon.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Joëlle Mélin za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė a Romana Tomc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Heinz K. Becker.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 25.2.2016.


16. Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I – Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Prohlášení Rady a Komise: Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez uvedla zprávu.

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Clara Eugenia Aguilera García (navrhovatelka výboru AGRI), Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Emmanuel Maurel za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena a Salvatore Domenico Pogliese.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir a Pedro Silva Pereira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Marielle de Sarnez.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bernd Lange a Marielle de Sarnez za výbor INTA o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 25.2.2016 a bod 7.10 zápisu ze dne 25.2.2016.


17. Příprava zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného drogám (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného drogám (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Michał Boni za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Elly Schlein za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava skončila.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin a Liadh Ní Riada.


19. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny GUE/NGL schválil tato jmenování:

výbor ITRE: Jaromír Kohlíček

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Jaromír Kohlíček.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 577.136/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Právní upozornění - Ochrana soukromí