Indeks 
Protokol
PDF 245kWORD 162k
Onsdag den 24. februar 2016 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomstord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Andragender
 9.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 12.Arbejdsplan
 13.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)
 14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 - Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (forhandling)
 15.Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I (forhandling)
 16.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I - Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (forhandling)
 17.Forberedelse til FN's Generalsforsamlings særlige samling om narkotika (forhandling)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.10.


2. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Libanons parlament, under ledelse af dets formand, Nabih Berri, som havde taget plads i den officielle loge.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Indlæg

—   Luke Ming Flanagan for at fremsætte en personlig bemærkning vedrørende sit indlæg den 3. februar 2016 (formanden svarede, at sagen ville blive undersøgt)

—   Ioan Mircea Paşcu om situationen for ytringsfriheden i Rumænien

—   Martina Anderson for at anmode næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at gribe ind for at hjælpe en palæstinensisk journalist, som var fængslet uden sigtelse og uden rettergang, og som nu havde sultestrejket i 92 dage.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente tjekkiske myndigheder havde meddelt, at Jaromír Kohlíček var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Miloslav Ransdorf med virkning fra den 4. februar 2016.

Jaromír Kohlíček deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På S&D-Gruppens og ALDE-Gruppens anmodning godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ITRE: Carolina Punset

REGI: Jens Nilsson i stedet for Anna Hedh

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Carolina Punset


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Kommissionen, Revisionsretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

- Forslag om ændring af stillingsfortegnelsen - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Sektion IX - Finansåret 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 2/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 3/2016 - Sektion III - Kommissionen (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om ændring af stillingsfortegnelsen - Revisionsretten - Finansåret 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON - Ordfører: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (2015/2115(INI)) - ECON - Ordfører: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA - Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Betænkning om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (2015/2256(INI)) - IMCO - Ordfører: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Republikken Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne og ratificere og af Malta til i Den Europæiske Unions interesse at tiltræde Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI - Ordfører: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Betænkning om henstilling til Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers interesser, protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2014 (2015/2231(INI)) - PETI - Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Betænkning om EU-undervisning i skolen (2015/2138(INI)) - CULT - Ordfører: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN - Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON - Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, fra Belgien) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 (2015/2285(INI)) - ECON - Ordfører: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (2015/2330(INI)) - EMPL - Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

—   (O-000010/2016) af Bart Staes og José Bové for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) af Ingeborg Gräßle og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) af Marco Valli og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) af Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) af Michael Theurer for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) af Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) af Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Tobaksaftalen (PMI-aftalen) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .


8. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 23. februar 2016

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1380/2015); (*) (nr. 1381/2015); (*) (nr. 1382/2015); (*) (nr. 1383/2015); (*) (nr. 1384/2015); (*) (nr. 1385/2015); (*) (nr. 1386/2015); (*) (nr. 1387/2015); (*) (nr. 1388/2015); (*) (nr. 1389/2015); (*) (nr. 1390/2015); (*) (nr. 1391/2015); (*) (nr. 1392/2015); (*) (nr. 1393/2015); (*) (nr. 1394/2015); (*) (nr. 1395/2015); (*) (nr. 1396/2015); (*) (nr. 1397/2015); (*) (nr. 1398/2015); (*) (nr. 1399/2015); (*) (nr. 1400/2015); (*) (nr. 1401/2015); (*) (nr. 1402/2015); James Thomsen (nr. 1403/2015); (*) (nr. 1404/2015); (*) (nr. 1405/2015); (*) (nr. 1406/2015); (*) (nr. 1407/2015); (*) (nr. 1408/2015); (*) (nr. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0001/2016); (*) (nr. 0002/2016); (*) (nr. 0003/2016); (*) (nr. 0004/2016); (*) (nr. 0005/2016); (*) (nr. 0006/2016); (*) (nr. 0007/2016); (*) (nr. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0009/2016); (*) (nr. 0010/2016); Roberto De Biase (nr. 0011/2016); (*) (nr. 0012/2016); (*) (nr. 0013/2016); (*) (nr. 0014/2016); (*) (nr. 0015/2016); (*) (nr. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr. 0017/2016); (*) (nr. 0018/2016); Amel Ketfi (nr. 0019/2016); Yvan De Jonge (nr. 0020/2016); Ian Hodson (nr. 0021/2016); (*) (nr. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr. 0023/2016); Alessandro Viti (nr. 0024/2016); (*) (nr. 0025/2016); (*) (nr. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 0027/2016); (*) (nr. 0028/2016); (*) (nr. 0029/2016); (*) (nr. 0030/2016); (*) (nr. 0031/2016); Geert Poelman (nr. 0032/2016); (*) (nr. 0033/2016); (*) (nr. 0034/2016); (*) (nr. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0036/2016); Piotr Pałka (nr. 0037/2016); Ludvík Klavs (nr. 0038/2016); (*) (nr. 0039/2016); (*) (nr. 0040/2016); Flavio Miccono (nr. 0041/2016); (*) (nr. 0042/2016); Laura Folch (nr. 0043/2016); Manuela Cardillo (nr. 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr. 0045/2016); (*) (nr. 0046/2016); (*) (nr. 0047/2016); (*) (nr. 0048/2016); (*) (nr. 0049/2016); (*) (nr. 0050/2016); (*) (nr. 0051/2016); (*) (nr. 0052/2016); (*) (nr. 0053/2016); Jens Genzer (nr. 0054/2016); (*) (nr. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0056/2016); (*) (nr. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr. 0058/2016); (*) (nr. 0059/2016); (*) (nr. 0060/2016); Michael Minas (nr. 0061/2016); (*) (nr. 0062/2016); (*) (nr. 0063/2016); (*) (nr. 0064/2016); Peder Roulund (nr. 0065/2016); Gerhard Huber (nr. 0066/2016); (*) (nr. 0067/2016); (*) (nr. 0068/2016); Łukasz Murawa (nr. 0069/2016); (*) (nr. 0070/2016); (*) (nr. 0071/2016); Christian May (nr. 0072/2016); Emil Baygan (nr. 0073/2016); Jens Genzer (nr. 0074/2016); (*) (nr. 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr. 0076/2016); (*) (nr. 0077/2016); (*) (nr. 0078/2016); (*) (nr. 0079/2016); (*) (nr. 0080/2016); Flavio Miccono (nr. 0081/2016); (*) (nr. 0082/2016); David Bracken (nr. 0083/2016); Marco Gambuti (nr. 0084/2016); Francesca Rossi (nr. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr. 0087/2016); Anna Quintino (nr. 0088/2016); Maurizio Prioli (nr. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr. 0090/2016); Franco Fantini (nr. 0091/2016); Matteo Micheli (nr. 0092/2016); (*) (nr. 0093/2016); (*) (nr. 0094/2016); (*) (nr. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr. 0096/2016); (*) (nr. 0097/2016); (*) (nr. 0098/2016); Graziano Matricardi (nr. 0099/2016); (*) (nr. 0100/2016); Ivano Giovannini (nr. 0101/2016); (*) (nr. 0102/2016); (*) (nr. 0103/2016); (*) (nr. 0104/2016); (*) (nr. 0105/2016); (*) (nr. 0106/2016); Tiziano Colori (nr. 0107/2016); Antonio Bianchi (nr. 0108/2016); (*) (nr. 0109/2016); (*) (nr. 0110/2016); Ernő Fancsali (nr. 0111/2016); (*) (nr. 0112/2016); (*) (nr. 0113/2016); (*) (nr. 0114/2016); Iain Baxter (nr. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr. 0117/2016); (*) (nr. 0118/2016); (*) (nr. 0119/2016); (*) (nr. 0120/2016); (*) (nr. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0123/2016); (*) (nr. 0124/2016); (*) (nr. 0125/2016); (*) (nr. 0126/2016); (*) (nr. 0127/2016); (*) (nr. 0128/2016); (*) (nr. 0129/2016); (*) (nr. 0130/2016).

Formanden meddelte, at han den 23. februar 2016 havde henvist et andragende, som Parlamentet havde modtaget fra en fysisk person, der ikke er borger i Den Europæiske Union og ikke har bopæl i en medlemsstat, til det kompetente udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13.


9. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

—   Ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

—   Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side

—   Protokol om fastsættelse for en periode på fire år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien

—   Ændringsprotokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

—   Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold

—   Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

—   Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold

—   Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold

—   Stabiliserings- og associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo* på den anden side.

______________

*   Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om yderligere præcisering af de omstændigheder, under hvilke udelukkelse fra anvendelsen af nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne er nødvendig, jf. artikel 44, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår de forhold og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag helt eller delvis kan udskydes, og kriterierne for fastsættelse af aktiviteter, ydelser og transaktioner med hensyn til kritiske funktioner og for fastsættelse af forretningsområder og hertil knyttede ydelser med hensyn til centrale forretningsområder (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om fastlæggelse af de operationer, som ved anvendelsen af landbrugsbestemmelserne kræver indføring af oplysninger i toldinformationssystemet (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. februar 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 for så vidt angår tilpasning af bilag III hertil (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. februar 2016

Henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i reservedele nyttiggjort fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr eller elektronmikroskoper (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende andre risici end deltarisiko ved optioner i den standardiserede markedsrisikometode og om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. februar 2016

Henvist til kor. udv.: ECON


11. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - frist: 20. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår asbestfibre (chrysotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - frist: 17. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - frist: 5. maj 2016)
henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - frist: 13. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår uorganiske ammoniumsalte (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - frist: 17. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - frist: 17. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i kaseinater til konsum (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - frist: 20. april 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af propionsyre — propionater (E 280-283) i tortillaer (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - frist: 19. april 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - frist: 19. maj 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - frist: 20. april 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden februar II 2016 (PE 577.136/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Onsdag

Efter aftale med de politiske grupper foreslog formanden, at forhandlingen om redegørelse ved Kommissionen om "Kommissionens beslutning om det europæiske semester – herunder landerapporter" (punkt 16 i PDOJ) blev udsat, eftersom Kommissionen endnu ikke havde vedtaget sin beslutning om det europæiske semester.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (18.-19. februar 2016) (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Corbett, Sylvie Goulard, om fordelingen af blåt kort-spørgsmål, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dominique Martin, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Casa, Marine Le Pen for ENF-Gruppen og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Mairead McGuinness, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Diane Dodds, som besvarede det, Herbert Reul, Glenis Willmott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Zigmantas Balčytis og Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, og Sylvie Guillaume.

Indlæg af Donald Tusk.

Indlæg af Manolis Kefalogiannis.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Elena Valenciano og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki og Paul Brannen.

Indlæg af Krisztina Morvai om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden gav præciserende oplysninger).

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 - Styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 (forhandling)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016 [2015/2285(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 [2015/2330(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Betænkning om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016 [2015/2256(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Talere: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues og Catherine Stihler, der forelagde betænkningerne, og Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Andrey Kovatchev (ordfører for udtalelse fra ENVI), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Markus Ferber for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg og Ulla Tørnæs.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sofia Ribeiro og Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka og Tania González Peñas.

Talere: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro og Catherine Stihler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 25.2.2016, punkt 7.8 i protokollen af 25.2.2016 og punkt 7.9 i protokollen af 25.2.2016.


15. Europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af de europæiske arbejdsmarkeder ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk arbejdsformidlingsnet, arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra REGI), David Casa for PPE-Gruppen, Siôn Simon for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen og Mike Hookem for EFDD-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Siôn Simon.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Stanislav Polčák.

Talere: Valdis Dombrovskis og Heinz K. Becker.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 25.2.2016.


16. Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien ***I - Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez forelagde betænkningen.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Clara Eugenia Aguilera García (ordfører for udtalelse fra AGRI), Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Emmanuel Maurel for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena og Salvatore Domenico Pogliese.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir og Pedro Silva Pereira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić og Nicola Caputo.

Talere: Cecilia Malmström og Marielle de Sarnez.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Bernd Lange og Marielle de Sarnez for INTA om indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Tunesien (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 25.2.2016 og punkt 7.10 i protokollen af 25.2.2016.


17. Forberedelse til FN's Generalsforsamlings særlige samling om narkotika (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse til FN's Generalsforsamlings særlige samling om narkotika (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Michał Boni for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Elly Schlein for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Cecilia Malmström og Jeanine Hennis-Plasschaert.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin og Liadh Ní Riada.


19. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra GUE/NGL-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ITRE: Jaromír Kohlíček

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine: Jaromír Kohlíček.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 577.136/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik