Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 238kWORD 161k
Kolmapäev, 24. veebruar 2016 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Tervitus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Petitsioonid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 12.Tööplaan
 13.Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumise järeldused (arutelu)
 14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)
 15.Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (arutelu)
 16.Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I - ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)
 17.Ettevalmistused ÜRO Peaassamblee erakorraliseks istungjärguks narkootikumide teemal (arutelu)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.10.


2. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Liibanoni parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Nabih Berrit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõnavõtud

—   Luke Ming Flanagan isikliku avaldusega, mis puudutas tema 3. veebruari 2016. aasta sõnavõttu (president vastas, et seda küsimust uuritakse);

—   Ioan Mircea Paşcu sõnavabaduse olukorra kohta Rumeenias;

—   Martina Anderson, kes palus, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sekkuks ühe Palestiina ajakirjaniku heaks, keda peetakse kinni süüdistuse ja kohtumenetluseta ning kes peab juba 92 päeva näljastreiki.


4. Parlamendi koosseis

Tšehhi pädevad ametiasutused on teatanud Miloslav Ransdorfi asemel Jaromír Kohlíčeki ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 4. veebruarist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Jaromír Kohlíček vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kiitis fraktsioonide S&D ja ALDE taotlusel heaks järgmised ametissenimetamised:

ITRE-komisjon: Carolina Punset

REGI-komisjon: Anna Hedhi asemel Jens Nilsson

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Carolina Punset


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Andmekaitseinspektor

- Ettepanek muuta ametikohtade loetelu – Euroopa Andmekaitseinspektor – IX jagu – eelarveaasta 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise etepanek DEC 2/2016 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 3/2016 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek muuta ametikohtade loetelu – Euroopa Kontrollikoda – eelarveaasta 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Raport Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruande kohta (2015/2115(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Raport ühtse turu juhtimise kohta 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (2015/2256(INI)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) – JURI-komisjon - Raportöör: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevuse aruande kohta (2015/2231(INI)) – PETI-komisjon - Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Raport ELi käsitleva õppe kohta koolides (2015/2138(INI)) – CULT-komisjon - Raportöör: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud tekst) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2015/2285(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2015/2330(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), mille esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .


8. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

23. veebruar 2016

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 1380/2015); (*) (nr 1381/2015); (*) (nr 1382/2015); (*) (nr 1383/2015); (*) (nr 1384/2015); (*) (nr 1385/2015); (*) (nr 1386/2015); (*) (nr 1387/2015); (*) (nr 1388/2015); (*) (nr 1389/2015); (*) (nr 1390/2015); (*) (nr 1391/2015); (*) (nr 1392/2015); (*) (nr 1393/2015); (*) (nr 1394/2015); (*) (nr 1395/2015); (*) (nr 1396/2015); (*) (nr 1397/2015); (*) (nr 1398/2015); (*) (nr 1399/2015); (*) (nr 1400/2015); (*) (nr 1401/2015); (*) (nr 1402/2015); James Thomsen (nr 1403/2015); (*) (nr 1404/2015); (*) (nr 1405/2015); (*) (nr 1406/2015); (*) (nr 1407/2015); (*) (nr 1408/2015); (*) (nr 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr 0001/2016); (*) (nr 0002/2016); (*) (nr 0003/2016); (*) (nr 0004/2016); (*) (nr 0005/2016); (*) (nr 0006/2016); (*) (nr 0007/2016); (*) (nr 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0009/2016); (*) (nr 0010/2016); Roberto De Biase (nr 0011/2016); (*) (nr 0012/2016); (*) (nr 0013/2016); (*) (nr 0014/2016); (*) (nr 0015/2016); (*) (nr 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr 0017/2016); (*) (nr 0018/2016); Amel Ketfi (nr 0019/2016); Yvan De Jonge (nr 0020/2016); Ian Hodson (nr 0021/2016); (*) (nr 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr 0023/2016); Alessandro Viti (nr 0024/2016); (*) (nr 0025/2016); (*) (nr 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr 0027/2016); (*) (nr 0028/2016); (*) (nr 0029/2016); (*) (nr 0030/2016); (*) (nr 0031/2016); Geert Poelman (nr 0032/2016); (*) (nr 0033/2016); (*) (nr 0034/2016); (*) (nr 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0036/2016); Piotr Pałka (nr 0037/2016); Ludvík Klavs (nr 0038/2016); (*) (nr 0039/2016); (*) (nr 0040/2016); Flavio Miccono (nr 0041/2016); (*) (nr 0042/2016); Laura Folch (nr 0043/2016); Manuela Cardillo (nr 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr 0045/2016); (*) (nr 0046/2016); (*) (nr 0047/2016); (*) (nr 0048/2016); (*) (nr 0049/2016); (*) (nr 0050/2016); (*) (nr 0051/2016); (*) (nr 0052/2016); (*) (nr 0053/2016); Jens Genzer (nr 0054/2016); (*) (nr 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0056/2016); (*) (nr 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr 0058/2016); (*) (nr 0059/2016); (*) (nr 0060/2016); Michael Minas (nr 0061/2016); (*) (nr 0062/2016); (*) (nr 0063/2016); (*) (nr 0064/2016); Peder Roulund (nr 0065/2016); Gerhard Huber (nr 0066/2016); (*) (nr 0067/2016); (*) (nr 0068/2016); Łukasz Murawa (nr 0069/2016); (*) (nr 0070/2016); (*) (nr 0071/2016); Christian May (nr 0072/2016); Emil Baygan (nr 0073/2016); Jens Genzer (nr 0074/2016); (*) (nr 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr 0076/2016); (*) (nr 0077/2016); (*) (nr 0078/2016); (*) (nr 0079/2016); (*) (nr 0080/2016); Flavio Miccono (nr 0081/2016); (*) (nr 0082/2016); David Bracken (nr 0083/2016); Marco Gambuti (nr 0084/2016); Francesca Rossi (nr 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr 0087/2016); Anna Quintino (nr 0088/2016); Maurizio Prioli (nr 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr 0090/2016); Franco Fantini (nr 0091/2016); Matteo Micheli (nr 0092/2016); (*) (nr 0093/2016); (*) (nr 0094/2016); (*) (nr 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr 0096/2016); (*) (nr 0097/2016); (*) (nr 0098/2016); Graziano Matricardi (nr 0099/2016); (*) (nr 0100/2016); Ivano Giovannini (nr 0101/2016); (*) (nr 0102/2016); (*) (nr 0103/2016); (*) (nr 0104/2016); (*) (nr 0105/2016); (*) (nr 0106/2016); Tiziano Colori (nr 0107/2016); Antonio Bianchi (nr 0108/2016); (*) (nr 0109/2016); (*) (nr 0110/2016); Ernő Fancsali (nr 0111/2016); (*) (nr 0112/2016); (*) (nr 0113/2016); (*) (nr 0114/2016); Iain Baxter (nr 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr 0117/2016); (*) (nr 0118/2016); (*) (nr 0119/2016); (*) (nr 0120/2016); (*) (nr 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0123/2016); (*) (nr 0124/2016); (*) (nr 0125/2016); (*) (nr 0126/2016); (*) (nr 0127/2016); (*) (nr 0128/2016); (*) (nr 0129/2016); (*) (nr 0130/2016).

President andis teada, et ta edastas 23. veebruaril 2016 vastutavale komisjonile vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 13 Euroopa Parlamendile saadetud petitsiooni, mille esitajaks on füüsiline isik, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik ega ela mõnes liikmesriigis.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

—   Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokoll;

—   protokoll, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus;

—   protokoll, millega määratakse neljaks aastaks kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus;

—   muutmisprotokoll, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitlevat lepingut;

—   Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vaheline laiendatud partnerlus- ja koostööleping;

—   Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

—   Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo* vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping.

______________

*   Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles täpsustatakse täiendavalt asjaolusid, mille korral on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) artikli 44 lõike 3 kohaselt vajalik välistada allahindamise või konverteerimise õiguse kasutamine (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses asjaolude ja tingimustega, mille korral võib krediidiasutuse või investeerimisühingu tasutavad erakorralised ex post osamaksed täielikult või osaliselt edasi lükata, ja kriitiliste funktsioonidega seotud tegevuste, teenuste ja toimingute kindlaksmääramise ning põhiäriliinide ja nendega seotud teenuste kindlaksmääramise kriteeriumidega (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega määratakse kindlaks need põllumajandusmääruste kohaldamisega seotud toimingud, mis nõuavad teabe sisestamist tolliinfosüsteemi (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 3. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1315/2013 seoses III lisa kohandamisega (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb pliid, kaadmiumi, kuuevalentset kroomi ja polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) varuosades, mis on kogutud meditsiiniseadmetest või elektronmikroskoopidest ja mida kasutatakse muude selliste seadmete remondiks ja renoveerimiseks (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 528/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse optsioonide muid riske kui deltarisk tururiski standardmeetodi puhul, ning millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) nr 604/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega kvalitatiivsete ja asjakohaste kvantitatiivsete kriteeriumide kohta, mille alusel määratakse kindlaks selliste töötajate kategooriad, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 18. veebruarist 2016
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


11. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - tähtaeg: 20. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses asbestikiududega (krüsotiil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - tähtaeg: 17. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - tähtaeg: 5. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - tähtaeg: 13. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses anorgaaniliste ammooniumisooladega (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - tähtaeg: 17. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - tähtaeg: 17. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses toidu lisaainete kasutamisega söödavates kaseinaatides (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - tähtaeg: 20. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses propioonhappe ja propionaatide (E 280–283) kasutamisega tortillades (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - tähtaeg: 19. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) VI lisa (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - tähtaeg: 19. mai 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete osas (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - tähtaeg: 20. aprill 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


12. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta veebruari II osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 577.136/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

President tegi kokkuleppel fraktsioonidega ettepaneku lükata arutelu komisjoni avalduse Euroopa poolaasta paketi kohta vastuvõetud komisjoni otsus ja aruanded riikide kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 16 ) edasi, sest komisjon ei ole otsust Euroopa poolaasta kohta veel vastu võtnud.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.

Neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.


13. Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumise järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 18.–19. veebruari kohtumise järeldused (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Corbett, Sylvie Goulard sõna andmise jaotuse kohta sinise kaardi tõstmisel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dominique Martin, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Casa, Marine Le Pen fraktsiooni ENF nimel, ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Mairead McGuinness, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Diane Dodds, kes vastas sellele, Herbert Reul, Glenis Willmott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Zigmantas Balčytis ja Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, ja Sylvie Guillaume.

Sõna võttis Donald Tusk.

Sõna võttis Manolis Kefalogiannis.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Elena Valenciano ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki ja Paul Brannen.

Sõna võttis Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse kohta (juhataja selgitas).

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


14. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2015/2285(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2015/2330(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Raport ühtse turu juhtimise kohta 2016. aasta Euroopa poolaasta raames [2015/2256(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Sõna võtsid Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues ja Catherine Stihler, kes tutvustasid raporteid, ja Jean Arthuis (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Andrey Kovatchev (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg ja Ulla Tørnæs.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Sofia Ribeiro ja Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka ja Tania González Peñas.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro ja Catherine Stihler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.725.2.2016 protokollipunkt 7.8 ja 25.2.2016 protokollipunkt 7.9.


15. Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Viorica Dăncilă (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa fraktsiooni PPE nimel, Siôn Simon fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Siôn Simon.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė ja Romana Tomc.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Heinz K. Becker.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.4.


16. Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I - ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez tutvustas raportit.

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Clara Eugenia Aguilera García (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena ja Salvatore Domenico Pogliese.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Marielle de Sarnez.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Bernd Lange ja Marielle de Sarnez INTA-komisjoni nimel Euroopa Liidu ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamise kohta (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.5 ja 25.2.2016 protokollipunkt 7.10.


17. Ettevalmistused ÜRO Peaassamblee erakorraliseks istungjärguks narkootikumide teemal (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused ÜRO Peaassamblee erakorraliseks istungjärguks narkootikumide teemal (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Michał Boni fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Arutelu lõpetati.


18. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin ja Liadh Ní Riada.


19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni GUE/NGL taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

ITRE-komisjon: Jaromír Kohlíček

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis: Jaromír Kohlíček.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 577.136/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika