Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 241kWORD 165k
Keskiviikko 24. helmikuuta 2016 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Vetoomukset
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Eurooppa-neuvoston 18.–19. helmikuuta 2016 pitämän kokouksen päätelmät (keskustelu)
 14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (keskustelu)
 15.Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (keskustelu)
 16.Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I - EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (keskustelu)
 17.YK:n yleiskokouksen huumeita käsittelevän erityisistunnon valmistelu (keskustelu)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.10.


2. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Libanonin parlamentin valtuuskunnan, jota johti parlamentin puhemies Nabih Berri.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Puheenvuorot:

—   Luke Ming Flanagan antaakseen henkilökohtaisen lausuman 3. helmikuuta 2016 pitämästään puheenvuorosta (puhemies vastasi, että asia selvitetään)

—   Ioan Mircea Paşcu ilmaisunvapauden tilasta Romaniasta

—   Martina Anderson pyytääkseen komission varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa puolustamaan palestiinalaista toimittajaa, joka on pidätetty ilman syytteitä ja ilman oikeudenkäyntiä ja joka on ollut nyt nälkälakossa 92 päivää.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Tšekin tasavallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Jaromír Kohlíček on nimitetty parlamentin jäseneksi Miloslav Ransdorfin tilalle 4. helmikuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Jaromír Kohlíček osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D ja ALDE-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

ITRE-valiokunta: Carolina Punset

REGI-valiokunta: Anna Hedhin tilalle Jens Nilsson

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Carolina Punset


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) komissiolta, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta ja Euroopan tietosuojavaltuutulta

- Ehdotus henkilöstötaulukon muuttamiseksi - Euroopan tietosuojavaltuutettu - Pääluokka IX - Varainhoitovuosi 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 2/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 3/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus henkilöstötaulukon muuttamiseksi - Euroopan tilintarkastustuomioistuin - Varainhoitovuosi 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2014 (2015/2115(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Mietintö sisämarkkinoiden hallinnosta osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (2015/2256(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Mietintö suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2014 (2015/2231(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Mietintö EU-asioiden oppimisesta koulussa (2015/2138(INI)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgia) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2016 (2015/2285(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2015/2330(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000010/2016) Bart Staes ja José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)

—   (O-000014/2016) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)

—   (O-000015/2016) Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)

—   (O-000016/2016) Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)

—   (O-000017/2016) Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

—   (O-000018/2016) Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)

—   (O-000019/2016) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

23. helmikuuta 2016

(*) Käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 1380/2015); (*) (nro 1381/2015); (*) (nro 1382/2015); (*) (nro 1383/2015); (*) (nro 1384/2015); (*) (nro 1385/2015); (*) (nro 1386/2015); (*) (nro 1387/2015); (*) (nro 1388/2015); (*) (nro 1389/2015); (*) (nro 1390/2015); (*) (nro 1391/2015); (*) (nro 1392/2015); (*) (nro 1393/2015); (*) (nro 1394/2015); (*) (nro 1395/2015); (*) (nro 1396/2015); (*) (nro 1397/2015); (*) (nro 1398/2015); (*) (nro 1399/2015); (*) (nro 1400/2015); (*) (nro 1401/2015); (*) (nro 1402/2015); James Thomsen (nro 1403/2015); (*) (nro 1404/2015); (*) (nro 1405/2015); (*) (nro 1406/2015); (*) (nro 1407/2015); (*) (nro 1408/2015); (*) (nro 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nro 0001/2016); (*) (nro 0002/2016); (*) (nro 0003/2016); (*) (nro 0004/2016); (*) (nro 0005/2016); (*) (nro 0006/2016); (*) (nro 0007/2016); (*) (nro 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0009/2016); (*) (nro 0010/2016); Roberto De Biase (nro 0011/2016); (*) (nro 0012/2016); (*) (nro 0013/2016); (*) (nro 0014/2016); (*) (nro 0015/2016); (*) (nro 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nro 0017/2016); (*) (nro 0018/2016); Amel Ketfi (nro 0019/2016); Yvan De Jonge (nro 0020/2016); Ian Hodson (nro 0021/2016); (*) (nro 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nro 0023/2016); Alessandro Viti (nro 0024/2016); (*) (nro 0025/2016); (*) (nro 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nro 0027/2016); (*) (nro 0028/2016); (*) (nro 0029/2016); (*) (nro 0030/2016); (*) (nro 0031/2016); Geert Poelman (nro 0032/2016); (*) (nro 0033/2016); (*) (nro 0034/2016); (*) (nro 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nro 0036/2016); Piotr Pałka (nro 0037/2016); Ludvík Klavs (nro 0038/2016); (*) (nro 0039/2016); (*) (nro 0040/2016); Flavio Miccono (nro 0041/2016); (*) (nro 0042/2016); Laura Folch (nro 0043/2016); Manuela Cardillo (nro 0044/2016); Maximilian Fuchs (nro 0045/2016); (*) (nro 0046/2016); (*) (nro 0047/2016); (*) (nro 0048/2016); (*) (nro 0049/2016); (*) (nro 0050/2016); (*) (nro 0051/2016); (*) (nro 0052/2016); (*) (nro 0053/2016); Jens Genzer (nro 0054/2016); (*) (nro 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nro 0056/2016); (*) (nro 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nro 0058/2016); (*) (nro 0059/2016); (*) (nro 0060/2016); Michael Minas (nro 0061/2016); (*) (nro 0062/2016); (*) (nro 0063/2016); (*) (nro 0064/2016); Peder Roulund (nro 0065/2016); Gerhard Huber (nro 0066/2016); (*) (nro 0067/2016); (*) (nro 0068/2016); Łukasz Murawa (nro 0069/2016); (*) (nro 0070/2016); (*) (nro 0071/2016); Christian May (nro 0072/2016); Emil Baygan (nro 0073/2016); Jens Genzer (nro 0074/2016); (*) (nro 0075/2016); Maria Papadopoulou (nro 0076/2016); (*) (nro 0077/2016); (*) (nro 0078/2016); (*) (nro 0079/2016); (*) (nro 0080/2016); Flavio Miccono (nro 0081/2016); (*) (nro 0082/2016); David Bracken (nro 0083/2016); Marco Gambuti (nro 0084/2016); Francesca Rossi (nro 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nro 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nro 0087/2016); Anna Quintino (nro 0088/2016); Maurizio Prioli (nro 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nro 0090/2016); Franco Fantini (nro 0091/2016); Matteo Micheli (nro 0092/2016); (*) (nro 0093/2016); (*) (nro 0094/2016); (*) (nro 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nro 0096/2016); (*) (nro 0097/2016); (*) (nro 0098/2016); Graziano Matricardi (nro 0099/2016); (*) (nro 0100/2016); Ivano Giovannini (nro 0101/2016); (*) (nro 0102/2016); (*) (nro 0103/2016); (*) (nro 0104/2016); (*) (nro 0105/2016); (*) (nro 0106/2016); Tiziano Colori (nro 0107/2016); Antonio Bianchi (nro 0108/2016); (*) (nro 0109/2016); (*) (nro 0110/2016); Ernő Fancsali (nro 0111/2016); (*) (nro 0112/2016); (*) (nro 0113/2016); (*) (nro 0114/2016); Iain Baxter (nro 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nro 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nro 0117/2016); (*) (nro 0118/2016); (*) (nro 0119/2016); (*) (nro 0120/2016); (*) (nro 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0123/2016); (*) (nro 0124/2016); (*) (nro 0125/2016); (*) (nro 0126/2016); (*) (nro 0127/2016); (*) (nro 0128/2016); (*) (nro 0129/2016); (*) (nro 0130/2016).

Puhemies ilmoitti, että hän on lähettänyt 23. helmikuuta 2016 asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin vastaanottaman vetoomuksen, jonka on esittänyt sellainen luonnollinen henkilö, joka ei ole Euroopan unionin kansalainen ja jonka asuinpaikka ei ole Euroopan unionissa.


9. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

—   muutospöytäkirja säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevaan Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan väliseen sopimukseen

—   pöytäkirja Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

—   pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta neljän vuoden ajanjaksoksi

—   muutospöytäkirja säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehtyyn, Euroopan yhteisön ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimukseen

—   Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus

—   Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

—   Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

______________

*   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksien soveltamisalan ulkopuolelle rajaamista edellyttävien olosuhteiden tarkentamisesta (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden olosuhteiden ja edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä ylimääräisen rahoitusosuuden suorittamista jälkikäteen voidaan lykätä kokonaan tai osittain, ja perusteista, joiden mukaisesti määritetään kriittisten toimintojen sisältämä toiminta, palvelut ja toiminnot sekä ydinliiketoiminta-alueisiin sisältyvät liiketoiminta-alueet ja niihin liittyvät palvelut (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus sellaisten maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittelystä, jotka edellyttävät tietojen tallentamista tullitietojärjestelmään (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 muuttamisesta mukauttamalla liitettä III (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä, kadmiumia, kuudenarvoista kromia ja polybromidifenyylieettereitä (PBDE-yhdisteet) sellaisissa varaosissa, jotka otetaan talteen lääkinnällisistä laitteista tai elektronimikroskoopeista ja joita käytetään lääkinnällisten laitteiden tai elektronimikroskooppien korjaukseen ja kunnostukseen (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joita sovelletaan markkinariskiä koskevassa standardimenetelmässä optioihin liittyviin muihin riskeihin kuin deltaa koskeviin riskeihin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 528/2014 oikaisemisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla laadullisista ja asianmukaisista määrällisistä perusteista sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus laitoksen riskiprofiiliin, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 604/2014 oikaisemisesta (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 18. helmikuuta 2016
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


11. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen IV muuttamisesta (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - määräaika: 20. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta asbestikuitujen (krysotiilin) osalta (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - määräaika: 17. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission direktiivi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - määräaika: 5. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - määräaika: 13. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta epäorgaanisten ammoniumsuolojen osalta (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - määräaika: 17. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - määräaika: 17. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikelisäaineiden käytöstä syötävissä kaseinaateissa (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - määräaika: 20. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse propionihapon – propionaattien (E 280–283) käytöstä tortilloissa (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - määräaika: 19. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - määräaika: 19. toukokuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta tiettyjen aromiaineiden osalta (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - määräaika: 20. huhtikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


12. Käsittelyjärjestys

Helmikuun II 2016 (PE 577.136/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu, ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Keskiviikko

Puhemies ehdotti poliittisten ryhmien suostumuksella, että keskustelua komission julkilausumasta "Talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa koskeva komission päätös ja maaraportit" (PDOJ:n kohta 16) lykätään, koska komissio ei ole vielä tehnyt päätöstä eurooppalaisesta ohjausjaksosta.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Eurooppa-neuvoston 18.–19. helmikuuta 2016 pitämän kokouksen päätelmät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 18.–19. helmikuuta 2016 pitämän kokouksen päätelmät (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Corbett, Sylvie Goulard sinisen kortin kysymysten myöntämisestä, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dominique Martin, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Casa, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Mairead McGuinness, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Diane Dodds, vastasi, Herbert Reul, Glenis Willmott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Zigmantas Balčytis ja Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, ja Sylvie Guillaume.

Donald Tusk käytti puheenvuoron.

Manolis Kefalogiannis käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Elena Valenciano ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki ja Paul Brannen.

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä (puhemies selvensi asiaa).

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2016 [2015/2285(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2015/2330(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnosta osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 [2015/2256(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Puheenvuorot: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues ja Catherine Stihler, jotka esittelivät mietinnöt, ja Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Andrey Kovatchev (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg ja Ulla Tørnæs.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sofia Ribeiro ja Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić ja Dariusz Rosati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka ja Tania González Peñas.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro ja Catherine Stihler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.7, istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.8 ja istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.9.


15. Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Viorica Dăncilă (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Siôn Simon S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Siôn Simon.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Heinz K. Becker.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.4.


16. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I - EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Clara Eugenia Aguilera García (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena ja Salvatore Domenico Pogliese.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir ja Pedro Silva Pereira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Marielle de Sarnez.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Bernd Lange ja Marielle de Sarnez, INTA-valiokunnan puolesta, EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen avaamisesta (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.10.


17. YK:n yleiskokouksen huumeita käsittelevän erityisistunnon valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n yleiskokouksen huumeita käsittelevän erityisistunnon valmistelu (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Michał Boni PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos ja Stanislav Polčák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jeanine Hennis-Plasschaert.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin ja Liadh Ní Riada.


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

ITRE-valiokunta: Jaromír Kohlíček

valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Jaromír Kohlíček.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 577.136/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö