Rodyklė 
Protokolas
PDF 243kWORD 188k
Trečiadienis, 2016 m. vasario 24 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Oficialus pasveikinimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Gauti dokumentai
 7.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 8.Peticijos
 9.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 12.Darbų programa
 13.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (vasario 18–19 d.) išvados (diskusijos)
 14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą (diskusijos)
 15.Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija ***I (diskusijos)
 16.Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I - Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia (diskusijos)
 17.Pasirengimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (diskusijos)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.10 val.


2. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Libano Parlamento delegacijos narius, vadovaujamus Nahibo Berri.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo:

—   Luke Ming Flanagan dėl asmeninio pobūdžio klausimo, susijusio su jo 2016 m. vasario 3 d. kalba (pirmininkas atsakė, kad išnagrinės šį klausimą);

—   Ioan Mircea Paşcu dėl žodžio laisvės Rumunijoje;

—   Martina Anderson paprašė Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės sureaguoti dėl Palestinos žurnalisto, kuris šiuo metu jau 92 dienas tęsia bado streiką, nepagrįsto ir be teismo proceso įvykdyto suėmimo.


4. Parlamento sudėtis

Kompetentingos Čekijos Respublikos valdžios institucijos pranešė apie Jaromír Kohlíček, kuris pakeis Miloslav Ransdorf, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. vasario 4 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Jaromír Kohlíček įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Parlamentas S&D ir ALDE frakcijų prašymu patvirtino šiuos paskyrimus:

ITRE komitetas: Carolina Punset

REGI komitetas: Jens Nilsson vietoj Anna Hedh

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Carolina Punset


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Komisijos, Europos Audito Rūmų ir Europos duomenų apsaugos kontrolieriaus:

- Pasiūlymas dėl etatų plano keitimo. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. IX skirsnis. 2016 finansiniai metai (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 2/2016 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 3/2016 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl etatų plano keitimo. Audito Rūmai. 2016 finansiniai metai (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (nauja redakcija) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2014 m. metinės ataskaitos (2015/2115(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių netaikymo Tuniso Respublikai (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą (2015/2256(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti, projekto (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2014 m. veiklą (2015/2231(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Pranešimas Mokymasis apie ES mokyklose (2015/2138(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga (2015/2285(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje (2015/2330(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000010/2016), kurį pateikė Bart Staes ir José Bové Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), kurį pateikė Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu,Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP))(B8-0110/2016);

—(O-000015/2016), kurį pateikė Marco Valli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP))(B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), kurį pateikė Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP))(B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), kurį pateikė Michael Theurer ALDE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), kurį pateikė Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), kurį pateikė Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) 2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .


8. Peticijos

Šios peticijos buvo įtrauktos į registrą pagal žemiau nurodytą datą ir vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalimi perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. vasario 23 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 1380/2015); (*) (Nr. 1381/2015); (*) (Nr. 1382/2015); (*) (Nr. 1383/2015); (*) (Nr. 1384/2015); (*) (Nr. 1385/2015); (*) (Nr. 1386/2015); (*) (Nr. 1387/2015); (*) (Nr. 1388/2015); (*) (Nr. 1389/2015); (*) (Nr. 1390/2015); (*) (Nr. 1391/2015); (*) (Nr. 1392/2015); (*) (Nr. 1393/2015); (*) (Nr. 1394/2015); (*) (Nr. 1395/2015); (*) (Nr. 1396/2015); (*) (Nr. 1397/2015); (*) (Nr. 1398/2015); (*) (Nr. 1399/2015); (*) (Nr. 1400/2015); (*) (Nr. 1401/2015); (*) (Nr. 1402/2015); James Thomsen (Nr. 1403/2015); (*) (Nr. 1404/2015); (*) (Nr. 1405/2015); (*) (Nr. 1406/2015); (*) (Nr. 1407/2015); (*) (Nr. 1408/2015); (*) (Nr. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0001/2016); (*) (Nr. 0002/2016); (*) (Nr. 0003/2016); (*) (Nr. 0004/2016); (*) (Nr. 0005/2016); (*) (Nr. 0006/2016); (*) (Nr. 0007/2016); (*) (Nr. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0009/2016); (*) (Nr. 0010/2016); Roberto De Biase (Nr. 0011/2016); (*) (Nr. 0012/2016); (*) (Nr. 0013/2016); (*) (Nr. 0014/2016); (*) (Nr. 0015/2016); (*) (Nr. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (Nr. 0017/2016); (*) (Nr. 0018/2016); Amel Ketfi (Nr. 0019/2016); Yvan De Jonge (Nr. 0020/2016); Ian Hodson (Nr. 0021/2016); (*) (Nr. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (Nr. 0023/2016); Alessandro Viti (Nr. 0024/2016); (*) (Nr. 0025/2016); (*) (Nr. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (Nr. 0027/2016); (*) (Nr. 0028/2016); (*) (Nr. 0029/2016); (*) (Nr. 0030/2016); (*) (Nr. 0031/2016); Geert Poelman (Nr. 0032/2016); (*) (Nr. 0033/2016); (*) (Nr. 0034/2016); (*) (Nr. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0036/2016); Piotr Pałka (Nr. 0037/2016); Ludvík Klavs (Nr. 0038/2016); (*) (Nr. 0039/2016); (*) (Nr. 0040/2016); Flavio Miccono (Nr. 0041/2016); (*) (Nr. 0042/2016); Laura Folch (Nr. 0043/2016); Manuela Cardillo (Nr. 0044/2016); Maximilian Fuchs (Nr. 0045/2016); (*) (Nr. 0046/2016); (*) (Nr. 0047/2016); (*) (Nr. 0048/2016); (*) (Nr. 0049/2016); (*) (Nr. 0050/2016); (*) (Nr. 0051/2016); (*) (Nr. 0052/2016); (*) (Nr. 0053/2016); Jens Genzer (Nr. 0054/2016); (*) (Nr. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0056/2016); (*) (Nr. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (Nr. 0058/2016); (*) (Nr. 0059/2016); (*) (Nr. 0060/2016); Michael Minas (Nr. 0061/2016); (*) (Nr. 0062/2016); (*) (Nr. 0063/2016); (*) (Nr. 0064/2016); Peder Roulund (Nr. 0065/2016); Gerhard Huber (Nr. 0066/2016); (*) (Nr. 0067/2016); (*) (Nr. 0068/2016); Łukasz Murawa (Nr. 0069/2016); (*) (Nr. 0070/2016); (*) (Nr. 0071/2016); Christian May (Nr. 0072/2016); Emil Baygan (Nr. 0073/2016); Jens Genzer (Nr. 0074/2016); (*) (Nr. 0075/2016); Maria Papadopoulou (Nr. 0076/2016); (*) (Nr. 0077/2016); (*) (Nr. 0078/2016); (*) (Nr. 0079/2016); (*) (Nr. 0080/2016); Flavio Miccono (Nr. 0081/2016); (*) (Nr. 0082/2016); David Bracken (Nr. 0083/2016); Marco Gambuti (Nr. 0084/2016); Francesca Rossi (Nr. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (Nr. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (Nr. 0087/2016); Anna Quintino (Nr. 0088/2016); Maurizio Prioli (Nr. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (Nr. 0090/2016); Franco Fantini (Nr. 0091/2016); Matteo Micheli (Nr. 0092/2016); (*) (Nr. 0093/2016); (*) (Nr. 0094/2016); (*) (Nr. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (Nr. 0096/2016); (*) (Nr. 0097/2016); (*) (Nr. 0098/2016); Graziano Matricardi (Nr. 0099/2016); (*) (Nr. 0100/2016); Ivano Giovannini (Nr. 0101/2016); (*) (Nr. 0102/2016); (*) (Nr. 0103/2016); (*) (Nr. 0104/2016); (*) (Nr. 0105/2016); (*) (Nr. 0106/2016); Tiziano Colori (Nr. 0107/2016); Antonio Bianchi (Nr. 0108/2016); (*) (Nr. 0109/2016); (*) (Nr. 0110/2016); Ernő Fancsali (Nr. 0111/2016); (*) (Nr. 0112/2016); (*) (Nr. 0113/2016); (*) (Nr. 0114/2016); Iain Baxter (Nr. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (Nr. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (Nr. 0117/2016); (*) (Nr. 0118/2016); (*) (Nr. 0119/2016); (*) (Nr. 0120/2016); (*) (Nr. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0123/2016); (*) (Nr. 0124/2016); (*) (Nr. 0125/2016); (*) (Nr. 0126/2016); (*) (Nr. 0127/2016); (*) (Nr. 0128/2016); (*) (Nr. 0129/2016); (*) (Nr. 0130/2016).

Pirmininkas pranešė, kad jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį 2016 m. vasario 23 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautą peticiją, pateiktą fizinio asmens, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis ir negyvena jokioje valstybėje narėje.


9. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

—   Protokolą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo;

—   Protokolą, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos vyriausybės bei Grenlandijos vietinės vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

—   Protokolą, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

—   Protokolą, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo;

—   Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimą dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

—   Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą;

—   Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimą dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

—   Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju;

—   Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo*, stabilizacijos ir asociacijos susitarimą.

______________

*   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomai patikslinamos aplinkybės, kuriomis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų netaikymas būtinas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, 44 straipsnio 3 dalį (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma nuostatomis dėl aplinkybių ir sąlygų, kuriomis papildomų ex-post įnašų mokėjimas gali būti iš dalies ar visiškai atidėtas, nuostatomis dėl nustatymo, kuri veikla, paslaugos ir operacijos yra ypatingos svarbos funkcijos, kriterijų ir nuostatomis dėl nustatymo, kurios verslo linijos ir susijusios paslaugos yra pagrindinės verslo linijos, kriterijų (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos su žemės ūkio reglamentų taikymu susijusios operacijos, apie kurias informacija turi būti įtraukiama į Muitinės informacinę sistemą (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl III priedo pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną, kadmį, šešiavalentį chromą ir polibromintus difenileterius (PBDE), esančius atsarginėse dalyse, paimtose iš medicinos prietaisų ar elektroninių mikroskopų ir naudojamose tiems prietaisams ar mikroskopams remontuoti arba atnaujinti (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą, ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. vasario 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


11. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV priedas (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - terminas: 20 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl asbesto pluoštų (chrizotilo) iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo nuostatos (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - terminas: 17 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - terminas: 5 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - terminas: 13 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl neorganinių amonio druskų įtraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - terminas: 17 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - terminas: 17 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl maisto priedų naudojimo valgomuosiuose kazeinatuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - terminas: 20 Balandžio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl propiono rūgšties ir propionatų (E 280–283) naudojimo tortilijose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - terminas: 19 Balandžio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - terminas: 19 Gegužės 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - terminas: 20 Balandžio 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 m. antrosios vasario plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 577.136/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Trečiadienis

Pirmininkas, gavęs frakcijų pritarimą, pasiūlė diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl "Patvirtinto Komisijos sprendimo dėl Europos semestro dokumentų rinkinio, įskaitant šalių ataskaitas" (darbotvarkės projekto 16 punktas) atidėti, nes Komisija dar nėra priėmusi spremdimo dėl Europos semestro.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Darbų programa patvirtinta.


13. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (vasario 18–19 d.) išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (vasario 18–19 d.) išvados (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerard Batten), Ashley Fox ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Corbett), Sylvie Goulard dėl mėlynosios kortelės klausimų paskirstymo, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dominique Martin), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Casa), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu ir Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mairead McGuinness, (ji pateikė mėlynosios kortelės klausimą Diane Dodds, pastaroji į jį atsakė), Herbert Reul, Glenis Willmott (jis aip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Enrique Guerrero Salom (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Pavel Telička, Luke Ming Flanagan (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock), Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Max Andersson), Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Josef Weidenholzer, Othmar Karas (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Zigmantas Balčytis ir Jean Arthuis), Péter Niedermüller, Dubravka Šuica (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić) ir Sylvie Guillaume.

Kalbėjo Donald Tusk.

Kalbėjo Manolis Kefalogiannis.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Elena Valenciano ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki ir Paul Brannen.

Kalbėjo Krisztina Morvai dėl „prašau žodžio“ procedūros eigos (pirmininkė tai patikslino).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.


14. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2016 m. metinės augimo apžvalgos [2015/2285(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: užimtumo ir socialinių aspektų 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje [2015/2330(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą [2015/2256(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Kalbėjo: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues ir Catherine Stihler, pristatydamos pranešimus, ir Jean Arthuis (BUDG komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Andrey Kovatchev (ENVI komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ramon Tremosa i Balcells), Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg ir Ulla Tørnæs.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab), Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes (jis nesutiko, kad Nuno Melo pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Sofia Ribeiro ir Maria João Rodrigues), Alfred Sant, Morten Messerschmidt (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić ir Dariusz Rosati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka ir Tania González Peñas.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro ir Catherine Stihler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 25 protokolo 7.7 punktas, 2016 02 25 protokolo 7.8 punktas ir 2016 02 25 protokolo 7.9 punktas.


15. Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (EURES) [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Viorica Dăncilă (REGI komiteto nuomonės referentė), David Casa PPE frakcijos vardu, Siôn Simon S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu, ir Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, (nesutiko, kad Siôn Simon pateiktų mėlynosios kortelės klausimą)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė ir Romana Tomc.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Heinz K. Becker.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 25 protokolo 7.4 punktas.


16. Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I - Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez pristatė savo pranešimą.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Clara Eugenia Aguilera García (AGRI komiteto nuomonės referentė), Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Emmanuel Maurel S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena ir Salvatore Domenico Pogliese.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir ir Pedro Silva Pereira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Marielle de Sarnez.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Bernd Lange ir Marielle de Sarnez INTA komiteto vardu dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžios (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 25 protokolo 7.5 punktas ir 2016 02 25 protokolo 7.10 punktas.


17. Pasirengimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Michał Boni PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Jeanine Hennis-Plasschaert.

Diskusijos baigtos.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin ir Liadh Ní Riada.


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

GUE/NGL frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ITRE komitetas: Jaromír Kohlíček

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Jaromír Kohlíček.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 577.136/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Teisinė informacija - Privatumo politika