Indekss 
Protokols
PDF 243kWORD 187k
Trešdiena, 2016. gada 24. februāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Lūgumraksti
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 12.Darba kārtība
 13.Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmes secinājumi (debates)
 14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (debates)
 15.Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I (debates)
 16.Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai ***I - ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (debates)
 17.Gatavošanās ANO Ģenerālās asamblejas speciālajai narkotiku apkarošanai veltītajai sesijai (debates)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.10.


2. Oficiāla sveikšana

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā sveica Libānas parlamenta delegāciju, kuru vadīja tā priekšsēdētājs Nabih Berri un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstāšanās

—   Luke Ming Flanagan, sniedzot personisku paziņojumu sakarā ar savu uzstāšanos 2016. gada 3. februārī (priekšsēdētājs atbildēja, ka šo jautājumu izskatīs);

—   Ioan Mircea Paşcu par stāvokli vārda brīvības jomā Rumānijā;

—   Martina Anderson, pieprasot, lai Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve iejauktos palestīniešu žurnālista labā, kurš atrodas apcietinājumā, lai gan viņam nav nedz izteikta apsūdzība, nedz pret viņu uzsākta tiesvedība, un kurš patlaban jau 92 dienas īsteno bada streiku.


4. Parlamenta sastāvs

Čehijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Jaromír Kohlíček ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Miloslav Ransdorf vietā, sākot ar 2016. gada 4. februāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Jaromír Kohlíček pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D un ALDE grupu pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

ITRE komiteja: Carolina Punset;

REGI komiteja: Jens Nilsson - Anna Hedh vietā;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Carolina Punset.


6. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Komisija, Eiropas Revīzijas palāta un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

- Priekšlikums veikt izmaiņas štatu sarakstā — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — IX iedaļa — 2016. finanšu gads (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 – 2016/2021(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 2/2016 - III iedaļa - Komisija (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 – 2016/2023(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 3/2016 - III iedaļa - Komisija (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 – 2016/2026(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums veikt izmaiņas štatu sarakstā — Eiropas Revīzijas palāta - 2016. finanšu gads (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 – 2016/2027(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (pārstrādāta redakcija) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - ECON komiteja - Referents: Brian Hayes (A8-0011/2016).

- Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskatu (2015/2115(INI)) - ECON komiteja - Referents: Notis Marias (A8-0012/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016).

- Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2016. gada Eiropas pusgadā (2015/2256(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Catherine Stihler (A8-0017/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016).

- * Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 27. septembra Protokolam, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un pievienots Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 29. novembra Protokolam attiecībā uz Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību interpretāciju Eiropas Kopienu Tiesā ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, un 1997. gada 19. jūnija Otrajam protokolam Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2014. gadā (2015/2231(INI)) - PETI komiteja - Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016).

- Ziņojums par mācīšanos par ES skolā (2015/2138(INI)) - CULT komiteja - Referents: Damian Drăghici (A8-0021/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodificēta redakcija) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0022/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada izaugsmes pētījums (2015/2285(INI)) - ECON komiteja - Referente: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (2015/2330(INI)) - EMPL komiteja - Referente: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016).


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000010/2016), kuru uzdeva Bart Staes un José Bové Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), kuru uzdeva Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), kuru uzdeva Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), kuru uzdeva Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), kuru uzdeva Michael Theurer ALDE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), kuru uzdeva Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

—   (O-000019/2016), kuru uzdeva Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 23. februāris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 1380/2015); (*) (Nr. 1381/2015); (*) (Nr. 1382/2015); (*) (Nr. 1383/2015); (*) (Nr. 1384/2015); (*) (Nr. 1385/2015); (*) (Nr. 1386/2015); (*) (Nr. 1387/2015); (*) (Nr. 1388/2015); (*) (Nr. 1389/2015); (*) (Nr. 1390/2015); (*) (Nr. 1391/2015); (*) (Nr. 1392/2015); (*) (Nr. 1393/2015); (*) (Nr. 1394/2015); (*) (Nr. 1395/2015); (*) (Nr. 1396/2015); (*) (Nr. 1397/2015); (*) (Nr. 1398/2015); (*) (Nr. 1399/2015); (*) (Nr. 1400/2015); (*) (Nr. 1401/2015); (*) (Nr. 1402/2015); James Thomsen (Nr. 1403/2015); (*) (Nr. 1404/2015); (*) (Nr. 1405/2015); (*) (Nr. 1406/2015); (*) (Nr. 1407/2015); (*) (Nr. 1408/2015); (*) (Nr. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0001/2016); (*) (Nr. 0002/2016); (*) (Nr. 0003/2016); (*) (Nr. 0004/2016); (*) (Nr. 0005/2016); (*) (Nr. 0006/2016); (*) (Nr. 0007/2016); (*) (Nr. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0009/2016); (*) (Nr. 0010/2016); Roberto De Biase (Nr. 0011/2016); (*) (Nr. 0012/2016); (*) (Nr. 0013/2016); (*) (Nr. 0014/2016); (*) (Nr. 0015/2016); (*) (Nr. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (Nr. 0017/2016); (*) (Nr. 0018/2016); Amel Ketfi (Nr. 0019/2016); Yvan De Jonge (Nr. 0020/2016); Ian Hodson (Nr. 0021/2016); (*) (Nr. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (Nr. 0023/2016); Alessandro Viti (Nr. 0024/2016); (*) (Nr. 0025/2016); (*) (Nr. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (Nr. 0027/2016); (*) (Nr. 0028/2016); (*) (Nr. 0029/2016); (*) (Nr. 0030/2016); (*) (Nr. 0031/2016); Geert Poelman (Nr. 0032/2016); (*) (Nr. 0033/2016); (*) (Nr. 0034/2016); (*) (Nr. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0036/2016); Piotr Pałka (Nr. 0037/2016); Ludvík Klavs (Nr. 0038/2016); (*) (Nr. 0039/2016); (*) (Nr. 0040/2016); Flavio Miccono (Nr. 0041/2016); (*) (Nr. 0042/2016); Laura Folch (Nr. 0043/2016); Manuela Cardillo (Nr. 0044/2016); Maximilian Fuchs (Nr. 0045/2016); (*) (Nr. 0046/2016); (*) (Nr. 0047/2016); (*) (Nr. 0048/2016); (*) (Nr. 0049/2016); (*) (Nr. 0050/2016); (*) (Nr. 0051/2016); (*) (Nr. 0052/2016); (*) (Nr. 0053/2016); Jens Genzer (Nr. 0054/2016); (*) (Nr. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0056/2016); (*) (Nr. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (Nr. 0058/2016); (*) (Nr. 0059/2016); (*) (Nr. 0060/2016); Michael Minas (Nr. 0061/2016); (*) (Nr. 0062/2016); (*) (Nr. 0063/2016); (*) (Nr. 0064/2016); Peder Roulund (Nr. 0065/2016); Gerhard Huber (Nr. 0066/2016); (*) (Nr. 0067/2016); (*) (Nr. 0068/2016); Łukasz Murawa (Nr. 0069/2016); (*) (Nr. 0070/2016); (*) (Nr. 0071/2016); Christian May (Nr. 0072/2016); Emil Baygan (Nr. 0073/2016); Jens Genzer (Nr. 0074/2016); (*) (Nr. 0075/2016); Maria Papadopoulou (Nr. 0076/2016); (*) (Nr. 0077/2016); (*) (Nr. 0078/2016); (*) (Nr. 0079/2016); (*) (Nr. 0080/2016); Flavio Miccono (Nr. 0081/2016); (*) (Nr. 0082/2016); David Bracken (Nr. 0083/2016); Marco Gambuti (Nr. 0084/2016); Francesca Rossi (Nr. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (Nr. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (Nr. 0087/2016); Anna Quintino (Nr. 0088/2016); Maurizio Prioli (Nr. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (Nr. 0090/2016); Franco Fantini (Nr. 0091/2016); Matteo Micheli (Nr. 0092/2016); (*) (Nr. 0093/2016); (*) (Nr. 0094/2016); (*) (Nr. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (Nr. 0096/2016); (*) (Nr. 0097/2016); (*) (Nr. 0098/2016); Graziano Matricardi (Nr. 0099/2016); (*) (Nr. 0100/2016); Ivano Giovannini (Nr. 0101/2016); (*) (Nr. 0102/2016); (*) (Nr. 0103/2016); (*) (Nr. 0104/2016); (*) (Nr. 0105/2016); (*) (Nr. 0106/2016); Tiziano Colori (Nr. 0107/2016); Antonio Bianchi (Nr. 0108/2016); (*) (Nr. 0109/2016); (*) (Nr. 0110/2016); Ernő Fancsali (Nr. 0111/2016); (*) (Nr. 0112/2016); (*) (Nr. 0113/2016); (*) (Nr. 0114/2016); Iain Baxter (Nr. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (Nr. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (Nr. 0117/2016); (*) (Nr. 0118/2016); (*) (Nr. 0119/2016); (*) (Nr. 0120/2016); (*) (Nr. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0123/2016); (*) (Nr. 0124/2016); (*) (Nr. 0125/2016); (*) (Nr. 0126/2016); (*) (Nr. 0127/2016); (*) (Nr. 0128/2016); (*) (Nr. 0129/2016); (*) (Nr. 0130/2016).

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš 2016. gada 23. februārī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstu, ko Eiropas Parlamentam iesniegusi fiziska persona, kurai nav Eiropas Savienības pilsonības un kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav kādā dalībvalstī.


9. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

—   Grozījumu protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar ko nosaka līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli;

—   Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses;

—   Protokols, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku;

—   Grozījumu protokols Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nosaka līdzvērtīgus pasākumus tiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli;

—   Nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

—   Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses;

—   Nolīgums starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

—   Nolīgums starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu;

—   Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses.

______________

*   Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildus konkretizē apstākļus, kad ir nepieciešami izņēmumi attiecībā uz norakstīšanas vai konvertācijas pilnvaru piemērošanu saskaņā ar 44. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (C(2016)00379 – 2016/2570(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz apstākļiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem pilnībā vai daļēji var atlikt ārkārtas expost maksājumus, un par kritērijiem darbību, pakalpojumu un operāciju noteikšanai attiecībā uz kritiski svarīgajām funkcijām un darbības jomu un saistīto pakalpojumu noteikšanu attiecībā uz galvenajām darbības jomām (C(2016)00424 – 2016/2565(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 2. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka ar lauksaimniecības noteikumu piemērošanu saistītās darbības, par kurām nepieciešams ievadīt informāciju muitas informācijas sistēmā (C(2016)00508 – 2016/2567(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 3. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1315/2013 attiecībā uz tās III pielikuma pielāgošanu (C(2016)00536 – 2016/2571(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 4. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IVpielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu, ko piemēro no medicīniskajām ierīcēm vai elektronu mikroskopiem iegūtu un to remontēšanā vai atjaunošanā izmantotu rezerves daļu saturētam svinam, kadmijam, sešvērtīgajam hromam un polibromdifenilēteriem (PBDE) (C(2016)00748 – 2016/2577(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 12. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 528/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju, un Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (C(2016)00901 – 2016/2590(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. februāri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


11. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz azbesta šķiedrām (krizotilu) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE, IMCO.

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termiņš: 2016. gada 13. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: IMCO.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz neorganiskajiem amonija sāļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE, IMCO.

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termiņš: 2016. gada 17. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz pārtikas piedevu lietošanu pārtikas kazeinātos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz propionskābes – propionātu (E 280–283) lietošanu tortiļās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D043700/03 - 2016/2588(RPS) – termiņš: 2016. gada 19. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termiņš: 2016. gada 19. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētām aromatizējošām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termiņš: 2016. gada 20. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada februāra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 577.136/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Trešdiena

Pēc saskaņošanas ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja atlikt debates par Komisijas paziņojumu "Komisijas pieņemtais lēmums par Eiropas pusgada paketi un pārskati par valstīm" (PDOJ 16. punkts), jo Komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par Eiropas pusgadu.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


13. Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2016. gada 18. un 19. februāra sanāksmes secinājumi (2015/3023(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Ashley Fox ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Corbett, Sylvie Goulard par zilo kartīšu izdalīšanu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dominique Martin, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Casa, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mairead McGuinness, uzdodot zilās kartītes jautājumu Diane Dodds, kas uz to atbildēja, Herbert Reul, Glenis Willmott, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Zigmantas Balčytis un Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, un Sylvie Guillaume.

Uzstājās Donald Tusk.

Uzstājās Manolis Kefalogiannis.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Elena Valenciano un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki un Paul Brannen.

Uzstājās Krisztina Morvai par brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītāja sniedza paskaidrojumus).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.


14. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā - Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (debates)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada izaugsmes pētījums [2015/2285(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016).

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā [2015/2330(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016).

Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2016. gada Eiropas pusgadā [2015/2256(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Catherine Stihler (A8-0017/2016).

Uzstājās Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues un Catherine Stihler, iepazīstinot ar ziņojumiem, un Jean Arthuis (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Andrey Kovatchev (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Ulrike Trebesius ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg un Ulla Tørnæs.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sofia Ribeiro un Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka un Tania González Peñas.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro un Catherine Stihler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2016. protokola 7.7. punkts, 25.2.2016. protokola 7.8. punkts un 25.2.2016. protokola 7.9. punkts.


15. Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Heinz K. Becker (A8-0224/2015).

Heinz K. Becker iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Viorica Dăncilă (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), David Casa PPE grupas vārdā, Siôn Simon S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, un Mike Hookem EFDD grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Siôn Simon.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Stanislav Polčák.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Heinz K. Becker.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2016. protokola 7.4. punkts.


16. Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai ***I - ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016).

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (2015/2791(RSP)).

Marielle de Sarnez iepazīstināja ar ziņojumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Clara Eugenia Aguilera García (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Emmanuel Maurel S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena un Salvatore Domenico Pogliese.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir un Pedro Silva Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić un Nicola Caputo.

Uzstājās Cecilia Malmström un Marielle de Sarnez.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Bernd Lange un Marielle de Sarnez INTA komitejas vārdāpar ES un Tunisijas brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu atklāšanu (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2016. protokola 7.5. punkts un 25.2.2016. protokola 7.10. punkts.


17. Gatavošanās ANO Ģenerālās asamblejas speciālajai narkotiku apkarošanai veltītajai sesijai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās ANO Ģenerālās asamblejas speciālajai narkotiku apkarošanai veltītajai sesijai (2016/2561(RSP)).

Jeanine Hennis-Plasschaert (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Michał Boni PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Elly Schlein S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Cecilia Malmström un Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debates tika slēgtas.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin un Liadh Ní Riada.


19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc GUE/NGL grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

ITRE komiteja: Jaromír Kohlíček;

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā: Jaromír Kohlíček.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 577.136/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika