Index 
Notulen
PDF 246kWORD 166k
Woensdag 24 februari 2016 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Welkomstwoord
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Verzoekschriften
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)
 14.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (debat)
 15.Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I (debat)
 16.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I - Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (debat)
 17.Voorbereiding van de speciale zitting inzake drugs van de Algemene Vergadering van de VN (debat)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.10 uur geopend.


2. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door zijn voorzitter, Nabih Berri, geleide delegatie van het Libanese parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord werd gevoerd door:

—   Luke Ming Flanagan, over een persoonlijk feit in verband met zijn betoog van 3 februari 2016 (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie zal worden onderzocht);

—   Ioan Mircea Paşcu, over de situatie omtrent de vrijheid van meningsuiting in Roemenië;

—   Martina Anderson, om de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te vragen tussenbeide te komen voor een Palestijnse journalist die zonder aanklacht of proces wordt vastgehouden en momenteel al 92 dagen in hongerstaking is.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Tsjechische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Jaromír Kohlíček tot lid van het Parlement, ter vervanging van Miloslav Ransdorf, met ingang van 4 februari 2016.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Jaromír Kohlíček, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie en de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ITRE: Carolina Punset

Commissie REGI: Jens Nilsson in plaats van Anna Hedh

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Carolina Punset


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Commissie, de Europese Rekenkamer en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

- Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming – afdeling IX – begrotingsjaar 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 2/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 3/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot wijziging van de personeelsformatie – Europese Rekenkamer – begrotingsjaar 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (herschikking) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Verslag over het jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (2015/2115(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (2015/2256(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk wordt gemachtigd tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, in het belang van de Europese Unie (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (2015/2231(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Verslag over het leren over de EU op school (2015/2138(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van België - EGF/2015/007 - BE/Henegouwen-Namen glas) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2285(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (2015/2330(INI)) - commissie EMPL - Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 23 februari 2016

(*) Naam vertrouwelijk

(*) (nr. 1380/2015); (*) (nr. 1381/2015); (*) (nr. 1382/2015); (*) (nr. 1383/2015); (*) (nr. 1384/2015); (*) (nr. 1385/2015); (*) (nr. 1386/2015); (*) (nr. 1387/2015); (*) (nr. 1388/2015); (*) (nr. 1389/2015); (*) (nr. 1390/2015); (*) (nr. 1391/2015); (*) (nr. 1392/2015); (*) (nr. 1393/2015); (*) (nr. 1394/2015); (*) (nr. 1395/2015); (*) (nr. 1396/2015); (*) (nr. 1397/2015); (*) (nr. 1398/2015); (*) (nr. 1399/2015); (*) (nr. 1400/2015); (*) (nr. 1401/2015); (*) (nr. 1402/2015); James Thomsen (nr. 1403/2015); (*) (nr. 1404/2015); (*) (nr. 1405/2015); (*) (nr. 1406/2015); (*) (nr. 1407/2015); (*) (nr. 1408/2015); (*) (nr. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr. 0001/2016); (*) (nr. 0002/2016); (*) (nr. 0003/2016); (*) (nr. 0004/2016); (*) (nr. 0005/2016); (*) (nr. 0006/2016); (*) (nr. 0007/2016); (*) (nr. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0009/2016); (*) (nr. 0010/2016); Roberto De Biase (nr. 0011/2016); (*) (nr. 0012/2016); (*) (nr. 0013/2016); (*) (nr. 0014/2016); (*) (nr. 0015/2016); (*) (nr. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr. 0017/2016); (*) (nr. 0018/2016); Amel Ketfi (nr. 0019/2016); Yvan De Jonge (nr. 0020/2016); Ian Hodson (nr. 0021/2016); (*) (nr. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr. 0023/2016); Alessandro Viti (nr. 0024/2016); (*) (nr. 0025/2016); (*) (nr. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 0027/2016); (*) (nr. 0028/2016); (*) (nr. 0029/2016); (*) (nr. 0030/2016); (*) (nr. 0031/2016); Geert Poelman (nr. 0032/2016); (*) (nr. 0033/2016); (*) (nr. 0034/2016); (*) (nr. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0036/2016); Piotr Pałka (nr. 0037/2016); Ludvík Klavs (nr. 0038/2016); (*) (nr. 0039/2016); (*) (nr. 0040/2016); Flavio Miccono (nr. 0041/2016); (*) (nr. 0042/2016); Laura Folch (nr. 0043/2016); Manuela Cardillo (nr. 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr. 0045/2016); (*) (nr. 0046/2016); (*) (nr. 0047/2016); (*) (nr. 0048/2016); (*) (nr. 0049/2016); (*) (nr. 0050/2016); (*) (nr. 0051/2016); (*) (nr. 0052/2016); (*) (nr. 0053/2016); Jens Genzer (nr. 0054/2016); (*) (nr. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0056/2016); (*) (nr. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr. 0058/2016); (*) (nr. 0059/2016); (*) (nr. 0060/2016); Michael Minas (nr. 0061/2016); (*) (nr. 0062/2016); (*) (nr. 0063/2016); (*) (nr. 0064/2016); Peder Roulund (nr. 0065/2016); Gerhard Huber (nr. 0066/2016); (*) (nr. 0067/2016); (*) (nr. 0068/2016); Łukasz Murawa (nr. 0069/2016); (*) (nr. 0070/2016); (*) (nr. 0071/2016); Christian May (nr. 0072/2016); Emil Baygan (nr. 0073/2016); Jens Genzer (nr. 0074/2016); (*) (nr. 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr. 0076/2016); (*) (nr. 0077/2016); (*) (nr. 0078/2016); (*) (nr. 0079/2016); (*) (nr. 0080/2016); Flavio Miccono (nr. 0081/2016); (*) (nr. 0082/2016); David Bracken (nr. 0083/2016); Marco Gambuti (nr. 0084/2016); Francesca Rossi (nr. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr. 0087/2016); Anna Quintino (nr. 0088/2016); Maurizio Prioli (nr. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr. 0090/2016); Franco Fantini (nr. 0091/2016); Matteo Micheli (nr. 0092/2016); (*) (nr. 0093/2016); (*) (nr. 0094/2016); (*) (nr. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr. 0096/2016); (*) (nr. 0097/2016); (*) (nr. 0098/2016); Graziano Matricardi (nr. 0099/2016); (*) (nr. 0100/2016); Ivano Giovannini (nr. 0101/2016); (*) (nr. 0102/2016); (*) (nr. 0103/2016); (*) (nr. 0104/2016); (*) (nr. 0105/2016); (*) (nr. 0106/2016); Tiziano Colori (nr. 0107/2016); Antonio Bianchi (nr. 0108/2016); (*) (nr. 0109/2016); (*) (nr. 0110/2016); Ernő Fancsali (nr. 0111/2016); (*) (nr. 0112/2016); (*) (nr. 0113/2016); (*) (nr. 0114/2016); Iain Baxter (nr. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr. 0117/2016); (*) (nr. 0118/2016); (*) (nr. 0119/2016); (*) (nr. 0120/2016); (*) (nr. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0123/2016); (*) (nr. 0124/2016); (*) (nr. 0125/2016); (*) (nr. 0126/2016); (*) (nr. 0127/2016); (*) (nr. 0128/2016); (*) (nr. 0129/2016); (*) (nr. 0130/2016).

De Voorzitter deelt mede dat hij op 23 februari 2016 een verzoekschrift dat bij het Europees Parlement is ingediend door een natuurlijke of rechtspersoon die geen burger van de Europese Unie is en niet zijn verblijfplaats in een lidstaat heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie heeft verwezen.


9. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

—   wijzigingsprotocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

—   protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds;

—   protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar;

—   wijzigingsprotocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

—   overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

—   versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds;

—   overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

—   overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

—   stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds.

______________

*   Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot nadere omschrijving van de omstandigheden waarin uitsluiting van de toepassing van de afschrijvings- of omzettingsbevoegdheden noodzakelijk is krachtens artikel 44, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de omstandigheden en voorwaarden waaronder de betaling van buitengewone achteraf te betalen bijdragen geheel of gedeeltelijk kan worden opgeschort, en inzake de criteria voor de vaststelling van de activiteiten, diensten en bedrijfsactiviteiten ten aanzien van kritieke functies alsook inzake de criteria voor de vaststelling van de bedrijfsonderdelen en daarmee samenhangende diensten ten aanzien van kernbedrijfsonderdelen (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van de verrichtingen in verband met de toepassing van de landbouwvoorschriften waarvoor informatie in het douane-informatiesysteem moet worden ingevoerd (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 februari 2016
Verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met name van bijlage III bij die verordening (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 februari 2016
Verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood, cadmium, zeswaardig chroom en polybroomdifenylethers (PBDE) in hergebruikte reserveonderdelen afkomstig uit en gebruikt voor reparatie of vernieuwing van medische hulpmiddelen of elektronenmicroscopen (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 528/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor niet-deltarisico van opties in het kader van de standaardbenadering voor marktrisico en tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 604/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen met betrekking tot kwalitatieve en passende kwantitatieve criteria tot vaststelling van de categorieën van medewerkers wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een instelling materieel beïnvloeden (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 18 februari 2016
Verwezen naar ten principale: ECON


11. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termijn: 20 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft asbestvezels (chrysotiel) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termijn: 17 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termijn: 5 mei 2016)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termijn: 13 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft anorganische ammoniumzouten (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termijn: 17 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termijn: 17 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van levensmiddelenadditieven in voor menselijke voeding bestemde caseïnaten (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termijn: 20 april 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van propionzuur en propionaten (E 280 - 283) in tortilla's (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termijn: 19 april 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termijn: 19 mei 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde aromastoffen (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termijn: 20 april 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari II 2016 (PE 577.136/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Woensdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor om het debat over de verklaring van de Commissie over het "Door de Commissie vastgesteld besluit inzake het pakket voor het Europees semester, inclusief landenverslagen" (punt 16 PDOJ) uit te stellen aangezien de Commissie haar besluit over het Europees semester nog niet heeft vastgesteld.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (18-19 februari 2016) (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Corbett, Sylvie Goulard, over de verdeling van de "blauwe kaart"-vragen, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dominique Martin, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Casa, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Diane Dodds, die hierop ingaat, Herbert Reul, Glenis Willmott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Zigmantas Balčytis en Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, en Sylvie Guillaume.

Het woord wordt gevoerd door Donald Tusk.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Elena Valenciano en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki en Paul Brannen.

Het woord wordt gevoerd door Krisztina Morvai over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


14. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (debat)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 [2015/2285(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 [2015/2330(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 [2015/2256(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues en Catherine Stihler, om de verslagen toe te lichten, en Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Kovatchev (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg en Ulla Tørnæs.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo te accepteren, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sofia Ribeiro en Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro en Catherine Stihler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 25.2.2016, punt 7.8 van de notulen van 25.2.2016 en punt 7.9 van de notulen van 25.2.2016.


15. Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Viorica Dăncilă (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), David Casa, namens de PPE-Fractie, Siôn Simon, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, en Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Siôn Simon.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė en Romana Tomc.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Heinz K. Becker.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 25.2.2016.


16. Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I - Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez leidt het verslag in.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena en Salvatore Domenico Pogliese.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Marielle de Sarnez.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange en Marielle de Sarnez, namens de Commissie INTA, over de opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 25.2.2016 en punt 7.10 van de notulen van 25.2.2016.


17. Voorbereiding van de speciale zitting inzake drugs van de Algemene Vergadering van de VN (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de speciale zitting inzake drugs van de Algemene Vergadering van de VN (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Het debat wordt gesloten.


18. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin en Liadh Ní Riada.


19. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de GUE/NGL-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ITRE: Jaromír Kohlíček

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne: Jaromír Kohlíček.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 577.136/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Juridische mededeling - Privacybeleid