Indeks 
Protokół
PDF 251kWORD 192k
Środa, 24 lutego 2016 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Oficjalne powitanie
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Petycje
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 12.Porządek obrad
 13.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)
 14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.; - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (debata)
 15.Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (debata)
 16.Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I - Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (debata)
 17.Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej narkotyków (debata)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.10.


2. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację z parlamentu Libanu, pod przewodnictwem jego przewodniczącego Nabiha Berriego. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Wystąpienia

—   Luke Ming Flanagan w związku ze sprawą natury osobistej dotyczącą jego wystąpienia dnia 3 lutego 2016 r. (Przewodniczący odpowiedział, że sprawa ta zostanie rozpatrzona);

—   Ioan Mircea Paşcu w sprawie sytuacji w zakresie swobody wypowiedzi w Rumunii;

—   Martina Anderson, zwracając się do wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z wnioskiem o interwencję w sprawie palestyńskiego dziennikarza, przetrzymywanego bez postawienia mu zarzutów oraz bez procesu i prowadzącego obecnie strajk głodowy od 92 dni.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy czeskie powiadomiły o wyborze Jaromíra Kohlíčka w miejsce Miloslava Ransdorfa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 4 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Jaromír Kohlíček bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup S&D oraz ALDE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ITRE: Carolina Punset

komisja REGI: Jens Nilsson w miejsce Anny Hedh

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Carolina Punset


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

- Propozycja zmiany planu zatrudnienia - Europejski Inspektor Ochrony Danych - Sekcja 9 - rok budżetowy 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 2/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 3/2016 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Propozycja zmiany planu zatrudnienia - Europejski Trybunał Obrachunkowy - rok budżetowy 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (przekształcenie) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (wersja przekształcona) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (2015/2115(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (2015/2256(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (2015/2231(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zdobywania wiedzy o UE w szkole (2015/2138(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass złożony przez Belgię) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (2015/2285(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (2015/2330(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000010/2016), które skierowali Bart Staes i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), które skierowali Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), które skierowali Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), które skierowała Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), które skierował Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), które skierował Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), które skierowali Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016) .


8. Petycje

Poniższe petycje, wpisane do rejestru ogólnego pod datą przedstawioną poniżej zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 23 lutego 2016

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 1380/2015); (*) (nr 1381/2015); (*) (nr 1382/2015); (*) (nr 1383/2015); (*) (nr 1384/2015); (*) (nr 1385/2015); (*) (nr 1386/2015); (*) (nr 1387/2015); (*) (nr 1388/2015); (*) (nr 1389/2015); (*) (nr 1390/2015); (*) (nr 1391/2015); (*) (nr 1392/2015); (*) (nr 1393/2015); (*) (nr 1394/2015); (*) (nr 1395/2015); (*) (nr 1396/2015); (*) (nr 1397/2015); (*) (nr 1398/2015); (*) (nr 1399/2015); (*) (nr 1400/2015); (*) (nr 1401/2015); (*) (nr 1402/2015); James Thomsen (nr 1403/2015); (*) (nr 1404/2015); (*) (nr 1405/2015); (*) (nr 1406/2015); (*) (nr 1407/2015); (*) (nr 1408/2015); (*) (nr 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr 0001/2016); (*) (nr 0002/2016); (*) (nr 0003/2016); (*) (nr 0004/2016); (*) (nr 0005/2016); (*) (nr 0006/2016); (*) (nr 0007/2016); (*) (nr 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0009/2016); (*) (nr 0010/2016); Roberto De Biase (nr 0011/2016); (*) (nr 0012/2016); (*) (nr 0013/2016); (*) (nr 0014/2016); (*) (nr 0015/2016); (*) (nr 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr 0017/2016); (*) (nr 0018/2016); Amel Ketfi (nr 0019/2016); Yvan De Jonge (nr 0020/2016); Ian Hodson (nr 0021/2016); (*) (nr 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr 0023/2016); Alessandro Viti (nr 0024/2016); (*) (nr 0025/2016); (*) (nr 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr 0027/2016); (*) (nr 0028/2016); (*) (nr 0029/2016); (*) (nr 0030/2016); (*) (nr 0031/2016); Geert Poelman (nr 0032/2016); (*) (nr 0033/2016); (*) (nr 0034/2016); (*) (nr 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0036/2016); Piotr Pałka (nr 0037/2016); Ludvík Klavs (nr 0038/2016); (*) (nr 0039/2016); (*) (nr 0040/2016); Flavio Miccono (nr 0041/2016); (*) (nr 0042/2016); Laura Folch (nr 0043/2016); Manuela Cardillo (nr 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr 0045/2016); (*) (nr 0046/2016); (*) (nr 0047/2016); (*) (nr 0048/2016); (*) (nr 0049/2016); (*) (nr 0050/2016); (*) (nr 0051/2016); (*) (nr 0052/2016); (*) (nr 0053/2016); Jens Genzer (nr 0054/2016); (*) (nr 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0056/2016); (*) (nr 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr 0058/2016); (*) (nr 0059/2016); (*) (nr 0060/2016); Michael Minas (nr 0061/2016); (*) (nr 0062/2016); (*) (nr 0063/2016); (*) (nr 0064/2016); Peder Roulund (nr 0065/2016); Gerhard Huber (nr 0066/2016); (*) (nr 0067/2016); (*) (nr 0068/2016); Łukasz Murawa (nr 0069/2016); (*) (nr 0070/2016); (*) (nr 0071/2016); Christian May (nr 0072/2016); Emil Baygan (nr 0073/2016); Jens Genzer (nr 0074/2016); (*) (nr 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr 0076/2016); (*) (nr 0077/2016); (*) (nr 0078/2016); (*) (nr 0079/2016); (*) (nr 0080/2016); Flavio Miccono (nr 0081/2016); (*) (nr 0082/2016); David Bracken (nr 0083/2016); Marco Gambuti (nr 0084/2016); Francesca Rossi (nr 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr 0087/2016); Anna Quintino (nr 0088/2016); Maurizio Prioli (nr 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr 0090/2016); Franco Fantini (nr 0091/2016); Matteo Micheli (nr 0092/2016); (*) (nr 0093/2016); (*) (nr 0094/2016); (*) (nr 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr 0096/2016); (*) (nr 0097/2016); (*) (nr 0098/2016); Graziano Matricardi (nr 0099/2016); (*) (nr 0100/2016); Ivano Giovannini (nr 0101/2016); (*) (nr 0102/2016); (*) (nr 0103/2016); (*) (nr 0104/2016); (*) (nr 0105/2016); (*) (nr 0106/2016); Tiziano Colori (nr 0107/2016); Antonio Bianchi (nr 0108/2016); (*) (nr 0109/2016); (*) (nr 0110/2016); Ernő Fancsali (nr 0111/2016); (*) (nr 0112/2016); (*) (nr 0113/2016); (*) (nr 0114/2016); Iain Baxter (nr 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr 0117/2016); (*) (nr 0118/2016); (*) (nr 0119/2016); (*) (nr 0120/2016); (*) (nr 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0123/2016); (*) (nr 0124/2016); (*) (nr 0125/2016); (*) (nr 0126/2016); (*) (nr 0127/2016); (*) (nr 0128/2016); (*) (nr 0129/2016); (*) (nr 0130/2016).

Przewodniczący poinformował, że dnia 23 lutego 2016 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycję skierowaną do Parlamentu Europejskiego przez osobę fizyczną, które nie jest obywatelem Unii Europejskiej i nie zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego.


9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

—   protokół zmieniający do umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek;

—   protokół ustanawiający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a rządem Danii i rządem lokalnym Grenlandii z drugiej strony;

—   protokół ustalający na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską;

—   protokół zmieniający do umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek;

—   umowa między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

—   umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony;

—   umowa między Unią Europejską a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

—   umowa między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych;

—   układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem*, z drugiej strony.

______________

*   Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.


10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające w bardziej szczegółowy sposób okoliczności, w których konieczne jest wyłączenie z zakresu uprawnień do umorzenia lub konwersji na podstawie art. 44 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji określające działania związane ze stosowaniem przepisów dotyczących rolnictwa, które wymagają wprowadzenia informacji do Systemu Informacji Celnej (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w odniesieniu do dostosowania załącznika III do tego rozporządzenia (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w częściach zamiennych odzyskanych z wyrobów medycznych lub mikroskopów elektronowych i używanych do ich naprawy lub regeneracji (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 528/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ryzyka związanego z opcjami innego niż ryzyko delta w ramach standardowego podejścia do ryzyka rynkowego oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 604/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 lutego 2016 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


11. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - termin: 20 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - termin: 17 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - termin: 5 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - termin: 13 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - termin: 17 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - termin: 17 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dodatków do żywności w kazeinianach spożywczych (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - termin: 20 kwietnia 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu propionowego – propionianów (E 280 – 283) w plackach tortilla (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - termin: 19 kwietnia 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - termin: 19 maja 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - termin: 20 kwietnia 2016)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


12. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas drugiej sesji lutowej w 2016 r. (PE 577.136/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Środa

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował, by debata w sprawie oświadczenia Komisji pt. "Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego europejskiego semestru – w tym sprawozdania dotyczące poszczególnych krajów" (pkt 16 PDOJ) została odroczona, ponieważ Komisja nie przyjęła jeszcze decyzji w sprawie europejskiego semestru.

Parlament wyraził zgodę na ten wniosek.

Czwartek

Bez zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


13. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r. (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Corbetta, Sylvie Goulard, w sprawie podziału niebieskich kartek, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dominique Martin, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Casę, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mairead McGuinness, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Diane Dodds, która udzieliła odpowiedzi, Herbert Reul, Glenis Willmott, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maxa Anderssona, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zigmantasa Balčytisa i Jeana Arthuisa, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, i Sylvie Guillaume.

Głos zabrał Donald Tusk.

Głos zabrał Manolis Kefalogiannis.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Elena Valenciano i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki i Paul Brannen.

Głos zabrała Krisztina Morvai w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (przewodnicząca udzieliła szczegółowych informacji).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.


14. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.; - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. [2015/2330(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 [2015/2256(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Głos zabrali: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues i Catherine Stihler, w celu przedstawienia sprawozdań, i Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andrey Kovatchev (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ramona Tremosę i Balcellsa, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg i Ulla Tørnæs.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Ribeiro i Marię João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka i Tania González Peñas.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro i Catherine Stihler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 25.2.2016, pkt 7.8 protokołu z dnia 25.2.2016 i pkt 7.9 protokołu z dnia 25.2.2016.


15. Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), David Casa w imieniu grupy PPE, Siôn Simon w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE i Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Siôna Simona.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė i Romana Tomc.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Heinz K. Becker.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 25.2.2016.


16. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I - Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Oświadczenia Rady i Komisji: Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez przedstawiła sprawozdanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Clara Eugenia Aguilera García (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Emmanuel Maurel w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena i Salvatore Domenico Pogliese.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir i Pedro Silva Pereira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić i Nicola Caputo.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Marielle de Sarnez.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bernd Lange i Marielle de Sarnez, w imieniu komisji INTA, w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Tunezją (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 25.2.2016 i pkt 7.10 protokołu z dnia 25.2.2016.


17. Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej narkotyków (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej narkotyków (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (urzędująca przewodnicząca Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Michał Boni w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Elly Schlein w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Jeanine Hennis-Plasschaert.

Debata została zamknięta.


18. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin i Liadh Ní Riada.


19. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy GUE/NGL Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ITRE: Jaromír Kohlíček

delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina: Jaromír Kohlíček.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 577.136/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności