Zoznam 
Zápisnica
PDF 247kWORD 190k
Streda, 24. februára 2016 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Predloženie dokumentov
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Petície
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 12.Program práce
 13.Závery zo zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)
 14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (rozprava)
 15.Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (rozprava)
 16.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I – Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (rozprava)
 17.Príprava na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o liekoch (rozprava)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.10 h.


2. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z libanonského parlamentu na čele s jeho predsedom, Nabihom Berrim, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpenia:

—   Luke Ming Flanagan s osobným vyhlásením v súvislosti so svojím vystúpením z 3. februára 2016 (predseda odpovedal, že záležitosť bude preskúmaná);

—   Ioan Mircea Paşcu o stave slobody prejavu v Rumunsku;

—   Martina Anderson, ktorá požiadala, aby podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci zasiahla v prospech palestínskeho novinára, ktorý je zadržiavaný bez obvinenia a súdneho konania a ktorý už 92 dní drží hladovku.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné české úrady oznámili, že Jaromír Kohlíček bol s účinnosťou od 4. februára 2016 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Miloslava Ransdorfa.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín S&D a ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor ITRE: Carolina Punset

výbor REGI: Jens Nilsson namiesto Anny Hedhovej

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Carolina Punset


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Komisie, Európskeho dvora audítorov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

– Návrh na úpravu plánu pracovných miest – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov – oddiel IX – rozpočtový rok 2016 (N8-0014/2016 – C8-0029/2016 – 2016/2021(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 2/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0015/2016 – C8-0041/2016 – 2016/2023(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 3/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0016/2016 – C8-0096/2016 – 2016/2026(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na úpravu plánu pracovných miest – Európsky dvor audítorov – rozpočtový rok 2016 (N8-0017/2016 – C8-0097/2016 – 2016/2027(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (prepracované znenie) (COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľade nad nimi (prepracované znenie) (COM(2014)0167 – C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Brian Hayes (A8-0011/2016)

– Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2014 (2015/2115(INI)) – výbor ECON – Spravodajca: Notis Marias (A8-0012/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

– Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (2015/2256(INI)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE)) – výbor JURI – Spravodajca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

– * Správa o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)) – výbor LIBE – Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

– Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 (2015/2231(INI)) – výbor PETI – Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

– Správa o získavaní vedomostí o EÚ v škole (2015/2138(INI)) – výbor CULT – Spravodajca: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

– ***I Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie (COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 (2015/2285(INI)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (2015/2330(INI)) – výbor EMPL – Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000010/2016), ktorú položili Bart Staes a José Bové v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), ktorú položili Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), ktorú položili Marco Valli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), ktorú položila Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), ktorú položil Michael Theurer v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), ktorú položil Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), ktorú položili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli gestorskému výboru postúpené tieto petície, zaregistrované v uvedený deň:

Dňa 23. februára 2016

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1380/2015); (*) (č. 1381/2015); (*) (č. 1382/2015); (*) (č. 1383/2015); (*) (č. 1384/2015); (*) (č. 1385/2015); (*) (č. 1386/2015); (*) (č. 1387/2015); (*) (č. 1388/2015); (*) (č. 1389/2015); (*) (č. 1390/2015); (*) (č. 1391/2015); (*) (č. 1392/2015); (*) (č. 1393/2015); (*) (č. 1394/2015); (*) (č. 1395/2015); (*) (č. 1396/2015); (*) (č. 1397/2015); (*) (č. 1398/2015); (*) (č. 1399/2015); (*) (č. 1400/2015); (*) (č. 1401/2015); (*) (č. 1402/2015); James Thomsen (č. 1403/2015); (*) (č. 1404/2015); (*) (č. 1405/2015); (*) (č. 1406/2015); (*) (č. 1407/2015); (*) (č. 1408/2015); (*) (č. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (č. 0001/2016); (*) (č. 0002/2016); (*) (č. 0003/2016); (*) (č. 0004/2016); (*) (č. 0005/2016); (*) (č. 0006/2016); (*) (č. 0007/2016); (*) (č. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0009/2016); (*) (č. 0010/2016); Roberto De Biase (č. 0011/2016); (*) (č. 0012/2016); (*) (č. 0013/2016); (*) (č. 0014/2016); (*) (č. 0015/2016); (*) (č. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (č. 0017/2016); (*) (č. 0018/2016); Amel Ketfi (č. 0019/2016); Yvan De Jonge (č. 0020/2016); Ian Hodson (č. 0021/2016); (*) (č. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (č. 0023/2016); Alessandro Viti (č. 0024/2016); (*) (č. 0025/2016); (*) (č. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (č. 0027/2016); (*) (č. 0028/2016); (*) (č. 0029/2016); (*) (č. 0030/2016); (*) (č. 0031/2016); Geert Poelman (č. 0032/2016); (*) (č. 0033/2016); (*) (č. 0034/2016); (*) (č. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0036/2016); Piotr Pałka (č. 0037/2016); Ludvík Klavs (č. 0038/2016); (*) (č. 0039/2016); (*) (č. 0040/2016); Flavio Miccono (č. 0041/2016); (*) (č. 0042/2016); Laura Folch (č. 0043/2016); Manuela Cardillo (č. 0044/2016); Maximilian Fuchs (č. 0045/2016); (*) (č. 0046/2016); (*) (č. 0047/2016); (*) (č. 0048/2016); (*) (č. 0049/2016); (*) (č. 0050/2016); (*) (č. 0051/2016); (*) (č. 0052/2016); (*) (č. 0053/2016); Jens Genzer (č. 0054/2016); (*) (č. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0056/2016); (*) (č. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (č. 0058/2016); (*) (č. 0059/2016); (*) (č. 0060/2016); Michael Minas (č. 0061/2016); (*) (č. 0062/2016); (*) (č. 0063/2016); (*) (č. 0064/2016); Peder Roulund (č. 0065/2016); Gerhard Huber (č. 0066/2016); (*) (č. 0067/2016); (*) (č. 0068/2016); Łukasz Murawa (č. 0069/2016); (*) (č. 0070/2016); (*) (č. 0071/2016); Christian May (č. 0072/2016); Emil Baygan (č. 0073/2016); Jens Genzer (č. 0074/2016); (*) (č. 0075/2016); Maria Papadopoulou (č. 0076/2016); (*) (č. 0077/2016); (*) (č. 0078/2016); (*) (č. 0079/2016); (*) (č. 0080/2016); Flavio Miccono (č. 0081/2016); (*) (č. 0082/2016); David Bracken (č. 0083/2016); Marco Gambuti (č. 0084/2016); Francesca Rossi (č. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (č. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (č. 0087/2016); Anna Quintino (č. 0088/2016); Maurizio Prioli (č. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (č. 0090/2016); Franco Fantini (č. 0091/2016); Matteo Micheli (č. 0092/2016); (*) (č. 0093/2016); (*) (č. 0094/2016); (*) (č. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (č. 0096/2016); (*) (č. 0097/2016); (*) (č. 0098/2016); Graziano Matricardi (č. 0099/2016); (*) (č. 0100/2016); Ivano Giovannini (č. 0101/2016); (*) (č. 0102/2016); (*) (č. 0103/2016); (*) (č. 0104/2016); (*) (č. 0105/2016); (*) (č. 0106/2016); Tiziano Colori (č. 0107/2016); Antonio Bianchi (č. 0108/2016); (*) (č. 0109/2016); (*) (č. 0110/2016); Ernő Fancsali (č. 0111/2016); (*) (č. 0112/2016); (*) (č. 0113/2016); (*) (č. 0114/2016); Iain Baxter (č. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (č. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (č. 0117/2016); (*) (č. 0118/2016); (*) (č. 0119/2016); (*) (č. 0120/2016); (*) (č. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0123/2016); (*) (č. 0124/2016); (*) (č. 0125/2016); (*) (č. 0126/2016); (*) (č. 0127/2016); (*) (č. 0128/2016); (*) (č. 0129/2016); (*) (č. 0130/2016).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku zaslal 23. februára 2016 gestorskému výboru petíciu, ktorá bola doručená Európskemu parlamentu od fyzickej osoby, ktorá nie je občanom Európskej únie a nemá pobyt v členskom štáte


9. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

—   Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov;

—   Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej;

—   Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie štyroch rokov;

—   Pozmeňujúci protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

—   Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Palauskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch;

—   Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej.

______________

*   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa bližšie určujú okolnosti, za ktorých je vylúčenie z uplatňovania právomocí odpísať dlh alebo vykonať jeho konverziu nevyhnutné podľa článku 44 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (C(2016)00379– 2016/2570(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ so zreteľom na okolnosti a podmienky, za ktorých sa platba mimoriadnych príspevkov ex post môže čiastočne alebo úplne odložiť, a o kritériách na určenie činností, služieb a operácií so zreteľom na zásadné funkcie a na určenie oblastí obchodnej činnosti a súvisiacich služieb so zreteľom na hlavné oblasti obchodnej činnosti (C(2016)00424 – 2016/2565(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú operácie v súvislosti s uplatňovaním poľnohospodárskych predpisov, ktoré si vyžadujú vloženie informácií do colného informačného systému (C(2016)00508 – 2016/2567(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: IMCO

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniu (C(2016)00536 – 2016/2571(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: TRAN

– Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre použitia obsahujúce olovo, kadmium, šesťmocný chróm a polybrómované difenylétery (PBDE) v náhradných dieloch získaných zo zdravotníckych pomôcok alebo elektrónových mikroskopov a používaných na ich opravu alebo modernizáciu (C(2016)00748 – 2016/2577(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 528/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v štandardizovanom prístupe k trhovému riziku, a ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) č. 604/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (C(2016)00901– 2016/2590(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 18 február 2016

Pridelené gestorskému výboru: ECON


11. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D041818/04 - 2016/2592(RPS) – lehota: 20 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o azbestové vlákna (chryzotil) (D041942/03 – 2016/2580(RPS) – lehota: 17 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

– Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (D042131/03 – 2016/2572(RPS) – lehota: 5 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: TRAN

– Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D042772/03 – 2016/2576(RPS) – lehota: 13 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o anorganické amónne soli (D042858/03 – 2016/2582(RPS) – lehota: 17 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D043560/01 – 2016/2578(RPS) – lehota: 17 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie prídavných látok v potravinách v potravinárskych kazeinátoch (D043699/03 – 2016/2593(RPS) – lehota: 20 apríl 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny propiónovej – propionanov E 280 – 283 v „tortillách“ (D043700/03 – 2016/2588(RPS) – lehota: 19 apríl 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D043810/02 – 2016/2589(RPS) – lehota: 19 máj 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o používanie určitých aromatických látok (D043847/02 – 2016/2591(RPS) – lehota: 20 apríl 2016)
Pridelené gestorskému výboru: ENVI


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej februárovej plenárnej schôdze 2016 (PE 577.136/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol odloženie rozpravy o vyhlásení s názvom „Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa európskeho semestra vrátane správ o jednotlivých krajinách (bod 16 konečného návrhu programu schôdze), pretože Komisia zatiaľ neprijala rozhodnutie o európskom semestri.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.


13. Závery zo zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady 18. – 19. februára 2016 (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Corbett, Sylvie Goulard, k rozdeľovaniu modrých kariet, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dominique Martin, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Casa, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Diane Dodds, ktorý odpovedal na otázku, Herbert Reul, Glenis Willmott, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Zigmantas Balčytis a Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, a Sylvie Guillaume.

V rozprave vystúpil Donald Tusk.

V rozprave vystúpil Manolis Kefalogiannis.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Elena Valenciano a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki a Paul Brannen.

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai k priebehu postupu „catch the eye“ (predsedníčka poskytla spresňujúce informácie).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.


14. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 – Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Vystúpili títo poslanci: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues a Catherine Stihler, ktoré predstavili správy, a Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg a Ulla Tørnæs.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Sofia Ribeiro a Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka a Tania González Peñas.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro a Catherine Stihler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 25.2.2016, bod 7.8 zápisnice zo dňa 25.2.2016 a bod 7.9 zápisnice zo dňa 25.2.2016.


15. Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), David Casa v mene skupiny PPE, Siôn Simon v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, a Mike Hookem v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Siôn Simon.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė a Romana Tomc.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Heinz K. Becker.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 25.2.2016.


16. Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I – Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez uviedla správu.

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Clara Eugenia Aguilera García (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Emmanuel Maurel v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena a Salvatore Domenico Pogliese.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Marielle de Sarnez.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange a Marielle de Sarnez, v mene výboru INTA, o začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 25.2.2016 a bod 7.10 zápisnice zo dňa 25.2.2016.


17. Príprava na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o liekoch (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o liekoch (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (úradujúca predsedníčka Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Elly Schlein v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava sa skončila.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin a Liadh Ní Riada.


19. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny GUE/NGL Parlament schválil tieto menovania:

výbor ITRE: Jaromír Kohlíček

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Ukrajina: Jaromír Kohlíček.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 577.136/OJJE).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia