Kazalo 
Zapisnik
PDF 238kWORD 184k
Sreda, 24. februar 2016 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Dobrodošlica
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Predložitev dokumentov
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Peticije
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 10.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 11.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 12.Razpored dela
 13.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar) (razprava)
 14.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (razprava)
 15.Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela ***I (razprava)
 16.Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo ***I - Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (razprava)
 17.Priprave na posebno zasedanje generalne skupščine Združenih narodov o drogah (razprava)
 18.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.10.


2. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji libanonskega parlamenta pod vodstvom predsednika Nabiha Berrija, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govorili so

—   Luke Ming Flanagan v zvezi z njegovim govorom 3. februarja 2016 (predsednik je odgovoril, da bo zadeva obravnavana);

—   Ioan Mircea Paşcu o svobodi izražanja v Romuniji;

—   Martina Anderson, ki je od podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zahtevala, naj se zavzame za palestinskega novinarja, ki mu je bila brez obtožbe ne procesa odvzeta prostost in ki že 92 dni gladovno stavka.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni česški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Miloslava Ransdorfa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Jaromír Kohlíček z začetkom veljavnosti dne 4. februarja 2016.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Jaromír Kohlíček polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Sestava odborov in delegacij

Na zahtevo skupin S&D in ALDE je Parlament ratificiral naslednja imenovanja:

odbor ITRE: Carolina Punset

odbor REGI: Jens Nilsson namesto Anne Hedh

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Carolina Punset


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Komisije, Računskega sodišča in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

- Predlog spremembe kadrovskega načrta – Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 2/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 3/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe kadrovskega načrta – Evropsko računsko sodišče (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (prenovitev) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (prenovitev) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2014 (2015/2115(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (2015/2256(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta, s katerim se Republiki Avstriji v interesu Evropske unije dovolita podpis in ratifikacija Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Republiki Malti pristop k njej (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Poročilo o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2014 (2015/2231(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Poročilo o učenju o EU v šolah (2015/2138(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgija) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 (2015/2285(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (2015/2330(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000010/2016), ki sta ga postavila Bart Staes in José Bové v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016), ki sta ga postavila Ingeborg Gräßle in Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016), ki sta ga postavila Marco Valli in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016), ki ga je postavila Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016), ki ga je postavil Michael Theurer v imenu skupine ALDE Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016), ki ga je postavil Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016), ki so ga postavili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Sporazum o tobačnih izdelkih (sporazum s PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenem datumu:

23. februarja 2016

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 1380/2015); (*) (št. 1381/2015); (*) (št. 1382/2015); (*) (št. 1383/2015); (*) (št. 1384/2015); (*) (št. 1385/2015); (*) (št. 1386/2015); (*) (št. 1387/2015); (*) (št. 1388/2015); (*) (št. 1389/2015); (*) (št. 1390/2015); (*) (št. 1391/2015); (*) (št. 1392/2015); (*) (št. 1393/2015); (*) (št. 1394/2015); (*) (št. 1395/2015); (*) (št. 1396/2015); (*) (št. 1397/2015); (*) (št. 1398/2015); (*) (št. 1399/2015); (*) (št. 1400/2015); (*) (št. 1401/2015); (*) (št. 1402/2015); James Thomsen (št. 1403/2015); (*) (št. 1404/2015); (*) (št. 1405/2015); (*) (št. 1406/2015); (*) (št. 1407/2015); (*) (št. 1408/2015); (*) (št. 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (št. 0001/2016); (*) (št. 0002/2016); (*) (št. 0003/2016); (*) (št. 0004/2016); (*) (št. 0005/2016); (*) (št. 0006/2016); (*) (št. 0007/2016); (*) (št. 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0009/2016); (*) (št. 0010/2016); Roberto De Biase (št. 0011/2016); (*) (št. 0012/2016); (*) (št. 0013/2016); (*) (št. 0014/2016); (*) (št. 0015/2016); (*) (št. 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (št. 0017/2016); (*) (št. 0018/2016); Amel Ketfi (št. 0019/2016); Yvan De Jonge (št. 0020/2016); Ian Hodson (št. 0021/2016); (*) (št. 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (št. 0023/2016); Alessandro Viti (št. 0024/2016); (*) (št. 0025/2016); (*) (št. 0026/2016); Jeremy Mesdouze (št. 0027/2016); (*) (št. 0028/2016); (*) (št. 0029/2016); (*) (št. 0030/2016); (*) (št. 0031/2016); Geert Poelman (št. 0032/2016); (*) (št. 0033/2016); (*) (št. 0034/2016); (*) (št. 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (št. 0036/2016); Piotr Pałka (št. 0037/2016); Ludvík Klavs (št. 0038/2016); (*) (št. 0039/2016); (*) (št. 0040/2016); Flavio Miccono (št. 0041/2016); (*) (št. 0042/2016); Laura Folch (št. 0043/2016); Manuela Cardillo (št. 0044/2016); Maximilian Fuchs (št. 0045/2016); (*) (št. 0046/2016); (*) (št. 0047/2016); (*) (št. 0048/2016); (*) (št. 0049/2016); (*) (št. 0050/2016); (*) (št. 0051/2016); (*) (št. 0052/2016); (*) (št. 0053/2016); Jens Genzer (št. 0054/2016); (*) (št. 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (št. 0056/2016); (*) (št. 0057/2016); Giorgio Mulazzani (št. 0058/2016); (*) (št. 0059/2016); (*) (št. 0060/2016); Michael Minas (št. 0061/2016); (*) (št. 0062/2016); (*) (št. 0063/2016); (*) (št. 0064/2016); Peder Roulund (št. 0065/2016); Gerhard Huber (št. 0066/2016); (*) (št. 0067/2016); (*) (št. 0068/2016); Łukasz Murawa (št. 0069/2016); (*) (št. 0070/2016); (*) (št. 0071/2016); Christian May (št. 0072/2016); Emil Baygan (št. 0073/2016); Jens Genzer (št. 0074/2016); (*) (št. 0075/2016); Maria Papadopoulou (št. 0076/2016); (*) (št. 0077/2016); (*) (št. 0078/2016); (*) (št. 0079/2016); (*) (št. 0080/2016); Flavio Miccono (št. 0081/2016); (*) (št. 0082/2016); David Bracken (št. 0083/2016); Marco Gambuti (št. 0084/2016); Francesca Rossi (št. 0085/2016); Giuseppe Montebelli (št. 0086/2016); Adamo Baldaccioni (št. 0087/2016); Anna Quintino (št. 0088/2016); Maurizio Prioli (št. 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (št. 0090/2016); Franco Fantini (št. 0091/2016); Matteo Micheli (št. 0092/2016); (*) (št. 0093/2016); (*) (št. 0094/2016); (*) (št. 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (št. 0096/2016); (*) (št. 0097/2016); (*) (št. 0098/2016); Graziano Matricardi (št. 0099/2016); (*) (št. 0100/2016); Ivano Giovannini (št. 0101/2016); (*) (št. 0102/2016); (*) (št. 0103/2016); (*) (št. 0104/2016); (*) (št. 0105/2016); (*) (št. 0106/2016); Tiziano Colori (št. 0107/2016); Antonio Bianchi (št. 0108/2016); (*) (št. 0109/2016); (*) (št. 0110/2016); Ernő Fancsali (št. 0111/2016); (*) (št. 0112/2016); (*) (št. 0113/2016); (*) (št. 0114/2016); Iain Baxter (št. 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (št. 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (št. 0117/2016); (*) (št. 0118/2016); (*) (št. 0119/2016); (*) (št. 0120/2016); (*) (št. 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0123/2016); (*) (št. 0124/2016); (*) (št. 0125/2016); (*) (št. 0126/2016); (*) (št. 0127/2016); (*) (št. 0128/2016); (*) (št. 0129/2016); (*) (št. 0130/2016).

Predsednik je sporočil, da je pristojnemu odboru dne 23. februarja 2016 v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika posredoval peticijo Evropskemu parlamentu, ki jo je vložila fizična oseba, ki ni državljan Evropske unije in ne prebiva v eni od držav članic.


9. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

—   Protokol o spremembi k sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti;

—   Protokol o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani;

—   Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju za obdobje štirih let;

—   Protokol o spremembi k sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti;

—   Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

—   Sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani;

—   Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

—   Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

—   Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom* na drugi strani.

______________

*   To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.


10. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o podrobnejši opredelitvi okoliščin, v katerih je potrebna izključitev iz uporabe pooblastil za odpis in konverzijo v skladu s členom 44(3) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. februarja 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okoliščinami in pogoji, pod katerimi se lahko plačilo izrednih naknadnih prispevkov deloma ali v celoti odloži, ter o merilih za določitev aktivnosti, storitev in dejavnosti, kar zadeva kritične funkcije, ter merilih za določitev poslovnih področij in z njimi povezanih storitev, kar zadeva glavna poslovna področja (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. februarja 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o določitvi dejanj v zvezi z izvajanjem kmetijske zakonodaje, za katere je treba vnesti podatke v carinski informacijski sistem (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. februarja 2016
Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede prilagoditve Priloge III k Uredbi (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. februarja 2016
Posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec, kadmij, šestvalentni krom in polibromirane difeniletre (PBDE) v rezervnih delih, pridobljenih iz medicinskih pripomočkov ali elektronskih mikroskopov, za popravilo ali obnovo medicinskih pripomočkov ali elektronskih mikroskopov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. februarja 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane Uredbe (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane Uredbe (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 18. februarja 2016
Posredovano pristojnemu odboru: ECON


11. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D041818/04 - 2016/2592(RPS) - rok: 20. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil) (D041942/03 - 2016/2580(RPS) - rok: 17. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Direktive Komisije o spremembi Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (D042131/03 - 2016/2572(RPS) - rok: 5. maj 2016)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D042772/03 - 2016/2576(RPS) - rok: 13. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredbe Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede anorganskih amonijevih soli (D042858/03 - 2016/2582(RPS) - rok: 17. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D043560/01 - 2016/2578(RPS) - rok: 17. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe aditivov za živila v užitnih kazeinatih (D043699/03 - 2016/2593(RPS) - rok: 20. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe propionske kisline – propionatov (E 280–283) tortiljah (D043700/03 - 2016/2588(RPS) - rok: 19. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D043810/02 - 2016/2589(RPS) - rok: 19. maj 2016)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (D043847/02 - 2016/2591(RPS) - rok: 20. april 2016)
posredovano pristojni: ENVI


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje februarja 2016 (PE 577.136/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Sreda

V dogovoru s političnimi skupinami je predsednik predlagal, naj se razprava o izjavi Komisije o sklepu Komisije o svežnju o evropskem semestru - vključno s poročili o državah (točka 16 PDOJ) prestavi, saj Komisija še ni sprejela sklepa o evropskem semestru.

Parlament je podprl ta predlog.

Četrtek

Ni sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.


13. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (18.-19. februar) (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Corbett, Sylvie Goulard o porazdelitvi vprašanj z dvigom modrega kartončka, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dominique Martin, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Casa, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Mairead McGuinness, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Diane Dodds, ki je nanj odgovorila, Herbert Reul, Glenis Willmott, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Max Andersson, Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Zigmantas Balčytis in Jean Arthuis, Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, in Sylvie Guillaume.

Govoril je Donald Tusk.

Govoril je Manolis Kefalogiannis.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Elena Valenciano in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki in Paul Brannen.

Govorila je Krisztina Morvai o poteku postopka "catch the eye" (predsedujoča je podala pojasnila).

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.


14. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2016 [2015/2285(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 [2015/2330(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Poročilo o upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra 2016 [2015/2256(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Govorile so Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues in Catherine Stihler in predstavile poročila ter Jean Arthuis (pripravljavec mnenja odbora BUDG).

Govorila sta Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Andrey Kovatchev (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Markus Ferber v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Ulrike Trebesius v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg in Ulla Tørnæs.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Sofia Ribeiro in Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka in Tania González Peñas.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro in Catherine Stihler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 25.2.2016, točka 7.8 zapisnika z dne 25.2.2016 in točka 7.9 zapisnika z dne 25.2.2016.


15. Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnje povezovanje trgov dela ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Viorica Dăncilă (pripravljavka mnenja odbora REGI), David Casa v imenu skupine PPE, Siôn Simon v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, in Mike Hookem v imenu skupine EFDD, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Siôn Simon.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė in Romana Tomc.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Stanislav Polčák.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Heinz K. Becker.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 25.2.2016.


16. Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo ***I - Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Izjavi Sveta in Komisije: Začetek pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez je predstavila poročilo.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Clara Eugenia Aguilera García (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Emmanuel Maurel v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena in Salvatore Domenico Pogliese.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir in Pedro Silva Pereira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić in Nicola Caputo.

Govorili sta Cecilia Malmström in Marielle de Sarnez.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Bernd Lange in Marielle de Sarnez v imenu odbora INTA o začetku pogajanj za prostotrgovinski sporazum med EU in Tunizijo (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 25.2.2016 in točka 7.10 zapisnika z dne 25.2.2016.


17. Priprave na posebno zasedanje generalne skupščine Združenih narodov o drogah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na posebno zasedanje generalne skupščine Združenih narodov o drogah (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (predsedujoča Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Michał Boni v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Elly Schlein v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos in Stanislav Polčák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorili sta Cecilia Malmström in Jeanine Hennis-Plasschaert.

Razprava se je zaključila.


18. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin in Liadh Ní Riada.


19. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine GUE/NGL je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor ITRE: Jaromír Kohlíček

Delegacija pri Odbor za parlamentarno sodelovanje EU-Moldavija: Jaromír Kohlíček.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 577.136/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov