Index 
Protokoll
PDF 242kWORD 163k
Onsdagen den 24 februari 2016 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Välkomsthälsning
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Framställningar
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 12.Arbetsplan
 13.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 (debatt)
 14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 - Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (debatt)
 15.Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (debatt)
 16.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I - Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (debatt)
 17.Förberedelser inför FN:s generalförsamlings extra session om narkotika (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.10.


2. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på Europaparlamentets vägnar en delegation från det libanesiska parlamentet, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av parlamentets talman, Nabih Berri.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Inlägg:

—   Luke Ming Flanagan gjorde ett personligt uttalande om sitt inlägg den 3 februari 2016 (talmannen svarade att frågan skulle undersökas).

—   Ioan Mircea Paşcu yttrade sig om situationen för yttrandefriheten i Rumänien.

—   Martina Anderson yttrade sig för att uppmana vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ingripa till förmån för en palestinsk journalist, som hålls fängslad utan åtal och utan rättegång, och som nu hungerstrejkat i 92 dagar.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga tjeckiska myndigheterna hade meddelat att Jaromír Kohlíček utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Miloslav Ransdorf från och med den 4 februari 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Jaromír Kohlíček fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och ALDE hade begärt att parlamentet skulle godkänna följande utnämningar:

ITRE-utskottet: Carolina Punset

REGI-utskottet: Jens Nilsson i stället för Anna Hedh

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Carolina Punset


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från kommissionen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska datatillsynsmannen

- Förslag till ändring av tjänsteförteckningen - Europeiska datatillsynsmannen - avsnitt IX - budgetåret 2016 (N8-0014/2016 - C8-0029/2016 - 2016/2021(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 2/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0015/2016 - C8-0041/2016 - 2016/2023(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 3/2016- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0016/2016 - C8-0096/2016 - 2016/2026(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändring av tjänsteförteckningen - Europeiska revisionsrätten - budgetåret 2016 (N8-0017/2016 - C8-0097/2016 - 2016/2027(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 - 2014/0091(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Brian Hayes (A8-0011/2016)

- Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (2015/2115(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Notis Marias (A8-0012/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

- Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (2015/2256(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

- * Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (2015/2231(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

- Betänkande om EU-kunskap i skolan (2015/2138(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Damian Drăghici (A8-0021/2016)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0022/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0518 - C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien) (COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (2015/2285(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (2015/2330(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)


7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000010/2016) från Bart Staes och José Bové för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

—   (O-000014/2016) från Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

—   (O-000015/2016) från Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

—   (O-000016/2016) från Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

—   (O-000017/2016) från Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

—   (O-000018/2016) från Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

—   (O-000019/2016) från Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).


8. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 23 februari 2016

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1380/2015); (*) (nr 1381/2015); (*) (nr 1382/2015); (*) (nr 1383/2015); (*) (nr 1384/2015); (*) (nr 1385/2015); (*) (nr 1386/2015); (*) (nr 1387/2015); (*) (nr 1388/2015); (*) (nr 1389/2015); (*) (nr 1390/2015); (*) (nr 1391/2015); (*) (nr 1392/2015); (*) (nr 1393/2015); (*) (nr 1394/2015); (*) (nr 1395/2015); (*) (nr 1396/2015); (*) (nr 1397/2015); (*) (nr 1398/2015); (*) (nr 1399/2015); (*) (nr 1400/2015); (*) (nr 1401/2015); (*) (nr 1402/2015); James Thomsen (nr 1403/2015); (*) (nr 1404/2015); (*) (nr 1405/2015); (*) (nr 1406/2015); (*) (nr 1407/2015); (*) (nr 1408/2015); (*) (nr 1409/2015); Ismael Antonio López Pérez (nr 0001/2016); (*) (nr 0002/2016); (*) (nr 0003/2016); (*) (nr 0004/2016); (*) (nr 0005/2016); (*) (nr 0006/2016); (*) (nr 0007/2016); (*) (nr 0008/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0009/2016); (*) (nr 0010/2016); Roberto De Biase (nr 0011/2016); (*) (nr 0012/2016); (*) (nr 0013/2016); (*) (nr 0014/2016); (*) (nr 0015/2016); (*) (nr 0016/2016); Dimitrios Paicopolos (nr 0017/2016); (*) (nr 0018/2016); Amel Ketfi (nr 0019/2016); Yvan De Jonge (nr 0020/2016); Ian Hodson (nr 0021/2016); (*) (nr 0022/2016); Gloria Maria Magnolo (nr 0023/2016); Alessandro Viti (nr 0024/2016); (*) (nr 0025/2016); (*) (nr 0026/2016); Jeremy Mesdouze (nr 0027/2016); (*) (nr 0028/2016); (*) (nr 0029/2016); (*) (nr 0030/2016); (*) (nr 0031/2016); Geert Poelman (nr 0032/2016); (*) (nr 0033/2016); (*) (nr 0034/2016); (*) (nr 0035/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0036/2016); Piotr Pałka (nr 0037/2016); Ludvík Klavs (nr 0038/2016); (*) (nr 0039/2016); (*) (nr 0040/2016); Flavio Miccono (nr 0041/2016); (*) (nr 0042/2016); Laura Folch (nr 0043/2016); Manuela Cardillo (nr 0044/2016); Maximilian Fuchs (nr 0045/2016); (*) (nr 0046/2016); (*) (nr 0047/2016); (*) (nr 0048/2016); (*) (nr 0049/2016); (*) (nr 0050/2016); (*) (nr 0051/2016); (*) (nr 0052/2016); (*) (nr 0053/2016); Jens Genzer (nr 0054/2016); (*) (nr 0055/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0056/2016); (*) (nr 0057/2016); Giorgio Mulazzani (nr 0058/2016); (*) (nr 0059/2016); (*) (nr 0060/2016); Michael Minas (nr 0061/2016); (*) (nr 0062/2016); (*) (nr 0063/2016); (*) (nr 0064/2016); Peder Roulund (nr 0065/2016); Gerhard Huber (nr 0066/2016); (*) (nr 0067/2016); (*) (nr 0068/2016); Łukasz Murawa (nr 0069/2016); (*) (nr 0070/2016); (*) (nr 0071/2016); Christian May (nr 0072/2016); Emil Baygan (nr 0073/2016); Jens Genzer (nr 0074/2016); (*) (nr 0075/2016); Maria Papadopoulou (nr 0076/2016); (*) (nr 0077/2016); (*) (nr 0078/2016); (*) (nr 0079/2016); (*) (nr 0080/2016); Flavio Miccono (nr 0081/2016); (*) (nr 0082/2016); David Bracken (nr 0083/2016); Marco Gambuti (nr 0084/2016); Francesca Rossi (nr 0085/2016); Giuseppe Montebelli (nr 0086/2016); Adamo Baldaccioni (nr 0087/2016); Anna Quintino (nr 0088/2016); Maurizio Prioli (nr 0089/2016); Gianfranco Acquarelli (nr 0090/2016); Franco Fantini (nr 0091/2016); Matteo Micheli (nr 0092/2016); (*) (nr 0093/2016); (*) (nr 0094/2016); (*) (nr 0095/2016); Mihai Ionuț Petre (nr 0096/2016); (*) (nr 0097/2016); (*) (nr 0098/2016); Graziano Matricardi (nr 0099/2016); (*) (nr 0100/2016); Ivano Giovannini (nr 0101/2016); (*) (nr 0102/2016); (*) (nr 0103/2016); (*) (nr 0104/2016); (*) (nr 0105/2016); (*) (nr 0106/2016); Tiziano Colori (nr 0107/2016); Antonio Bianchi (nr 0108/2016); (*) (nr 0109/2016); (*) (nr 0110/2016); Ernő Fancsali (nr 0111/2016); (*) (nr 0112/2016); (*) (nr 0113/2016); (*) (nr 0114/2016); Iain Baxter (nr 0115/2016); Maurizio Pasquinoni (nr 0116/2016); Mohammed Sarul Islam (nr 0117/2016); (*) (nr 0118/2016); (*) (nr 0119/2016); (*) (nr 0120/2016); (*) (nr 0121/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0122/2016); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0123/2016); (*) (nr 0124/2016); (*) (nr 0125/2016); (*) (nr 0126/2016); (*) (nr 0127/2016); (*) (nr 0128/2016); (*) (nr 0129/2016); (*) (nr 0130/2016).

Talmannen meddelade att han den 23 februari 2016 till det ansvariga utskottet hänvisat en framställning till parlamentet som ingetts av en fysisk person som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatt i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

—   Ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

—   Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan

—   Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

—   Ändringsprotokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

—   Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

—   Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

—   Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

—   Avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

—   Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo*, å andra sidan.

______________

*   Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ytterligare specificering av de omständigheter där undantag från tillämpning av nedskrivnings- eller konverteringsbefogenheterna är nödvändiga enligt artikel 44.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (C(2016)00379 - 2016/2570(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 4 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller de omständigheter och villkor under vilka betalning av extraordinära efterhandsbidrag får skjutas upp helt eller delvis, och om kriterierna för fastställande av aktiviteter, tjänster och transaktioner avseende kritiska funktioner och för fastställande av affärsområden och kringtjänster avseende kärnaffärsområden (C(2016)00424 - 2016/2565(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 2 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av de åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen som kräver att uppgifter införs i Tullinformationssystemet (C(2016)00508 - 2016/2567(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 i syfte att anpassa dess bilaga III (C(2016)00536 - 2016/2571(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 4 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter eller elektronmikroskop (C(2016)00748 - 2016/2577(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 12 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 528/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för optioners icke-deltarisker i samband med standardmetoden för marknadsrisk och om rättelse av delegerad förordning (EU) nr 604/2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil (C(2016)00901 - 2016/2590(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 18 februari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


11. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D041818/04 – 2016/2592(RPS)) - tidsfrist: 20 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller asbestfibrer (krysotil) (D041942/03 – 2016/2580(RPS)) - tidsfrist: 17 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
Rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (D042131/03 – 2016/2572(RPS)) - tidsfrist: 5 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D042772/03 – 2016/2576(RPS)) - tidsfrist: 13 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
Rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller oorganiska ammoniumsalter (D042858/03 – 2016/2582(RPS)) - tidsfrist: 17 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
Rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D043560/01 – 2016/2578(RPS)) - tidsfrist: 17 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av livsmedelstillsatser i ätliga kaseinater (D043699/03 – 2016/2593(RPS)) - tidsfrist: 20 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av propionsyra – propionater (E 280–283) i tortillabröd (D043700/03 – 2016/2588(RPS)) - tidsfrist: 19 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D043810/02 – 2016/2589(RPS)) - tidsfrist: 19 maj 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D043847/02 – 2016/2591(RPS)) - tidsfrist: 20 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden februari II 2016 (PE 577.136/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Onsdag

I samförstånd med de politiska grupperna föreslog talmannen att debatten om uttalandet av kommissionen om "Kommissionens antagna beslut om paketet om den europeiska planeringsterminen – inbegripet landsrapporter" (punkt 16 i PDOJ) skulle skjutas upp, eftersom kommissionen ännu inte hade antagit sitt beslut om den europeiska planeringsterminen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 (2015/3023(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten; Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Corbett; Sylvie Goulard, som yttrade sig om fördelningen av frågor (”blått kort”); Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dominique Martin; Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Casa; Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Mairead McGuinness, ställde en fråga ("blått kort") till Diane Dodds, som besvarade frågan; Herbert Reul, Glenis Willmott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Sophia in 't Veld, Martina Anderson, Jill Evans, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Françoise Grossetête, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton; Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson; Pavel Telička, Luke Ming Flanagan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock; Molly Scott Cato, Harald Vilimsky, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno; Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Catherine Bearder, Judith Sargentini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elissavet Vozemberg-Vrionidi; Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Max Andersson; Maria João Rodrigues, Janice Atkinson, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Josef Weidenholzer, Othmar Karas, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Zigmantas Balčytis och Jean Arthuis; Péter Niedermüller, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Sylvie Guillaume.

Talare: Donald Tusk.

Talare: Manolis Kefalogiannis.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Elena Valenciano och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki och Paul Brannen.

Talare: Krisztina Morvai yttrade sig om genomförandet av ögonkontaktsförfarandet (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 - Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 [2015/2285(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 [2015/2330(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 [2015/2256(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

Talare: Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues och Catherine Stihler redogjorde för sina betänkanden; Jean Arthuis (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Markus Ferber för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ramon Tremosa i Balcells; Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gutiérrez Prieto, Stanisław Ożóg och Ulla Tørnæs.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Miguel Viegas, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Mylène Troszczynski, David Casa, Evelyne Gebhardt, Bernd Lucke, Antanas Guoga, João Pimenta Lopes, som avböjde en fråga ("blått kort") Nuno Melo, Pascal Durand, Andreas Schwab, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Marisa Matias, Pablo Zalba Bidegain, Vilija Blinkevičiūtė, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nuno Melo, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sofia Ribeiro och Maria João Rodrigues, Alfred Sant, Morten Messerschmidt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Lara Comi, Nicola Danti, Zdzisław Krasnodębski, Sven Schulze, Maria Grapini, Kazimierz Michał Ujazdowski, Verónica Lope Fontagné, Ruža Tomašić och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Bronis Ropė, Eleftherios Synadinos, Danuta Jazłowiecka och Tania González Peñas.

Talare: Valdis Dombrovskis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Maria João Rodrigues, Sofia Ribeiro och Catherine Stihler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 25.2.2016, punkt 7.8 i protokollet av den 25.2.2016 och punkt 7.9 i protokollet av den 25.2.2016.


15. Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

Heinz K. Becker redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet REGI), David Casa för PPE-gruppen, Siôn Simon för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Siôn Simon.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Anne Sander, Jutta Steinruck, Laura Agea, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis och Heinz K. Becker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 25.2.2016.


16. Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I - Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (2015/2791(RSP))

Marielle de Sarnez redogjorde för sitt betänkande.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Clara Eugenia Aguilera García (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Emmanuel Maurel för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Salvatore Cicu, Victor Boştinaru, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Daniel Caspary, Maria Arena och Salvatore Domenico Pogliese.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Pier Antonio Panzeri, Fernando Ruas, Gilles Pargneaux, Giovanni La Via, Paolo De Castro, Marijana Petir och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić och Nicola Caputo.

Talare: Cecilia Malmström och Marielle de Sarnez.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange och Marielle de Sarnez, för utskottet INTA, om inledandet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (2015/2791(RSP)) (B8-0255/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 25.2.2016 och punkt 7.10 i protokollet av den 25.2.2016.


17. Förberedelser inför FN:s generalförsamlings extra session om narkotika (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför FN:s generalförsamlings extra session om narkotika (2016/2561(RSP))

Jeanine Hennis-Plasschaert (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Michał Boni för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Elly Schlein för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Tomáš Zdechovský, Miltiadis Kyrkos och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Cecilia Malmström och Jeanine Hennis-Plasschaert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Kostas Chrysogonos, Karima Delli, Gerard Batten, László Tőkés, Virginie Rozière, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic, Josu Juaristi Abaunz, Iuliu Winkler, Viorica Dăncilă, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Stanislav Polčák, Claudia Tapardel, Daniel Buda, Ivan Štefanec, Claude Rolin och Liadh Ní Riada.


19. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av GUE/NGL-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

ITRE-utskottet: Jaromír Kohlíček

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Jaromír Kohlíček.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 577.136/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy