Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Διορισμός του νέου εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος από την Μάλτα (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος από τη Σλοβενία (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, όσον αφορά ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI

- Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

2) από τους βουλευτές τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους βιασμούς στην Κολωνία (B8-0122/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγεία των εκπαιδευτικών (B8-0123/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυσανάλογη αύξηση του αριθμού των συγχωνεύσεων-εξαγορών το 2015 (B8-0124/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (B8-0125/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική αφαίρεση των στεγών αμιάντου και την εξυγίανση των κατασκευών που περιέχουν αμιαντοτσιμέντο (B8-0126/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που προέρχονται από τελετουργική σφαγή (B8-0127/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης φοινικέλαιου (B8-0128/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τη λεύκανση των σκόρδων με μεθυλοβρομίδιο (B8-0129/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας (B8-0130/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την ανακατανομή των προσφύγων (B8-0131/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της γαστρονομικής κουλτούρας και των παραδοσιακών συνταγών των τοπικών περιοχών (B8-0132/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το επενδυτικό χάσμα στη ζώνη του ευρώ (B8-0136/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφανή φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων (B8-0137/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον απαραίτητο καθαρισμό των θαλασσών και των ωκεανών (B8-0138/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση του δικαιώματος ασύλου (B8-0139/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων στο Διαδίκτυο (B8-0140/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιορισμού των Απορριμμάτων (B8-0141/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια στις μεταγγίσεις αίματος (B8-0142/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα απόβλητα στο διάστημα (B8-0143/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βουλγαρικά στρατιωτικά μνημεία στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας (B8-0144/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική φοροαποφυγής της επιχείρησης Apple (B8-0145/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακή λειτουργία των ραντάρ για την καταγραφή ταχύτητας στις αστικές και εξωαστικές οδούς (B8-0172/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0199/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την καταπολέμηση της αλόγιστης σπατάλης τροφίμων (B8-0200/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την δημιουργία ενός Συμβουλίου εθνικών κοινοβουλίων (B8-0201/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φυγή Εβραίων από την Ευρώπη (B8-0202/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για τον επανακαθορισμό διατάξεων και προδιαγραφών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο (B8-0203/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της Πολωνίας (B8-0204/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης για το Davos και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (B8-0205/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές και τις φθορές που προκαλούνται σε εκκλησίες στη Γαλλία (B8-0206/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εθελοντισμό στην Ευρώπη (B8-0207/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (B8-0208/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό (B8-0209/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Τουρκία: ανάγκη διευκρίνισης της θέσης της απέναντι στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (B8-0210/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του τομέα της χοιροτροφίας (B8-0211/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση της βουλγαρικής κοινότητας που ζει στη Δημοκρατία της Σερβίας (B8-0212/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη του αμιάντου (B8-0213/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα (B8-0214/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων στην Καμπανία (B8-0215/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Rikke Karlsson. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος για την καλή διαβίωση των ζώων και την ανθρώπινη υγεία (B8-0216/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» που αποσκοπεί στην προώθηση της προσέγγισης των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0217/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή (B8-0218/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου