Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 25 d. - Briuselis

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Naujo EIOPA vykdomojo direktoriaus rinkimai (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Maltos kandidatas (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Slovėnijos kandidatas (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Vadovaujantis Sutarties 282 straipsnio 5 dalimi, Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.
Vadovaujantis Sutarties 304 straipsniu, Pirmininkas konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl šio pasiūlymo.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

DEVE, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Vadovaujantis Sutarties 282 straipsnio 5 dalimi, Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

DEVE, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFET, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prievartavimų Kelne (B8-0122/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokytojų sveikatos (B8-0123/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2015 m. neproporcingai išaugusio įmonių susijungimo ir įsigijimo atvejų skaičiaus (B8-0124/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su mokesčių vengimu priemonių (B8-0125/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomo asbestinių dangų pašalinimo ir pastatų, kuriuose yra asbesto, rekonstrukcijos (B8-0126/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ritualiniu būdu paskerstų gyvulių mėsos produktų ženklinimo (B8-0127/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neigiamo poveikio aplinkai, kurį nulėmė padidėjusi alyvpalmių aliejaus paklausa, mažinimo (B8-0128/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES piliečių apsaugos nuo metilbromidu balintų česnakų (B8-0129/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai panaikinimo (B8-0130/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl problemų, susijusių su pabėgėlių paskirstymu (B8-0131/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tam tikrų teritorijų maisto kultūros ir tradicinių receptų apsaugos (B8-0132/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų trūkumo euro zonoje (B8-0136/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių įmonių apmokestinimo skaidrumo (B8-0137/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtino jūrų ir vandenynų valymo (B8-0138/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prieglobsčio teisės reguliavimo (B8-0139/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų saugumo internete (B8-0140/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos atliekų mažinimo savaitės (B8-0141/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kraujo perpylimo saugumo (B8-0142/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kosminių atliekų (B8-0143/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bulgarų karių kapų Serbijos Respublikoje (B8-0144/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrovės „Apple“ mokesčių vengimo strategijos (B8-0145/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl automatinių greičio matuoklių miesto gatvėse ir užmiesčio keliuose veikimo trikčių (B8-0172/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio laisvės Europos Sąjungoje (B8-0199/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, skirtų kovoti su beatodairišku maisto švaistymu, rengimo (B8-0200/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nacionalinių parlamentų tarybos sukūrimo (B8-0201/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl iš Europos bėgančių žydų (B8-0202/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl energijos taupymo srities teisės aktų ir taisyklių, taikomų viešajam ir privačiajam sektoriui, keitimo (B8-0203/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Europos Sąjungos valstybės narės suverenitetas: Lenkija“ (B8-0204/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės gauti informaciją apie Davoso Pasaulio ekonomikos forumą (B8-0205/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bažnyčių padegimo ir niokojimo Prancūzijoje (B8-0206/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savanoriškos veiklos Europoje (B8-0207/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo (B8-0208/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų Europos geležies ir plieno pramonei apsaugoti nuo nesąžiningos Kinijos konkurencijos, taikymo (B8-0209/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Turkija: būtinybė patikslinti poziciją dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (B8-0210/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulininkystės sektoriaus išsaugojimo (B8-0211/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Serbijos Respublikoje gyvenančios bulgarų bendruomenės teisės į mokslą (B8-0212/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asbesto pašalinimo (B8-0213/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokslinių ir technologinių tyrimų (B8-0214/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atliekų šalinimo Kampanijos regione (B8-0215/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Rikke Karlsson. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos gyvūnų gerovės ir žmonių sveikatos ženklo sukūrimo (B8-0216/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl programos „Europa piliečiams“, skirtos glaudesniam tautų ir Europos institucijų bendradarbiavimui skatinti (B8-0217/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į maistą (B8-0218/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Teisinė informacija - Privatumo politika