Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

3. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000154/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου