Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

4. Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (2016/2540(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για τα ζώα συντροφιάς με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016

—   Paul Brannen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων καταχώρισης των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Kateřina Konečná και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016

—   Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου