Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0020/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0020/2016

Συζήτηση :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0062

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

5. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 [2015/2231(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Η Soledad Cabezón Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν η Emily O'Reilly (Διαμεσολαβητής) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Peter Jahr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender και Xabier Benito Ziluaga.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, Ελευθέριος Συναδινός και António Marinho e Pinto.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Emily O'Reilly και Soledad Cabezón Ruiz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου