Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000010/2016 (B8-0109/2016)

Συζήτηση :

PV 25/02/2016 - 6
CRE 25/02/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες

6. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000010/2016) που κατέθεσαν οι Bart Staes και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000014/2016) που κατέθεσαν οι Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης(O-000015/2016) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης(O-000016/2016) που κατέθεσε η Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2016) που κατέθεσε ο Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000018/2016) που κατέθεσε ο Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000019/2016) που κατέθεσαν οι Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Οι Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini και Inés Ayala Sender αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 και B8-0112/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki και Dennis de Jong αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B8-0113/2016, B8-0114/2016 και B8-0115/20165.

Η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Claudia Schmidt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alojz Peterle, Linda McAvan, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου