Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0151/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Vysvětlení hlasování
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0066

Zápis
Čtvrtek, 25. února 2016 - Brusel

7.15. Humanitární situace v Jemenu (hlasování)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární situace v Jemenu (2016/2515(RSP))

Rozprava se konala dne 20. ledna 2016 (bod 12 zápisu ze dne 20.1.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 4. února 2016 (bod 2 zápisu ze dne 4.2.2016).

Návrhy usnesení B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 4. února 2016 (bod 8.9 zápisu ze dne 4.2.2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B8-0147/2016 (předložený skupinou ECR)

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0251/2016

(nahrazující B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016):

předložen těmito poslanci:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver a Marijana Petir za skupinu PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Josef Weidenholzer za skupinu S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber za skupinu ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD;

— Arne Gericke.

přijat (P8_TA(2016)0066)

Vystoupení

Cristian Dan Preda k pozměňovacímu návrhu 1 a James Carver.

Právní upozornění - Ochrana soukromí