Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0151/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0066

Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 25 d. - Briuselis

7.15. Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Jemene (2016/2515(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ir B8-0160/2016

Balsavimas atidėtas plenariniame posėdyje. 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 8.9 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0147/2016 (pateikė ECR frakcija)

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0251/2016

(keičia B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ir B8-0160/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu;

— Alyn Smith, Bodil Valero ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu;

— Arne Gericke.

Priimta (P8_TA(2016)0066)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda dėl 1 pakeitimo ir James Carver.

Teisinė informacija - Privatumo politika