Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0151/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Explicaţii privind voturile
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0066

Proces-verbal
Joi, 25 februarie 2016 - Bruxelles

7.15. Situația umanitară din Yemen (vot)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 20 ianuarie 2016 (punctul 12 al PV din 20.1.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 4 februarie 2016 (punctul 2 al PV din 4.2.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 și B8-0160/2016

Votul a fost amânat pentru ședința din 4 februarie 2016 (punctul 8.9 al PV din 4.2.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0147/2016 (depusă de Grupul ECR)

Respinsă

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0251/2016

(care înlocuiește B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 și B8-0160/2016):

depusă de următorii deputați:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver și Marijana Petir, în numele Grupului PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Renate Weber, în numele Grupului ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD;

— Arne Gericke.

Adoptat (P8_TA(2016)0066)

Intervenție

Cristian Dan Preda privind amendamentul 1 și James Carver.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate