Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2515(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0151/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0066

Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel

7.15. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2016/2515(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 20. januára 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 20.1.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 4. februára 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 4. februára 2016 (bod 8.9 zápisnice zo dňa 4.2.2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA B8-0147/2016 (predložený skupinou ECR)

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0251/2016

(nahrádzajúci B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016):

podaný týmito poslancami:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber v mene skupiny ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD;

— Arne Gericke.

Prijatý (P8_TA(2016)0066)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda k pozmeňujúcemu návrhu 1 a James Carver.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia