Показалец 
Протокол
PDF 291kWORD 248k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (внесени предложения за резолюция)
 4.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (внесени предложения за резолюция)
 5.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (разискване)
 6.Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (гласуване)
  
7.5.Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I (гласуване)
  
7.6.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (гласуване)
  
7.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (гласуване)
  
7.8.Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. (гласуване)
  
7.9.Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (гласуване)
  
7.10.Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (гласуване)
  
7.11.Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (гласуване)
  
7.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (гласуване)
  
7.13.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (гласуване)
  
7.14.Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (гласуване)
  
7.15.Хуманитарната ситуация в Йемен (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Решения относно някои документи
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 12.График на следващите заседания
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Избор на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата – кандидат от Малта (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата – кандидат от Словения (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка.
В съответствие с член 304 от Договора председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

DEVE, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

DEVE, ITRE, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за Директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFET, LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция — EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Edouard Ferrand Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно изнасилванията в Кьолн (B8-0122/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно здравето на учителите (B8-0123/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прекомерното увеличаване на броя на сливанията и придобиванията през 2015 г. (B8-0124/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно мерките за борба с избягването на данъци (B8-0125/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно задължително отстраняване на азбестовите покрития и саниране на структурите, съдържащи етернит (B8-0126/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно етикетирането на хранителни продукти, получени в резултат на ритуално клане (B8-0127/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно намаляване на негативните екологични последици, дължащи се на повишеното търсене на палмово масло (B8-0128/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Franz Obermayr. Предложение за резолюция относно защитата на гражданите на ЕС от избелен с метилбромид чесън (B8-0129/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отмяната на санкциите срещу Русия (B8-0130/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въпроси, свързани с разпределението на бежанците (B8-0131/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно закрилата на кулинарната култура и традиционните рецепти на типичните области (B8-0132/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно недостига на инвестиции в еврозоната (B8-0136/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно прозрачното данъчно облагане на многонационалните предприятия (B8-0137/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно необходимостта от почистване на моретата и океаните (B8-0138/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно регулирането на правото на убежище (B8-0139/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно безопасността на малолетните и непълнолетните лица в интернет пространството (B8-0140/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно европейската седмица за намаляване на отпадъците (B8-0141/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно безвредността на кръвопреливането (B8-0142/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно отпадъците в космическото пространство (B8-0143/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно българските военни паметници на територията на Република Сърбия (B8-0144/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно стратегията за избягване на данъци на дружеството Apple (B8-0145/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно неправилното функциониране на автоматичните устройства за отчитане на скоростта на пътищата в и извън населени места (B8-0172/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно свободата на словото в Европейския съюз (B8-0199/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно установяването на законодателство за борба с безразборното разхищаване на храни (B8-0200/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Предложение за резолюция относно създаването на Съвет на националните парламенти (B8-0201/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно евреите, които бягат от Европа (B8-0202/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно преразглеждането на законодателството и съответните спецификации по отношение на енергоспестяването в публичния и частния сектор (B8-0203/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Предложение за резолюция относно суверенитета на държава – членка на Европейския съюз: Полша (B8-0204/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правото на информация по отношение на Световния икономически форум в Давос (B8-0205/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно предизвикването на пожари и щети в църкви във Франция (B8-0206/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно доброволчеството в Европа (B8-0207/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно намаляването на преждевременното напускане на училище (B8-0208/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на мерки в защита на европейската стоманодобивна промишленост от нелоялната конкуренция от страна на Китай (B8-0209/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно Турция: необходимост от изясняване на позицията ѝ по отношение на групата „Ислямска държава“ (B8-0210/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Edouard Ferrand. Предложение за резолюция относно защита на сектора за свинско месо (B8-0211/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно правото на образование на българската общност, живееща на територията на Република Сърбия (B8-0212/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно отстраняването на азбеста (B8-0213/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно научно-техническите изследвания (B8-0214/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно обезвреждането на отпадъците в Кампания (B8-0215/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Rikke Karlsson. Предложение за резолюция относно създаването на европейски знак за хуманното отношение към животните и човешкото здраве (B8-0216/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно програмата „Европа за гражданите“ за насърчаване на по-голяма близост между народите и европейските институции (B8-0217/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правото на храна (B8-0218/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL


3. Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000154/2015), зададен от Bernd Lange и Daniel Caspary, от името на комисията INTA, към Комисията: Започване на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Разискването се състоя на 21 януари 2016 г. (точка 5 от протокола от 21.1.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange и Daniel Caspary, от името на комисията INTA, относно започването на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 25.2.2016 г.


4. Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP))

Разискването се състоя на 4 февруари 2016 г. (точка 14 от протокола от 4.2.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, относно хармонизирането на изискванията за идентификация и регистрация на домашните любимци за целите на защитата на общественото здраве и на здравето на животните (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen, от името на групата S&D, относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer, от името на групата PPE, и Julie Girling, от името на групата ECR, относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi и Eleonora Evi, от името на групата EFDD, относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 25.2.2016 г.


5. Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. [2015/2231(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz представи доклада.

Изказа се Emily O'Reilly (Омбудсман) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Marlene Mizzi, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Peter Jahr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender и Xabier Benito Ziluaga.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos и António Marinho e Pinto.

Изказаха се: Frans Timmermans, Emily O'Reilly и Soledad Cabezón Ruiz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 25.2.2016 г.


6. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000010/2016), зададен от Bart Staes и José Bové, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000014/2016), зададен от Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI ) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Въпрос с искане за устен отговор(O-000015/2016), зададен от Marco Valli и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI ) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Въпрос с искане за устен отговор(O-000016/2016), зададен от Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000017/2016), зададен от Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000018/2016), зададен от Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Въпрос с искане за устен отговор (O-000019/2016), зададен от Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini и Inés Ayala Sender развиха въпросите B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 и B8-0112/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki и Dennis de Jong развиха въпросите B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/20165.

Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, José Bové, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Claudia Schmidt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Tibor Szanyi.

Изказа се Кристалина Георгиева.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.8 от протокола от 9.3.2016 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Elisabetta Gardini и Patrizia Toia относно информациите, публикувани в италианските медии относно твърдения за шпионаж на Агенцията за национална сигурност в Италия.


7.1. Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Viktor Uspaskich (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0052)

Парламентът одобри проекта на проекта за решение на Съвета за упълномощаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в интерес на Европейския съюз.


7.2. Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0053)


7.3. Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Съюза * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0054)


7.4. Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0055)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0055)


7.5. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (председател на комисията INTA) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


7.6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0057)


7.7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. [2015/2285(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0058)

Изказвания

Marco Valli относно изменение 13.


7.8. Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2016 г. [2015/2330(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0059)


7.9. Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (гласуване)

Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. [2015/2256(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0060)


7.10. Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (гласуване)

Изявление на Комисията: Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис (2015/2791(RSP))

Предложение за резолюция B8-0255/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0061)


7.11. Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. [2015/2231(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0062)


7.12. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2014 г. [2015/2115(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Notis Marias (A8-0012/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0063)

Изказвания

Notis Marias (докладчик) след гласуването.


7.13. Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000154/2015), зададен от Bernd Lange и Daniel Caspary, от името на комисията INTA, към Комисията: Започване на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Разискването се състоя на 21 януари 2016 г. (точка 5 от протокола от 21.1.2016 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 25 февруари 2016 г. (точка 3 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложение за резолюция B8-0250/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0064)


7.14. Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (гласуване)

Изявление на Комисията: Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP))

Разискването се състоя на 4 февруари 2016 г. (точка 14 от протокола от 4.2.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 25 февруари 2016 г. (точка 4 от протокола от 25.2.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 и B8-0256/2016

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0251/2016

(за замяна на B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 и B8-0254/2016):

— Renate Sommer, от името на групата PPE;

— Paul Brannen, от името на групата S&D;

— Julie Girling и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR;

— Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL;

— Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi.

приема се (P8_TA(2016)0065)

(Предложението за резолюция B8-0256/2016 отпада.)


7.15. Хуманитарната ситуация в Йемен (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарната ситуация в Йемен (2016/2515(RSP))

Разискването се състоя на 20 януари 2016 г. (точка 12 от протокола от 20.1.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 4 февруари 2016 г. (точка 2 от протокола от 4.2.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 и B8-0160/2016

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 4 февруари 2016 г. (точка 8.9 от протокола от 4.2.2016 г)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0147/2016 (внесено от групата ECR)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0251/2016

(за замяна на B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 и B8-0160/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver и Marijana Petir, от името на групата PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Renate Weber, от името на групата ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga и Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD;

— Arne Gericke.

приема се (P8_TA(2016)0066)

Изказвания

Cristian Dan Preda относно изменение 1 и James Carver.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor и Jonathan Arnott

Доклад Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor и Thomas Mann

Доклад Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil и Stanislav Polčák

Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík и Andrejs Mamikins

Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins и Charles Tannock

Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins

Хуманитарната ситуация в Йемен - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai и Andrejs Mamikins.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


10. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия FEMM

- Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (2016/2009(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: PETI, FEMM, AFCO

- Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (2015/2353(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG
подпомагаща: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

комисия ITRE

- Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: CULT, ITRE, JURI, LIBE

комисия JURI (член 39 от Правилника за дейността)

- Ратифицирането и присъединяването на държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: : JURI
подпомагаща: PECH, ENVI, TRAN, JURI (член 39 от Правилника за дейността)


11. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


12. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 7 март 2016 г. до 10 март 2016 г.


13. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.30 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Правна информация - Политика за поверителност