Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 239k
Čtvrtek, 25. února 2016 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (předložené návrhy usnesení)
 4.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (předložené návrhy usnesení)
 5.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (rozprava)
 6.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Dohoda EU-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I (hlasování)
  
7.5.Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I (hlasování)
  
7.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass (hlasování)
  
7.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (hlasování)
  
7.8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (hlasování)
  
7.9.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (hlasování)
  
7.10.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (hlasování)
  
7.11.Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (hlasování)
  
7.12.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (hlasování)
  
7.13.Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (hlasování)
  
7.14.Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (hlasování)
  
7.15.Humanitární situace v Jemenu (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Zvolení nového výkonného ředitele orgánu EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Částečná obměna členů Účetního dvora – kandidát MT (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora – kandidát SL (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

- Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFET, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o znásilňování v Kolíně nad Rýnem (B8-0122/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zdraví učitelů (B8-0123/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nepřiměřeném nárůstu fúzí a akvizic v roce 2015 (B8-0124/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o opatřeních k boji proti daňovým únikům (B8-0125/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o povinné likvidaci azbestových střešních krytin a sanaci staveb obsahujících Eternit (B8-0126/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o označování potravinářských výrobků pocházejících z rituální porážky (B8-0127/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o snižování ekologických škod, které způsobuje zvýšená poptávka po palmovém oleji (B8-0128/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně občanů EU před česnekem ošetřeným metylbromidem (B8-0129/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení sankcí uvalených na Rusko (B8-0130/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o problematice spojené s přerozdělováním uprchlíků (B8-0131/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o ochraně gastronomické kultury a tradičních receptů typických oblastí (B8-0132/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nedostatku investic v eurozóně (B8-0136/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o transparentním danění nadnárodních firem (B8-0137/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nutnosti vyčistit moře a oceány (B8-0138/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právní úpravě azylového práva (B8-0139/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zajištění bezpečného internetu pro nezletilé (B8-0140/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Evropském týdnu snižování množství odpadu (B8-0141/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o bezpečnosti krevních transfuzí (B8-0142/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o odpadu ve vesmíru (B8-0143/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Předběžný návrh usnesení o bulharských válečných hrobech v Republice Srbsko (B8-0144/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o strategii vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany firmy Apple (B8-0145/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o špatném fungování automatických měřičů rychlosti na městských a mimoměstských silnicích (B8-0172/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o svobodě projevu v Evropské unii (B8-0199/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přijetí právních předpisů zaměřených na boj proti neuváženému plýtvání potravinami (B8-0200/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Návrh usnesení o vytvoření Rady vnitrostátních parlamentů (B8-0201/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Židech odcházejících z Evropy (B8-0202/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přepracování předpisů a pravidel v oblasti úspory energie u veřejných a soukromých subjektů (B8-0203/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Návrh usnesení o svrchovanosti členské země Evropské unie: Polska (B8-0204/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právu na informace o Světovém ekonomickém fóru v Davosu (B8-0205/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o požárech a ničení kostelů ve Francii (B8-0206/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dobrovolnictví v Evropě (B8-0207/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o snižování míry předčasného ukončování školní docházky (B8-0208/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení opatření na ochranu evropského ocelářského průmyslu proti nekalé čínské konkurenci (B8-0209/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o Turecku: nutnost vyjasnit postoj ke skupině tzv. „Islámského státu“ (B8-0210/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o ochraně odvětví vepřového masa (B8-0211/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Návrh usnesení o právu bulharské komunity žijící v Srbské republice na vzdělání (B8-0212/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o eliminaci azbestu (B8-0213/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o vědeckém a technickém výzkumu (B8-0214/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o likvidaci odpadu v Kampánii (B8-0215/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Rikke Karlsson. Návrh usnesení o vytvoření evropské značky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a lidského zdraví (B8-0216/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o programu „Evropa pro občany“ určeném ke sblížení mezi občany a evropskými orgány a institucemi (B8-0217/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právu na potraviny (B8-0218/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL


3. Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000154/2015), kterou pokládají Bernd Lange a Daniel Caspary za výbor INTA Komisi: Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rozprava se konala dne 21. ledna 2016 (bod 5 zápisu ze dne 21.1.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bernd Lange a Daniel Caspary za výbor INTA o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 25.2.2016.


4. Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))

Rozprava se konala dne 4. února 2016 (bod 14 zápisu ze dne 4.2.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jasenko Selimovic za skupinu ALDE o harmonizaci požadavků na identifikaci a registraci zvířat v zájmovém chovu pro účely ochrany veřejného zdraví a zdraví zvířat (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen za skupinu S&D o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer za skupinu PPE, a Julie Girling za skupinu ECR o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi a Eleonora Evi za skupinu EFDD o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 25.2.2016.


5. Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 [2015/2231(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz uvedla zprávu.

Vystoupili: Emily O'Reilly (veřejná ochránkyně práv) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Marlene Mizzi za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Peter Jahr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender a Xabier Benito Ziluaga.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos a António Marinho e Pinto.

Vystoupili: Frans Timmermans, Emily O'Reilly a Soledad Cabezón Ruiz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 25.2.2016.


6. Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000010/2016), kterou pokládají Bart Staes a José Bové za skupinu Verts/ALE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000014/2016), kterou pokládají Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa za skupinu PPE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení(O-000015/2016), kterou pokládají Marco Valli a Rolandas Paksas za skupinu EFDD Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení(O-000016/2016), kterou pokládá Inés Ayala Sender za skupinu S&D Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000017/2016), kterou pokládá Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000018/2016), kterou pokládá Ryszard Czarnecki za skupinu ECR Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000019/2016), kterou pokládají Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL Komisi: Dohoda o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini a Inés Ayala Sender rozvinuli otázky B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 a B8-0112/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki a Dennis de Jong rozvinuli otázky B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, José Bové za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Claudia Schmidt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan a Joachim Zeller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Tibor Szanyi.

Vystoupila Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 9.3.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupily: Elisabetta Gardini a Patrizia Toia k informacím, které se objevily v italských sdělovacích prostředích ohledně údajné špionáže ze strany NSA v Itálii.


7.1. Zmocnění Rakouska k podepsání a ratifikaci Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 a zmocnění Malty k přistoupení k této úmluvě *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Viktor Uspaskich (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0052)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila.


7.2. Dohoda EU-San Marino o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0053)


7.3. Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0054)


7.4. Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0055)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0055)


7.5. Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tunisko ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (předseda výboru INTA) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.6. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, podaná Belgií) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0057)


7.7. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0058)

Vystoupení

Marco Valli k pozměňovacímu návrhu 13.


7.8. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0059)


7.9. Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 (hlasování)

Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0060)


7.10. Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (hlasování)

Prohlášení Komise: Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem (2015/2791(RSP))

Návrh usnesení B8-0255/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0061)


7.11. Činnost evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2014 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2014 [2015/2231(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0062)


7.12. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2014 [2015/2115(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Notis Marias (A8-0012/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0063)

Vystoupení

Notis Marias (zpravodaj) po hlasování.


7.13. Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000154/2015), kterou pokládají Bernd Lange a Daniel Caspary za výbor INTA Komisi: Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rozprava se konala dne 21. ledna 2016 (bod 5 zápisu ze dne 21.1.2016).

Návrh usnesení byl oznámen dne 25. února 2016 (bod 3 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrh usnesení B8-0250/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0064)


7.14. Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (hlasování)

Prohlášení Komise: Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))

Rozprava se konala dne 4. února 2016 (bod 14 zápisu ze dne 4.2.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. února 2016 (bod 4 zápisu ze dne 25.2.2016).

Návrhy usnesení B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 a B8-0256/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0251/2016

(nahrazující B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 a B8-0254/2016):

— Renate Sommer za skupinu PPE;

— Paul Brannen za skupinu S&D;

— Julie Girling a Janusz Wojciechowski za skupinu ECR;

— Jasenko Selimovic za skupinu ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL;

— Keith Taylor za skupinu Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi.

přijat (P8_TA(2016)0065)

(Návrh usnesení B8-0256/2016 se nebere v potaz.)


7.15. Humanitární situace v Jemenu (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Humanitární situace v Jemenu (2016/2515(RSP))

Rozprava se konala dne 20. ledna 2016 (bod 12 zápisu ze dne 20.1.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 4. února 2016 (bod 2 zápisu ze dne 4.2.2016).

Návrhy usnesení B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 4. února 2016 (bod 8.9 zápisu ze dne 4.2.2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B8-0147/2016 (předložený skupinou ECR)

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0251/2016

(nahrazující B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016):

předložen těmito poslanci:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver a Marijana Petir za skupinu PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Josef Weidenholzer za skupinu S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber za skupinu ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD;

— Arne Gericke.

přijat (P8_TA(2016)0066)

Vystoupení

Cristian Dan Preda k pozměňovacímu návrhu 1 a James Carver.


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor a Jonathan Arnott

zpráva Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor a Thomas Mann

zpráva Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík a Andrejs Mamikins

Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Charles Tannock

Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

Humanitární situace v Jemenu - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai a Andrejs Mamikins.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor FEMM

- Situace v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2015 (2016/2009(INI))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO

- Příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise (2015/2353(INI))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

výbor ITRE

- Přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: CULT, ITRE, JURI, LIBE

výbor JURI (článek 39 jednacího řádu)

- Ratifikace ze strany členských států a jejich přistoupení jménem Unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: PECH, ENVI, TRAN, JURI (článek 39 jednacího řádu)


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 7. do 10. března 2016.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Právní upozornění - Ochrana soukromí