Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 283kWORD 253k
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (συζήτηση)
 6.Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο (ψηφοφορία)
  
7.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (ψηφοφορία)
  
7.8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (ψηφοφορία)
  
7.9.Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (ψηφοφορία)
  
7.10.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (ψηφοφορία)
  
7.11.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (ψηφοφορία)
  
7.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (ψηφοφορία)
  
7.13.Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (ψηφοφορία)
  
7.14.Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  
7.15.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Διορισμός του νέου εκτελεστικού διευθυντή της EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος από την Μάλτα (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος από τη Σλοβενία (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, όσον αφορά ορισμένες ημερομηνίες (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

DEVE, ITRE, JURI

- Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

2) από τους βουλευτές τις προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Edouard Ferrand και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους βιασμούς στην Κολωνία (B8-0122/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υγεία των εκπαιδευτικών (B8-0123/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυσανάλογη αύξηση του αριθμού των συγχωνεύσεων-εξαγορών το 2015 (B8-0124/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (B8-0125/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρεωτική αφαίρεση των στεγών αμιάντου και την εξυγίανση των κατασκευών που περιέχουν αμιαντοτσιμέντο (B8-0126/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που προέρχονται από τελετουργική σφαγή (B8-0127/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης φοινικέλαιου (B8-0128/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Franz Obermayr. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τη λεύκανση των σκόρδων με μεθυλοβρομίδιο (B8-0129/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας (B8-0130/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την ανακατανομή των προσφύγων (B8-0131/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της γαστρονομικής κουλτούρας και των παραδοσιακών συνταγών των τοπικών περιοχών (B8-0132/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AGRI

- Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το επενδυτικό χάσμα στη ζώνη του ευρώ (B8-0136/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφανή φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων (B8-0137/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον απαραίτητο καθαρισμό των θαλασσών και των ωκεανών (B8-0138/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση του δικαιώματος ασύλου (B8-0139/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων στο Διαδίκτυο (B8-0140/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιορισμού των Απορριμμάτων (B8-0141/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια στις μεταγγίσεις αίματος (B8-0142/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα απόβλητα στο διάστημα (B8-0143/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βουλγαρικά στρατιωτικά μνημεία στο έδαφος της Δημοκρατίας της Σερβίας (B8-0144/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική φοροαποφυγής της επιχείρησης Apple (B8-0145/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακή λειτουργία των ραντάρ για την καταγραφή ταχύτητας στις αστικές και εξωαστικές οδούς (B8-0172/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0199/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων για την καταπολέμηση της αλόγιστης σπατάλης τροφίμων (B8-0200/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την δημιουργία ενός Συμβουλίου εθνικών κοινοβουλίων (B8-0201/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φυγή Εβραίων από την Ευρώπη (B8-0202/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος για τον επανακαθορισμό διατάξεων και προδιαγραφών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο (B8-0203/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της Πολωνίας (B8-0204/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης για το Davos και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (B8-0205/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές και τις φθορές που προκαλούνται σε εκκλησίες στη Γαλλία (B8-0206/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εθελοντισμό στην Ευρώπη (B8-0207/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (B8-0208/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό (B8-0209/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Τουρκία: ανάγκη διευκρίνισης της θέσης της απέναντι στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (B8-0210/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Edouard Ferrand. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του τομέα της χοιροτροφίας (B8-0211/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση της βουλγαρικής κοινότητας που ζει στη Δημοκρατία της Σερβίας (B8-0212/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάλειψη του αμιάντου (B8-0213/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα (B8-0214/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων στην Καμπανία (B8-0215/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Rikke Karlsson. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος για την καλή διαβίωση των ζώων και την ανθρώπινη υγεία (B8-0216/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» που αποσκοπεί στην προώθηση της προσέγγισης των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0217/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή (B8-0218/2016)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL


3. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000154/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.


4. Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (2016/2540(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για τα ζώα συντροφιάς με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016

—   Paul Brannen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων καταχώρισης των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Kateřina Konečná και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016

—   Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.


5. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 [2015/2231(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Η Soledad Cabezón Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν η Emily O'Reilly (Διαμεσολαβητής) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Peter Jahr, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender και Xabier Benito Ziluaga.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, Ελευθέριος Συναδινός και António Marinho e Pinto.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Emily O'Reilly και Soledad Cabezón Ruiz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016.


6. Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000010/2016) που κατέθεσαν οι Bart Staes και José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000014/2016) που κατέθεσαν οι Ingeborg Gräßle και Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης(O-000015/2016) που κατέθεσαν οι Marco Valli και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης(O-000016/2016) που κατέθεσε η Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000017/2016) που κατέθεσε ο Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000018/2016) που κατέθεσε ο Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)·

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000019/2016) που κατέθεσαν οι Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Οι Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini και Inés Ayala Sender αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 και B8-0112/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Οι Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki και Dennis de Jong αναπτύσσουν τις ερωτήσεις B8-0113/2016, B8-0114/2016 και B8-0115/20165.

Η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Claudia Schmidt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan και Joachim Zeller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alojz Peterle, Linda McAvan, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2016.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini και Patrizia Toia σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί κατασκοπίας από την NSA στην Ιταλία.


7.1. Εξουσιοδότηση της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει, και της Μάλτας να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται, η Αυστρία να υπογράψει και να κυρώσει, και η Μάλτα να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Viktor Uspaskich (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0052)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξισιοδοτούνται, η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και η Μάλτα να προσχωρήσει, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


7.2. Συμφωνία ΕΕ-Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της προτάσεως απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0053)


7.3. Προσχώρηση της Κροατίας στη Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0054)


7.4. Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0055)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0055)


7.5. Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0056)

Ο Bernd Lange (πρόεδρος της επιτροπής ΙΝΤΑ) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


7.6. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass - Βέλγιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της Διοργανικής Συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση από το Βέλγιο – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0057)


7.7. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 [2015/2285(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0058)

Παρεμβάσεις

Ο Marco Valli σχετικά με την τροπολογία 13.


7.8. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 [2015/2330(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0059)


7.9. Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 [2015/2256(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0060)


7.10. Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας (2015/2791(RSP))

Πρόταση ψηφίσματος B8-0255/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0061)


7.11. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 [2015/2231(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0062)


7.12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014 [2015/2115(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0012/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0063)

Παρεμβάσεις

Ο Νότης Μαριάς (εισηγητής) μετά την ψηφοφορία.


7.13. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000154/2015) που κατέθεσε Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0250/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0064)


7.14. Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών (2016/2540(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 4 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.2.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 και B8-0256/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0251/2016

(αντικαθιστά τις B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 και B8-0254/2016):

— Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

— Paul Brannen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

— Julie Girling και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

— Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

— Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0065)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0256/2016 καταπίπτει.)


7.15. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2016/2515(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2016 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 και B8-0160/2016

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις 4 Φεβρουαρίου 2016 (σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0147/2016 (που κατατέθηκε από την Ομάδα ECR)

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0251/2016

(αντικαθιστά τις B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 και B8-0160/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver και Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD;

— Arne Gericke.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0066)

Παρεμβάσεις

Ο Cristian Dan Preda σχετικά με την τροπολογία 1 και ο James Carver.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor και Jonathan Arnott

Έκθεση Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Έκθεση Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor και Thomas Mann

Έκθεση Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil και Stanislav Polčák

Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Τυνησίας - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Έκθεση Νότης Μαριάς - A8-0012/2016
Richard Sulík και Andrejs Mamikins

Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Charles Tannock

Εισαγωγή συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil και Andrejs Mamikins

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai και Andrejs Mamikins.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (article 53 du règlement)

επιτροπή FEMM

- Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (2016/2009(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, AFCO

- Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (2015/2353(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

επιτροπή ITRE

- Διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακών υπηρεσιών περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI, LIBE

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Κύρωση και προσχώρηση των κρατών μελών, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της Διεθνούς σύμβασης περί ευθύνης και αποζημιώσεων για ζημία σχετιζόμενη με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: PECH, ENVI, TRAN, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)


11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 7 Μαρτίου 2016 έως τις 10 Μαρτίου 2016.


13. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου