Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 252kWORD 208k
Neljapäev, 25. veebruar 2016 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (arutelu)
 6.Leping tubakatootjatega (PMI leping) (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Volituse andmine Austriale 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ning Maltale sellega ühinemiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.EÜ ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Horvaatia ühinemine liidu finantshuvide kaitse konventsioonidega * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.4.Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (hääletus)
  
7.5.Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)
  
7.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hääletus)
  
7.7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
7.8.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
  
7.9.Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (hääletus)
  
7.10.ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (hääletus)
  
7.11.Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (hääletus)
  
7.12.Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (hääletus)
  
7.13.Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (hääletus)
  
7.14.Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (hääletus)
  
7.15.Humanitaarolukord Jeemenis (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- EIOPA uue tegevdirektori valimine (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Malta kandidaat (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – Sloveenia kandidaat (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 Euroopa Keskpangaga.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklile 304 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette otseselt siseturu toimimist mõjutava maksustamise vältimise vastased eeskirjad (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

2) parlamendiliikmed - resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek Kölnis toimunud vägistamisjuhtude kohta (B8-0122/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õpetajate tervise kohta (B8-0123/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ettevõtete ühinemise ja ostu ebaproportsionaalse suurenemise kohta 2015. aastal (B8-0124/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek maksustamise vältimise vastaste meetmete kohta (B8-0125/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek asbestist katuste kohustusliku kõrvaldamise ja eterniiti sisaldavate ehitiste tervendamise kohta (B8-0126/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek religioossel eesmärgil tapetud loomade ja lindude lihast valmistatud toodete märgistamise kohta (B8-0127/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek palmiõlinõudluse suurenemisest põhjustatud keskkonnakahju vähendamise kohta (B8-0128/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Franz Obermayr. Resolutsiooni ettepanek ELi kodanike kaitsmise kohta metüülbromiidiga pleegitatud küüslaugu eest (B8-0129/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Venemaa-vastaste sanktsioonide lõpetamise kohta (B8-0130/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek pagulaste ümberjaotamisega seotud probleemide kohta (B8-0131/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tunnuslike piirkondade toidukultuuri ja traditsiooniliste retseptide kaitse kohta (B8-0132/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek investeeringute puudujäägi kohta euroalal (B8-0136/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hargmaiste ettevõtjate maksustamise läbipaistvuse kohta (B8-0137/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek merede ja ookeanide puhastamise vajalikkuse kohta (B8-0138/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek varjupaigaõigust käsitlevate õigusnormide kohta (B8-0139/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek alaealiste turvalisuse kohta internetis (B8-0140/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala kohta (B8-0141/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vereülekande ohutuse kohta (B8-0142/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kosmoseprügi kohta (B8-0143/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Resolutsiooni ettepanek Bulgaaria sõjahaudade kohta Serbia Vabariigis (B8-0144/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek äriühingu Apple strateegia kohta maksustamise vältimiseks (B8-0145/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek automaatsete kiirusemõõtjate mittetöötamise kohta linnatänavatel ja maanteedel (B8-0172/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sõnavabaduse kohta Euroopa Liidus (B8-0199/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek toidu põhjendamatu raiskamise vastaste õigusnormide väljatöötamise kohta (B8-0200/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide parlamentide nõukogu moodustamise kohta (B8-0201/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek juutide Euroopast põgenemise kohta (B8-0202/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek avalikus ja erasektoris energia säästmist käsitlevate õigusaktide ja eeskirjade muutmise kohta (B8-0203/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Resolutsiooni ettepanek Poola kui Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänsuse kohta (B8-0204/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õiguse kohta saada teavet seoses Davosis toimuva Maailma Majandusfoorumiga (B8-0205/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek kirikute süütamise ja rüüstamise kohta Prantsusmaal (B8-0206/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vabatahtliku tegevuse kohta Euroopas (B8-0207/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise kohta (B8-0208/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa terasetööstust Hiina kõlvatu konkurentsi eest kaitsvate meetmete kasutuselevõtu kohta (B8-0209/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek Türgi kohta seoses vajadusega selgitada tema seiskohta rühmituse Islamiriik suhtes (B8-0210/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Edouard Ferrand. Resolutsiooni ettepanek sealiha tootmise kaitse kohta (B8-0211/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Resolutsiooni ettepaneku projekt Serbia Vabariigis elava bulgaaria kogukonna haridusõiguste kohta (B8-0212/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek asbesti kõrvaldamise kohta (B8-0213/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek teadus- ja tehnikauuringute kohta (B8-0214/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek jäätmete kõrvaldamise kohta Campania maakonnas (B8-0215/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Rikke Karlsson. Resolutsiooni ettepanek loomade heaolu ja inimeste tervise Euroopa märgise loomise kohta (B8-0216/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek programmi „Kodanike Euroopa“ kohta, mille eesmärk on edendada Euroopa rahvaste ja institutsioonide tihedamaid suhteid (B8-0217/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õiguse kohta toidule (B8-0218/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL


3. Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000154/2015), mille esitas(id) Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA komisjoni nimel komisjonile: Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamine (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Arutelu toimus 21. jaanuaril 2016 (21.1.2016 protokolli punkt 5).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA komisjoni nimel Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamise kohta (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.13.


4. Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP))

Arutelu toimus 4. veebruaril 2016 (4.2.2016 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise nõuete ühtlustamise kohta rahva- ja loomatervise kaitse eesmärgil (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen fraktsiooni S&D nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, ja Julie Girling fraktsiooni ECR nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi ja Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.14.


5. Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (arutelu)

Raport Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevuse aruande kohta [2015/2231(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz tutvustas raportit.

Sõna võtsid Emily O'Reilly (ombudsman) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Jahr, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender ja Xabier Benito Ziluaga.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja António Marinho e Pinto.

Sõna võtsid Frans Timmermans, Emily O'Reilly ja Soledad Cabezón Ruiz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2016 protokollipunkt 7.11.


6. Leping tubakatootjatega (PMI leping) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000010/2016), mille esitas(id) Bart Staes ja José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000014/2016), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Suuliselt vastatav küsimus(O-000015/2016), mille esitas(id) Marco Valli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Suuliselt vastatav küsimus(O-000016/2016), mille esitas(id) Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2016) esitas(id) Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000018/2016), mille esitas(id) Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Suuliselt vastatav küsimus (O-000019/2016), mille esitas(id) Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Leping tubakatootjatega (PMI leping) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini ja Inés Ayala Sender esitasid küsimused B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 ja B8-0112/2016.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki ja Dennis de Jong esitasid küsimused B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Claudia Schmidt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan ja Joachim Zeller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.3.2016 protokollipunkt 11.8.


ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Elisabetta Gardini ja Patrizia Toia USA Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) väidetavat spionaaži Itaalias puudutavate teadete kohta Itaalia meedias.


7.1. Volituse andmine Austriale 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ning Maltale sellega ühinemiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Viktor Uspaskich (raportöör) esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0052)

Parlament kiitis heaks otsuse projekti, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta.


7.2. EÜ ja San Marino vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli allakirjutamise kohta [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0053)


7.3. Horvaatia ühinemine liidu finantshuvide kaitse konventsioonidega * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0054)


7.4. Euroopa tööturuasutuste võrgustik, töötajate juurdepääs liikuvusteenustele ja tööturgude edasine integratsioon ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0055)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0055)


7.5. Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (INTA komisjoni esimees) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


7.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0057)


7.7. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2015/2285(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0058)

Sõnavõtud

Marco Valli muudatusettepaneku 13 kohta.


7.8. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2016. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2015/2330(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0059)


7.9. Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (hääletus)

Raport ühtse turu juhtimise kohta 2016. aasta Euroopa poolaasta raames [2015/2256(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0060)


7.10. ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (hääletus)

Komisjoni avaldus: ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine (2015/2791(RSP))

Resolutsiooni ettepanek B8-0255/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0061)


7.11. Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevus (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevuse aruande kohta [2015/2231(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0062)


7.12. Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruanne (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga 2014. aasta aruande kohta [2015/2115(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0063)

Sõnavõtud

Notis Marias (raportöör) pärast hääletust.


7.13. Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000154/2015) esitas(id) Bernd Lange ja Daniel Caspary, INTA komisjoni nimel, komisjonile: Austraalia ja Uus-Meremaaga vabakaubanduslepingu läbirääkimiste avamine (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Arutelu toimus 21. jaanuaril 2016 (21.1.2016 protokollipunkt 5).

Resolutsiooni ettepanekust teatati 25. veebruaril 2016 (25.2.2016 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanek B8-0250/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0064)


7.14. Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (hääletus)

Komisjoni avaldus: Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides (2016/2540(RSP))

Arutelu toimus 4. veebruaril 2016 (4.2.2016 protokollipunkt 14).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 25. veebruaril 2016 (25.2.2016 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 ja B8-0256/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0251/2016

(asendades B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 ja B8-0254/2016):

— Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel;

— Paul Brannen fraktsiooni S&D nimel;

— Julie Girling ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel;

— Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel;

— Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0065)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0256/2016 muutus kehtetuks.)


7.15. Humanitaarolukord Jeemenis (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Jeemenis (2016/2515(RSP))

Arutelu toimus 20. jaanuaril 2016 (20.1.2016 protokollipunkt 12).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 4. veebruaril 2016 (4.2.2016 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ja B8-0160/2016

Hääletus lükati edasi istungile, mis toimub 4. veebruaril 2016 (4.2.2016 protokollipunkt 8.9)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0147/2016 (esitas fraktsioon ECR)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0251/2016

(asendades B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ja B8-0160/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver ja Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

— Alyn Smith, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel;

— Arne Gericke.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0066)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda muudatusettepaneku 1 kohta ja James Carver.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ja Jonathan Arnott

Raport: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Raport: Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ja Thomas Mann

Raport: Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák

ELi ja Tuneesia vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimiste alustamine - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík ja Andrejs Mamikins

Vabakaubanduslepingu alaste läbirääkimiste alustamine Austraalia ja Uus-Meremaaga - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Charles Tannock

Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins

Humanitaarolukord Jeemenis - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai ja Andrejs Mamikins.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


10. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

FEMM-komisjon

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (2016/2009(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, AFCO

- Mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamine ja Euroopa Parlamendi tähelepanekud enne komisjoni ettepaneku valmimist (2015/2353(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE-komisjon

- Internetipõhiste sisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI-komisjon (kodukorra artikkel 39)

- Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemine Euroopa Liidu nimel, välja arvatud õigusalast koostööd tsiviilasjades käsitlevad aspektid (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: PECH, ENVI, TRAN, JURI (kodukorra artikkel 39)


11. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 7. märtsist 2016 kuni 10. märtsini 2016.


13. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Õigusteave - Privaatsuspoliitika