Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 257kWORD 212k
Torstai 25. helmikuuta 2016 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (keskustelu)
 6.Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Luvan antaminen Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välinen sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Kroatian liittyminen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.4.Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (äänestys)
  
7.5.Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I (äänestys)
  
7.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (äänestys)
  
7.7.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 (äänestys)
  
7.8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  
7.9.Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (äänestys)
  
7.10.EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (äänestys)
  
7.11.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (äänestys)
  
7.12.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (äänestys)
  
7.13.Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (äänestys)
  
7.14.Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (äänestys)
  
7.15.Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- EIOPAn uuden toimitusjohtajan valinta (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Maltan jäsenehdokas (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Slovenian jäsenehdokas (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia.
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFET, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Kölnin raiskauksista (B8-0122/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys opettajien terveydestä (B8-0123/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sulautumien ja yritysostojen suhteettomasta lisääntymisestä vuonna 2015 (B8-0124/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä verovilpin torjumiseksi (B8-0125/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys asbestisten kattoelementtien pakollisesta hävittämisestä ja asbestisementtiä sisältävien rakenteiden korjaamisesta (B8-0126/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys rituaaliteurastuksesta peräisin olevien elintarvikkeiden merkinnöistä (B8-0127/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys palmuöljyn kysynnän kasvusta johtuvien ympäristöhaittojen vähentämisestä (B8-0128/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Franz Obermayr. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten suojelemisesta metyylibromilla valkaistulta valkosipulilta (B8-0129/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Venäjän vastaisten pakotteiden poistamisesta (B8-0130/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pakolaisten uudelleensijoitukseen liittyvistä ongelmista (B8-0131/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys gastronomisen kulttuurin ja alueiden perinteisten ruokaohjeiden suojelusta (B8-0132/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen investointivajeesta (B8-0136/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys monikansallisten yritysten verotuksen läpinäkyvyydestä (B8-0137/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys merien ja valtamerien välttämättömästä puhdistamisesta (B8-0138/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys turvapaikkaoikeuden sääntelystä (B8-0139/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lasten turvallisuudesta internetissä (B8-0140/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys jätteen vähentämisen eurooppalaisesta teemaviikosta (B8-0141/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys verensiirtojen turvallisuudesta (B8-0142/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys avaruusjätteestä (B8-0143/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys bulgarialaisista sotamuistomerkeistä Serbian tasavallassa (B8-0144/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Apple-yhtiön veronkiertostrategiasta (B8-0145/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kaduille ja teille sijoitettujen automaattisten nopeudenvalvontalaitteiden huonosta toiminnasta (B8-0172/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ilmaisunvapaudesta Euroopan unionissa (B8-0199/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys normien määrittelystä elintarvikkeiden tarpeettoman haaskauksen torjumiseksi (B8-0200/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Päätöslauselmaesitys kansallisten parlamenttien neuvoston luomisesta (B8-0201/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Euroopasta pakenevista juutalaisista (B8-0202/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys julkista ja yksityistä energiansäästöä koskevien normien ja säännösten uudelleenmäärittelystä (B8-0203/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin jäsenvaltion Puolan suvereniteetista (B8-0204/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys oikeudesta saada tietoa Davosissa järjestettävästä Maailman talousfoorumista (B8-0205/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys kirkkoihin kohdistuvista tuhopoltoista ja tuhotöistä Ranskassa (B8-0206/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vapaaehtoistyöstä Euroopassa (B8-0207/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä (B8-0208/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä, joilla suojellaan eurooppalaista terästeollisuutta Kiinan epäreilulta kilpailulta (B8-0209/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Turkista, jonka on selvennettävä kantaansa "Islamilaiseksi valtioksi" kutsuttuun ryhmään (B8-0210/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys sianliha-alan pelastamisesta (B8-0211/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys Serbian tasavallassa asuvien bulgarialaisten koulutukseen liittyvistä oikeuksista (B8-0212/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys asbestin poistamisesta (B8-0213/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

EMPL

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys tieteellisestä ja teknologisesta tutkimuksesta (B8-0214/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys jätehuollosta Campaniassa (B8-0215/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Rikke Karlsson. Päätöslauselmaesitys eläinten hyvinvointia ja ihmisten terveyttä koskevan eurooppalaisen merkinnän luomisesta (B8-0216/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta Euroopan kansalaisten ja unionin toimielinten lähentämiseksi (B8-0217/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys oikeudesta ravintoon (B8-0218/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL


3. Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000154/2015) Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Keskustelu käytiin 21. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 5).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA-valiokunnan puolesta vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.13.


4. Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))

Keskustelu käytiin 4. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien yhdenmukaistamisesta kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016)

—   Paul Brannen S&D-ryhmän puolesta lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016)

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016)

—   Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta ja Julie Girling ECR-ryhmän puolesta lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016)

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.14.


5. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (keskustelu)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2014 [2015/2231(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz esitteli mietinnön.

Emily O'Reilly (oikeusasiamies) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käyttivät puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Peter Jahr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender ja Xabier Benito Ziluaga.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja António Marinho e Pinto.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Emily O'Reilly ja Soledad Cabezón Ruiz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 7.11.


6. Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000010/2016): Bart Staes ja José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000014/2016): Ingeborg Gräßle ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016)

Suullisesti vastattava kysymys(O-000015/2016): Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016)

Suullisesti vastattava kysymys(O-000016/2016): Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2016): Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000018/2016): Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000019/2016): Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Tupakkasopimus (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini ja Inés Ayala Sender esittelivät kysymykset B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 ja B8-0112/2016.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki ja Dennis de Jong esittelivät kysymykset B8-0113/2016, B8-0114/2016 ja B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Gianluca Buonanno ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Claudia Schmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan ja Joachim Zeller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Tibor Szanyi.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2016, kohta 11.8.


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini ja Patrizia Toia Italian tiedotusvälineissä julkaistuista tiedoista, jotka liittyvät Italiassa tapahtuvaa NSA:n vakoilua koskeviin väitteisiin.


7.1. Luvan antaminen Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Viktor Uspaskich (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0052)

Parlamentti hyväksyi neuvoston esityksen neuvoston päätökseksi luvan myöntämiseksi Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15. marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti.


7.2. Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välinen sopimus finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta [COM(2015)0518 – C8-0370/2015 - 2015/0244(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0053)


7.3. Kroatian liittyminen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0054)


7.4. Työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0055)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0055)


7.5. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (INTA-valiokunnan puheenjohtaja) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgia) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0057)


7.7. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2016 [2015/2285(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0058)

Puheenvuorot:

Marco Valli tarkistuksesta 13.


7.8. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2015/2330(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0059)


7.9. Sisämarkkinoiden hallinto osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden hallinnosta osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2016 [2015/2256(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0060)


7.10. EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (äänestys)

Komission julkilausuma: EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen (2015/2791(RSP))

Päätöslauselmaesitys B8-0255/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0061)


7.11. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2014 (äänestys)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2014 [2015/2231(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0062)


7.12. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2014 (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2014 [2015/2115(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Notis Marias (A8-0012/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0063)

Puheenvuorot:

Notis Marias (esittelijä) äänestyksen päätyttyä.


7.13. Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000154/2015), Bernd Lange ja Daniel Caspary INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Keskustelu käytiin 21. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 21.1.2016, kohta 5).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 25. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 3).

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0064)


7.14. Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (äänestys)

Komission julkilausuma: Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))

Keskustelu käytiin 4. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 25. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 25.2.2016, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 ja B8-0256/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0251/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 ja B8-0254/2016):

— Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta

— Paul Brannen S&D-ryhmän puolesta

— Julie Girling ja Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta

— Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

— Stefan Eck, Anja Hazekamp ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

— Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0065)

(Päätöslauselmaesitys B8-0256/2016 raukesi.)


7.15. Jemenin humanitaarinen tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin humanitaarinen tilanne (2016/2515(RSP))

Keskustelu käytiin 20. tammikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 20.1.2016, kohta 12).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 4. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ja B8-0160/2016

Äänestystä lykättiin istunnossa, joka pidettiin 4. helmikuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 4.2.2016, kohta 8.9)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0147/2016 (ECR-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0251/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ja B8-0160/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver ja Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta

— Alyn Smith, Bodil Valero ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

— Arne Gericke.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0066)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda tarkistuksesta 1 ja James Carver.


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ja Jonathan Arnott

Mietintö Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Mietintö Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ja Thomas Mann

Mietintö Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák

EU:n ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík ja Andrejs Mamikins

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Charles Tannock

Lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins

Jemenin humanitaarinen tilanne - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai ja Andrejs Mamikins.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

FEMM-valiokunta

- Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (2016/2009(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: PETI, FEMM, AFCO

- Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (2015/2353(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG
lausuntoa varten: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE-valiokunta

- Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi jäsenvaltioiden toimesta ja siihen liittyminen unionin puolesta, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: PECH, ENVI, TRAN, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)


11. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 7. maaliskuuta 2016 - 10. maaliskuuta 2016.


13. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö