Rodyklė 
Protokolas
PDF 261kWORD 244k
Ketvirtadienis, 2016 m. vasario 25 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos ombudsmeno veikla 2014 metais (diskusijos)
 6.Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Įgaliojamas Austrijos Respublikai pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Maltai prie jos prisijungti *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.ES ir San Marino Respublikos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Kroatijos prisijungimas prie Konvencijos dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija ***I (balsavimas)
  
7.5.Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I (balsavimas)
  
7.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“ (balsavimas)
  
7.7.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  
7.8.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
  
7.9.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą (balsavimas)
  
7.10.Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia (balsavimas)
  
7.11.Europos ombudsmeno veikla 2014 metais (balsavimas)
  
7.12.Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  
7.13.Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (balsavimas)
  
7.14.Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (balsavimas)
  
7.15.Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 11.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 12.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 13.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Naujo EIOPA vykdomojo direktoriaus rinkimai (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Maltos kandidatas (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Slovėnijos kandidatas (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Vadovaujantis Sutarties 282 straipsnio 5 dalimi, Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.
Vadovaujantis Sutarties 304 straipsniu, Pirmininkas konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl šio pasiūlymo.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

DEVE, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Vadovaujantis Sutarties 282 straipsnio 5 dalimi, Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

DEVE, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFET, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prievartavimų Kelne (B8-0122/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokytojų sveikatos (B8-0123/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2015 m. neproporcingai išaugusio įmonių susijungimo ir įsigijimo atvejų skaičiaus (B8-0124/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su mokesčių vengimu priemonių (B8-0125/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomo asbestinių dangų pašalinimo ir pastatų, kuriuose yra asbesto, rekonstrukcijos (B8-0126/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ritualiniu būdu paskerstų gyvulių mėsos produktų ženklinimo (B8-0127/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neigiamo poveikio aplinkai, kurį nulėmė padidėjusi alyvpalmių aliejaus paklausa, mažinimo (B8-0128/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Franz Obermayr. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES piliečių apsaugos nuo metilbromidu balintų česnakų (B8-0129/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai panaikinimo (B8-0130/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl problemų, susijusių su pabėgėlių paskirstymu (B8-0131/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tam tikrų teritorijų maisto kultūros ir tradicinių receptų apsaugos (B8-0132/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investicijų trūkumo euro zonoje (B8-0136/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių įmonių apmokestinimo skaidrumo (B8-0137/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtino jūrų ir vandenynų valymo (B8-0138/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prieglobsčio teisės reguliavimo (B8-0139/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų saugumo internete (B8-0140/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos atliekų mažinimo savaitės (B8-0141/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kraujo perpylimo saugumo (B8-0142/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kosminių atliekų (B8-0143/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bulgarų karių kapų Serbijos Respublikoje (B8-0144/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrovės „Apple“ mokesčių vengimo strategijos (B8-0145/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl automatinių greičio matuoklių miesto gatvėse ir užmiesčio keliuose veikimo trikčių (B8-0172/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio laisvės Europos Sąjungoje (B8-0199/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, skirtų kovoti su beatodairišku maisto švaistymu, rengimo (B8-0200/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nacionalinių parlamentų tarybos sukūrimo (B8-0201/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl iš Europos bėgančių žydų (B8-0202/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl energijos taupymo srities teisės aktų ir taisyklių, taikomų viešajam ir privačiajam sektoriui, keitimo (B8-0203/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Europos Sąjungos valstybės narės suverenitetas: Lenkija“ (B8-0204/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės gauti informaciją apie Davoso Pasaulio ekonomikos forumą (B8-0205/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bažnyčių padegimo ir niokojimo Prancūzijoje (B8-0206/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savanoriškos veiklos Europoje (B8-0207/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo (B8-0208/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų Europos geležies ir plieno pramonei apsaugoti nuo nesąžiningos Kinijos konkurencijos, taikymo (B8-0209/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Turkija: būtinybė patikslinti poziciją dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (B8-0210/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulininkystės sektoriaus išsaugojimo (B8-0211/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Serbijos Respublikoje gyvenančios bulgarų bendruomenės teisės į mokslą (B8-0212/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl asbesto pašalinimo (B8-0213/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokslinių ir technologinių tyrimų (B8-0214/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atliekų šalinimo Kampanijos regione (B8-0215/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Rikke Karlsson. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos gyvūnų gerovės ir žmonių sveikatos ženklo sukūrimo (B8-0216/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl programos „Europa piliečiams“, skirtos glaudesniam tautų ir Europos institucijų bendradarbiavimui skatinti (B8-0217/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į maistą (B8-0218/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL


3. Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000154/2015), kurį pateikė Bernd Lange ir Daniel Caspary INTA komiteto vardu Komisijai: Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. sausio 21 d. (2016 01 21 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Bernd Lange ir Daniel Caspary INTA komiteto vardu dėl derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžios (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Balsavimas: 2016 02 25 protokolo 7.13 punktas.


4. Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu dėl gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo reikalavimų suderinimo siekiant apsaugoti visuomenės ir žmonių sveikatą (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen S&D frakcijos vardu dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer PPE frakcijos vardu, ir Julie Girling ECR frakcijos vardu dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Balsavimas: 2016 02 25 protokolo 7.14 punktas.


5. Europos ombudsmeno veikla 2014 metais (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos ombudsmeno veiklos 2014 metais [2015/2231(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Emily O'Reilly (Ombudsmenas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, , nepriklausoma Parlamento narė, Peter Jahr (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Ruža Tomašić (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender ir Xabier Benito Ziluaga.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ir António Marinho e Pinto.

Kalbėjo: Frans Timmermans, Emily O'Reilly ir Soledad Cabezón Ruiz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 02 25 protokolo 7.11 punktas.


6. Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000010/2016), kurį pateikė Bart Staes ir José Bové Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Accord sur le tabac (accord PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000014/2016), kurį pateikė Ingeborg Gräßle ir Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu(O-000015/2016,) kurį pateikė Marco Valli ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu(O-000016/2016), kurį pateikė Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000017/2016), kurį pateikė Michael Theurer ALDE frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000018/2016), kurį pateikė Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000019/2016), kurį pateikė Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Susitarimas su tabako bendrove (PMI susitarimas) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini ir Inés Ayala Sender pristatė klausimus B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 ir B8-0112/2016.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki ir Dennis de Jong pristatė klausimus B8-0113/2016, B8-0114/2016 ir B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), José Bové Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, Claudia Schmidt (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan ir Joachim Zeller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 09 protokolo 11.8 punktas.


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Elisabetta Gardini ir Patrizia Toia dėl informacijos Italijos žiniasklaidoje dėl kaltinimų NSA šnipinėjimu Italijoje.


7.1. Įgaliojamas Austrijos Respublikai pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Maltai prie jos prisijungti *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti, projekto [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Viktor Uspaskich (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0052)

Parlamentas patvirtino Rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos Sąjungos interesais Austrijos Respublika įgaliojama pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje, o Malta įgaliojama prie jos prisijungti, projekto.


7.2. ES ir San Marino Respublikos susitarimas dėl automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir San Marino Respublikos, numatantis lygiavertes priemones, nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0053)


7.3. Kroatijos prisijungimas prie Konvencijos dėl Sąjungos finansinių interesų apsaugos * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0054)


7.4. Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo, darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos (EURES) [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0055)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0055)


7.5. Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (INTA komiteto pirmininkas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0057)


7.7. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2016 m. metinės augimo apžvalgos [2015/2285(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0058)

Kalbėjo:

Marco Valli dėl 13 pakeitimo


7.8. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: užimtumo ir socialinių aspektų 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje [2015/2330(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0059)


7.9. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą [2015/2256(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0060)


7.10. Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia (2015/2791(RSP))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 10 punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0061)


7.11. Europos ombudsmeno veikla 2014 metais (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ombudsmeno veiklos 2014 metais [2015/2231(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0062)


7.12. Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2014 m. metinės ataskaitos [2015/2115(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, 12 punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0063)

Kalbėjo:

Notis Marias (pranešėjas) po balsavimo.


7.13. Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000154/2015), kurį pateikė Bernd Lange ir Daniel Caspary INTA komiteto vardu Komisijai: Derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) su Australija ir Naująja Zelandija pradžia (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 21 d. (2016 01 21 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2016 m. vasario 25 d. (2016 02 25 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0064)


7.14. Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))

Diskusijos vyko2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. vasario 25 d. (2016 02 25 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 ir B8-0256/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0251/2016

(keičia B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 ir B8-0254/2016):

— Renate Sommer PPE frakcijos vardu;

— Paul Brannen S&D frakcijos vardu;

— Julie Girling ir Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu;

— Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu;

— Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi.

Priimta (P8_TA(2016)0065)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0256/2016 anuliuotas.)


7.15. Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Jemene (2016/2515(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. sausio 20 d. (2016 01 20 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ir B8-0160/2016

Balsavimas atidėtas plenariniame posėdyje. 2016 m. vasario 4 d. (2016 02 04 protokolo 8.9 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0147/2016 (pateikė ECR frakcija)

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0251/2016

(keičia B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 ir B8-0160/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver ir Marijana Petir PPE frakcijos vardu;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu;

— Alyn Smith, Bodil Valero ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu;

— Arne Gericke.

Priimta (P8_TA(2016)0066)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda dėl 1 pakeitimo ir James Carver.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ir Jonathan Arnott

Pranešimas: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pranešimas: Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ir Thomas Mann

Pranešimas: Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil ir Stanislav Polčák

Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík ir Andrejs Mamikins

Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Charles Tannock

Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse narėse - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil ir Andrejs Mamikins

Humanitarinė padėtis Jemene - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai ir Andrejs Mamikins.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


10. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (article 53 du règlement)

FEMM komitetas

- Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. (2016/2009(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: PETI, FEMM, AFCO

- Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (2015/2353(INI))
perduota atsakingam komitetui: BUDG
nuomonė: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE komitetas

- Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Valstybių narių Sąjungos vardu atliekamas Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
perduota atsakingam komitetui: : JURI
nuomonė: PECH, ENVI, TRAN, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)


11. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


12. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. kovo 7 d.2016 m. kovo 10 d..


13. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.30 val.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Teisinė informacija - Privatumo politika