Indekss 
Protokols
PDF 262kWORD 243k
Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (debates)
 6.Tabakas nolīgums (PMI nolīgums) (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Atļauja Austrijai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.ES un Sanmarīno nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.Horvātijas pievienošanās konvencijai par Savienības finanšu interešu aizsardzību * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.4.Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I (balsošana)
  
7.5.Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai ***I (balsošana)
  
7.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (balsošana)
  
7.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  
7.8.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
  
7.9.Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (balsošana)
  
7.10.ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (balsošana)
  
7.11.Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (balsošana)
  
7.12.Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats (balsošana)
  
7.13.Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (balsošana)
  
7.14.Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (balsošana)
  
7.15.Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 12.Nākamo sēžu datumi
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Jauna Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) izpilddirektora iecelšana (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana (05769/2016 - C8-0024/2016 – 2016/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana (05890/2016 - C8-0025/2016 – 2016/0804(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)).
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

DEVE, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

DEVE, ITRE, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Andoras Firstisti, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFET, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izvarošanu Ķelnē (B8-0122/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par skolotāju veselību (B8-0123/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas nesamērīgo pieaugumu 2015. gadā (B8-0124/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pasākumiem cīņai pret nodokļu nemaksāšanu (B8-0125/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par azbesta jumta pārklājumu obligātu likvidēšanu un šķiedrcementu saturošu būvju attīrīšanu (B8-0126/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par rituālajā nokaušanā iegūtu pārtikas produktu marķēšanu (B8-0127/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to negatīvo ekoloģisko seku novēršanu, kuras rada pieprasījuma pēc palmu eļļas pieaugums (B8-0128/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Franz Obermayr. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES iedzīvotāju aizsardzību no ķiplokiem, kas balināti ar metilbromīdu (B8-0129/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sankciju, kas noteiktas pret Krieviju, atcelšanu (B8-0130/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par problēmām, ko rada bēgļu pārdale (B8-0131/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tipisko apvidu gastronomiskās kultūras un tradicionālo recepšu aizsardzību (B8-0132/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par investīciju trūkumu eurozonā (B8-0136/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par daudznacionālo uzņēmumu fiskālo pārredzamību (B8-0137/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību attīrīt jūras un okeānus (B8-0138/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par patvēruma tiesību regulējumu (B8-0139/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepilngadīgo bērnu drošību tiešsaistē (B8-0140/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas nedēļu atkritumu samazināšanai (B8-0141/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par asins pārliešanas drošību (B8-0142/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkritumiem kosmosā (B8-0143/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Angel Dzhambazki. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par karā kritušo bulgāru kapavietām Serbijas Republikā (B8-0144/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmuma Apple stratēģiju izvairīties no nodokļu maksāšanas (B8-0145/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par automātisko detektoru nepienācīgu darbību, nosakot ātrumu pilsētu ielās un uz autoceļiem (B8-0172/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vārda brīvību Eiropas Savienībā (B8-0199/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par normatīvo aktu izstrādi cīņai pret pārtikas izšķērdēšanu (B8-0200/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Morten Messerschmidt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Dalībvalstu parlamentu padomes izveidi (B8-0201/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ebreju emigrēšanu no Eiropas (B8-0202/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par regulējuma un normatīvu pārstrādi publiskās un privātās energotaupības jomā (B8-0203/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienas Eiropas Savienības dalībvalsts — Polijas — suverenitāti (B8-0204/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesībām saņemt informāciju par Pasaules Ekonomikas forumu „Davosa” (B8-0205/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ugunsgrēkiem un vandālismu Francijas baznīcās (B8-0206/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par brīvprātīgo darbu Eiropā (B8-0207/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanu (B8-0208/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas tērauda nozares aizsardzības pasākumu ieviešanu, kuri vērsti pret Ķīnas negodīgu konkurenci (B8-0209/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turciju — nepieciešamība noskaidrot tās nostāju attiecībā uz organizāciju „Islāma valsts” (B8-0210/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Edouard Ferrand. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūkkopības nozares aizsardzību (B8-0211/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Angel Dzhambazki. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Serbijas Republikas teritorijā dzīvojošās bulgāru kopienas tiesībām uz izglītību (B8-0212/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par azbesta aizvākšanu (B8-0213/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zinātniskajiem un tehnoloģiskajiem pētījumiem (B8-0214/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkritumu apglabāšanu Kampānijā (B8-0215/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Rikke Karlsson. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas marķējuma zīmes „dzīvnieku labturība un cilvēka veselība” izveidošanu (B8-0216/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par programmu „Eiropa pilsoņiem”, kuras mērķis ir sekmēt iedzīvotāju un Eiropas iestāžu tuvināšanos (B8-0217/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tiesībām uz pārtiku (B8-0218/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL


3. Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000154/2015) un kuru uzdeva Bernd Lange un Daniel Caspary INTA komitejas vārdā Komisijai: Sarunu sākšana par BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).

Debates notika 2016. gada 21. janvārī (21.1.2016. protokola 5. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Bernd Lange un Daniel Caspary INTA komitejas vārdā — par sarunu sākšanu ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Balsojums: 25.2.2016. protokola 7.13. punkts.


4. Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)).

Debates notika 2016. gada 4. februārī (4.2.2016. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā — par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen S&D grupas vārdā — par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā — par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer PPE grupas vārdā un Julie Girling ECR grupas vārdā — par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā — par saderīgu sistēmu ieviešanu lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Balsojums: 25.2.2016. protokola 7.14. punkts.


5. Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2014. gadā [2015/2231(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016).

Soledad Cabezón Ruiz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Emily O'Reilly (Eiropas ombude) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Marlene Mizzi S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Jahr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender un Xabier Benito Ziluaga.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos un António Marinho e Pinto.

Uzstājās Frans Timmermans, Emily O'Reilly un Soledad Cabezón Ruiz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2016. protokola 7.11. punkts.


6. Tabakas nolīgums (PMI nolīgums) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000010/2016) un kuru uzdeva Bart Staes un José Bové Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000014/2016) un kuru uzdeva Ingeborg Gräßle un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2016) un kuru uzdeva Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2016) un kuru uzdeva Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000017/2016) un kuru uzdeva Michael Theurer ALDE grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000018/2016) un kuru uzdeva Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000019/2016) un kuru uzdeva Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini un Inés Ayala Sender izvērsa jautājumus B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 un B8-0112/2016.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki un Dennis de Jong izvērsa jautājumus B8-0113/2016, B8-0114/2016 un B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, José Bové Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Gianluca Buonanno ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Claudia Schmidt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan un Joachim Zeller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo un Tibor Szanyi.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.3.2016. protokola 11.8. punkts.


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Elisabetta Gardini un Patrizia Toia par Itālijas plašsaziņas līdzekļos sniegto informāciju saistībā ar iespējamu Nacionālās drošības aģentūras spiegošanu Itālijā.


7.1. Atļauja Austrijai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Viktor Uspaskich (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0052).

Parlaments apstiprināja projektu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai.


7.2. ES un Sanmarīno nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Sanmarīno Republiku, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0053).


7.3. Horvātijas pievienošanās konvencijai par Savienības finanšu interešu aizsardzību * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 27. septembra Protokolam, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un pievienots Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 29. novembra Protokolam attiecībā uz Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību interpretāciju Eiropas Kopienu Tiesā ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, un 1997. gada 19. jūnija Otrajam protokolam Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0054).


7.4. Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Heinz K. Becker (A8-0224/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0055).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0055).


7.5. Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0056).

Bernd Lange (INTA komitejas priekšsēdētājs) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0057).


7.7. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada izaugsmes pētījums [2015/2285(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0058).

Uzstāšanās

Uzstājās Marco Valli par 13. grozījumu.


7.8. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā [2015/2330(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0059).


7.9. Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (balsošana)

Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2016. gada Eiropas pusgadā [2015/2256(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Catherine Stihler (A8-0017/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0060).


7.10. ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (balsošana)

Komisijas paziņojums: ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (2015/2791(RSP)).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0061).


7.11. Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2014. gadā [2015/2231(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0062).


7.12. Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskatu [2015/2115(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Notis Marias (A8-0012/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0063).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Notis Marias (referents).


7.13. Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000154/2015) un kuru uzdeva Bernd Lange un Daniel Caspary INTA komitejas vārdā Komisijai: Sarunu sākšana par BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).

Debates notika 2016. gada 21. janvārī (21.1.2016. protokola 5. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2016. gada 25. februārī (25.2.2016. protokola 3. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0250/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0064).


7.14. Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (balsošana)

Komisijas paziņojums: Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (2016/2540(RSP)).

Debates notika 2016. gada 4. februārī (4.2.2016. protokola 14. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 25. februārī (25.2.2016. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 un B8-0256/2016.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0251/2016

(aizstāj B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 un B8-0254/2016)

— Renate Sommer PPE grupas vārdā;

— Paul Brannen S&D grupas vārdā;

— Julie Girling un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā;

— Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā;

— Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi.

Pieņemts (P8_TA(2016)0065).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0256/2016 vairs nav spēkā.)


7.15. Humanitārā situācija Jemenā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Jemenā (2016/2515(RSP)).

Debates notika 2016. gada 20. janvārī (20.1.2016. protokola 12. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2016. gada 4. februārī (4.2.2016. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 un B8-0160/2016.

2016. gada 4. februāra sēdē balsošana tika atlikta (4.2.2016. protokola 8.9. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0147/2016 (iesniegusi ECR grupa)

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0251/2016

(aizstāj B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 un B8-0160/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver un Marijana Petir PPE grupas vārdā;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Renate Weber ALDE grupas vārdā;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga un Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā;

— Alyn Smith, Bodil Valero un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā;

— Arne Gericke.

Pieņemts (P8_TA(2016)0066).

Uzstāšanās

Uzstājās Cristian Dan Preda par 1. grozījumu un James Carver.


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Heinz K. Becker ziņojums - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor un Jonathan Arnott

Marielle de Sarnez ziņojums - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Maria João Rodrigues ziņojums - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Sofia Ribeiro ziņojums - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor un Thomas Mann

Catherine Stihler ziņojums - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil un Stanislav Polčák

ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Soledad Cabezón Ruiz ziņojums - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Notis Marias ziņojums - A8-0012/2016
Richard Sulík un Andrejs Mamikins

Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins un Charles Tannock

Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil un Andrejs Mamikins

Humanitārā situācija Jemenā - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai un Andrejs Mamikins


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


10. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

FEMM komiteja

- Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (2016/2009(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: PETI, FEMM, AFCO

- Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (2015/2353(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG
atzinums: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE komiteja

- Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma atlīdzināšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ko Savienības vārdā veic dalībvalstis, izņemot attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: PECH, ENVI, TRAN, JURI (Reglamenta 39. pants)


11. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


12. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2016. gada 7. marta līdz 2016. gada 10. martam.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Juridisks paziņojums - Privātuma politika