Index 
Notulen
PDF 265kWORD 211k
Donderdag 25 februari 2016 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (debat)
 6.Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Machtiging van Oostenrijk tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Overeenkomst EU-San Marino inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Unie * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I (stemming)
  
7.5.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I (stemming)
  
7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas (stemming)
  
7.7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 (stemming)
  
7.8.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (stemming)
  
7.9.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (stemming)
  
7.10.Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (stemming)
  
7.11.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (stemming)
  
7.12.Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (stemming)
  
7.13.Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (stemming)
  
7.14.Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (stemming)
  
7.15.Humanitaire situatie in Jemen (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 12.Rooster van de volgende vergaderingen
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Verkiezing van de nieuwe uitvoerend directeur van de Eiopa (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Maltese kandidaat (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Sloveense kandidaat (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, wat bepaalde data betreft (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.
Overeenkomstig artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

DEVE, ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, wat bepaalde data betreft (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

DEVE, ITRE, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFET, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET, BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de verkrachtingen in Keulen (B8-0122/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de gezondheidstoestand van leerkrachten (B8-0123/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ENVI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de buitensporige toename van fusies en overnames in 2015 (B8-0124/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de maatregelen ter bestrijding van belastingontwijking (B8-0125/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de verplichte verwijdering van asbestbekleding en de sanering van constructies die Eternit bevatten (B8-0126/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over etikettering van voedselproducten afkomstig van ritueel geslachte dieren (B8-0127/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over vermindering van de negatieve milieu-effecten als gevolg van de grotere vraag naar palmolie (B8-0128/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Franz Obermayr. Ontwerpresolutie over de bescherming van de burgers van de EU tegen met methylbromide gebleekte knoflook (B8-0129/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over opheffing van de sancties tegen Rusland (B8-0130/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de problemen rond de verdeling van vluchtelingen (B8-0131/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de bescherming van de eetcultuur en de traditionele recepten van typische productiegebieden (B8-0132/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

AGRI

- Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de investeringskloof in de eurozone (B8-0136/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over transparante belastingheffing voor multinationale ondernemingen (B8-0137/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de noodzakelijke schoonmaak van zeeën en oceanen (B8-0138/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de regelgeving inzake het asielrecht (B8-0139/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de veiligheid van kinderen op internet (B8-0140/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de Europese Week van de Afvalvermindering (B8-0141/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de veiligheid van bloedtransfusies (B8-0142/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over ruimteafval (B8-0143/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Ontwerpresolutie over Bulgaarse oorlogsgraven in de Republiek Servië (B8-0144/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de strategie ten aanzien van de belastingontwijking door Apple (B8-0145/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het slecht functioneren van automatische snelheidsmeters langs wegen in en buiten steden (B8-0172/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie (B8-0199/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de vaststelling van wetgeving ter bestrijding van willekeurige voedselverspilling (B8-0200/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Ontwerpresolutie over de oprichting van een raad van nationale parlementen (B8-0201/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de vlucht van joden uit Europa (B8-0202/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over herziening van de wet- en regelgeving inzake energiebesparing in de publieke en de particuliere sector (B8-0203/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Ontwerpresolutie over de soevereiniteit van een lidstaat van de Europese Unie: Polen (B8-0204/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het recht op informatie over Davos en het World Economic Forum (B8-0205/2016)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over brandstichting in en vernielingen van kerken in Frankrijk (B8-0206/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over vrijwilligerswerk in Europa (B8-0207/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (B8-0208/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over maatregelen om de Europese staalindustrie te beschermen tegen oneerlijke Chinese concurrentie (B8-0209/2016)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over Turkije: noodzakelijke verduidelijking van het standpunt ten aanzien van de groepering "Islamitische Staat" (B8-0210/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Edouard Ferrand. Ontwerpresolutie over de bescherming van de varkenssector (B8-0211/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Ontwerpresolutie over de onderwijsrechten van de Bulgaarse gemeenschap die in de Republiek Servië woont (B8-0212/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de verwijdering van asbest (B8-0213/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over wetenschappelijk en technologisch onderzoek (B8-0214/2016)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over storting van afval in Campania (B8-0215/2016)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Rikke Karlsson. Ontwerpresolutie over de invoering van een Europees keurmerk voor het welzijn van dieren en de gezondheid van de mens (B8-0216/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het programma "Europa voor de burger" ter bevordering van meer betrokkenheid tussen de bevolking en de Europese instellingen (B8-0217/2016)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het recht op voedsel (B8-0218/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL


3. Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000154/2015) van Bernd Lange en Daniel Caspary, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Het debat heeft op 21 januari 2016 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 21.1.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange en Daniel Caspary, namens de Commissie INTA, over de opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 25.2.2016.


4. Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP))

Het debat heeft op 4 februari 2016 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 4.2.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, over de harmonisatie van identificatie- en registratievereisten voor gezelschapsdieren ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen, namens de S&D-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, en Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 25.2.2016.


5. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (debat)

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 [2015/2231(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Emily O'Reilly (Ombudsman) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Peter Jahr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender en Xabier Benito Ziluaga.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos en António Marinho e Pinto.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, Emily O'Reilly en Soledad Cabezón Ruiz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 25.2.2016.


6. Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000010/2016) van Bart Staes en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000014/2016) van Ingeborg Gräßle en Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord(O-000015/2016) van Marco Valli en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord(O-000016/2016) van Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2016) van Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000018/2016) van Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000019/2016) van Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini en Inés Ayala Sender lichten de vragen B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 en B8-0112/2016 toe.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki en Dennis de Jong lichten de vragen B8-0113/2016, B8-0114/2016 en B8-0115/20165 toe.

Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Claudia Schmidt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan en Joachim Zeller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 9.3.2016.


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
°°

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini en Patrizia Toia over berichten in de Italiaanse media over vermeende spionage door de NSA in Italië.


7.1. Machtiging van Oostenrijk tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk wordt gemachtigd tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, in het belang van de Europese Unie [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Viktor Uspaskich (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0052)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk wordt gemachtigd tot het ondertekenen en bekrachtigen van, en Malta tot het toetreden tot, het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, in het belang van de Europese Unie.


7.2. Overeenkomst EU-San Marino inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0053)


7.3. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Unie * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0054)


7.4. Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en verdere integratie van de arbeidsmarkten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0055)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0055)


7.5. Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (voorzitter van de Commissie INTA) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/007 BE/Henegouwen-Namen glas (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van België - EGF/2015/007 - BE/Henegouwen-Namen glas) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0057)


7.7. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2016 [2015/2285(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0058)

Het woord werd gevoerd door:

Marco Valli over amendement 13.


7.8. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 [2015/2330(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0059)


7.9. Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 (stemming)

Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2016 [2015/2256(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0060)


7.10. Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (stemming)

Verklaring van de Commissie: Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië (2015/2791(RSP))

Ontwerpresolutie B8-0255/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0061)


7.11. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 [2015/2231(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0062)


7.12. Jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2014 van de Europese Centrale Bank [2015/2115(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0063)

Het woord werd gevoerd door:

Notis Marias (rapporteur), na de stemming.


7.13. Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000154/2015) van Bernd Lange en Daniel Caspary, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op 21 januari 2016 (punt 5 van de notulen van 21.1.2016).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 25 februari 2016 (punt 3 van de notulen van 25.2.2016).

Ontwerpresolutie B8-0250/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0064)


7.14. Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (stemming)

Verklaring van de Commissie: Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 4 februari 2016 (punt 14 van de notulen van 4.2.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 25 februari 2016 (punt 4 van de notulen van 25.2.2016).

Ontwerpresoluties B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 en B8-0256/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0251/2016

(ter vervanging van B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 en B8-0254/2016):

— Renate Sommer, namens de PPE-Fractie;

— Paul Brannen, namens de S&D-Fractie;

— Julie Girling en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie;

— Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie;

— Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi.

Aangenomen (P8_TA(2016)0065)

(Ontwerpresolutie B8-0256/2016 komt te vervallen.)


7.15. Humanitaire situatie in Jemen (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Humanitaire situatie in Jemen (2016/2515(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 20 januari 2016 (punt 12 van de notulen van 20.1.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 4 februari 2016 (punt 2 van de notulen van 4.2.2016).

Ontwerpresoluties B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 en B8-0160/2016

De stemming werd uitgesteld in de vergadering van 4 februari 2016 (punt 8.9 van de notulen van 4.2.2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0147/2016 (ingediend door de ECR-Fractie)

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0251/2016

(ter vervanging van B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 en B8-0160/2016):

ingediend door de volgende leden:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver en Marijana Petir, namens de PPE-Fractie;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga en Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie;

— Alyn Smith, Bodil Valero en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie;

— Arne Gericke.

Aangenomen (P8_TA(2016)0066)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, over amendement 1, en James Carver.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor en Jonathan Arnott

Verslag Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Verslag Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor en Thomas Mann

Verslag Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil en Stanislav Polčák

Opening van de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst EU-Tunesië - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík en Andrejs Mamikins

Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Charles Tannock

Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil en Andrejs Mamikins

Humanitaire situatie in Jemen - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai en Andrejs Mamikins.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


10. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie FEMM

- De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015
(2016/2009(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: PETI, FEMM, AFCO

- Voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (2015/2353(INI))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

Commissie ITRE

- Grensoverschrijdende overdraagbaarheid van diensten inzake online-inhoud in de interne markt (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: CULT, ITRE, JURI, LIBE

Commissie JURI (artikel 39 van het Reglement)

- Bekrachtiging door de lidstaten namens de Unie van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en toetreding tot dat protocol, uitgezonderd aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: PECH, ENVI, TRAN, JURI (artikel 39 van het Reglement)


11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


12. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 7 maart 2016 t/m 10 maart 2016.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Juridische mededeling - Privacybeleid