Indeks 
Protokół
PDF 268kWORD 246k
Czwartek, 25 lutego 2016 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (złożone projekty rezolucji)
 4.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (złożone projekty rezolucji)
 5.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (debata)
 6.Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Upoważnienie Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Malty do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Umowa UE–San Marino o automatycznej wymianie informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Przystąpienie Chorwacji do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Unii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (głosowanie)
  
7.5.Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I (głosowanie)
  
7.6.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (głosowanie)
  
7.7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (głosowanie)
  
7.8.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (głosowanie)
  
7.9.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (głosowanie)
  
7.10.Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (głosowanie)
  
7.11.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (głosowanie)
  
7.12.Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (głosowanie)
  
7.13.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (głosowanie)
  
7.14.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (głosowanie)
  
7.15.Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wybór nowego dyrektora wykonawczego EIOPA (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat MT (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat SL (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się z Europejskim Bankiem Centralnym.
Zgodnie z przepisami art. 304 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

DEVE, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
Zgodnie z przepisami art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

DEVE, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Wniosek w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFET, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Szwecji – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie gwałtów w Kolonii (B8-0122/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zdrowia nauczycieli (B8-0123/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ENVI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nieproporcjonalnego wzrostu liczby połączeń i przejęć w 2015 r. (B8-0124/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie środków walki z unikaniem opodatkowania (B8-0125/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie obowiązkowego unieszkodliwiania dachów zawierających azbest oraz odkażania instalacji zawierających elementy włóknocementowe (B8-0126/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie znakowania wyrobów spożywczych pochodzących z uboju rytualnego (B8-0127/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wzrostu popytu na olej palmowy (B8-0128/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Franz Obermayr. Projekt rezolucji w sprawie ochrony obywateli UE przed czosnkiem bielonym za pomocą bromku metylu (B8-0129/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zniesienia sankcji wobec Rosji (B8-0130/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie problemów związanych z redystrybucją uchodźców (B8-0131/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ochrony kultury kulinarnej i tradycyjnych przepisów regionalnych (B8-0132/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

AGRI

- Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie deficytu inwestycji w strefie euro (B8-0136/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przejrzystego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych (B8-0137/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niezbędnego oczyszczania mórz i oceanów (B8-0138/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących prawa do azylu (B8-0139/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa małoletnich w internecie (B8-0140/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (B8-0141/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa transfuzji krwi (B8-0142/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kosmicznych śmieci (B8-0143/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Wstępny projekt rezolucji w sprawie grobów bułgarskich żołnierzy na terytorium Republiki Serbii (B8-0144/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie strategii firmy Apple w zakresie unikania opodatkowania (B8-0145/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wadliwego działania automatycznych mierników prędkości na drogach miejskich i zamiejskich (B8-0172/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wolności słowa w Unii Europejskiej (B8-0199/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia przepisów na rzecz przeciwdziałania bezmyślnemu marnowaniu żywności (B8-0200/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia Rady Parlamentów Narodowych (B8-0201/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Żydów uciekających z Europy (B8-0202/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ponownego określenia przepisów i postanowień w zakresie publicznej i prywatnej oszczędności energii (B8-0203/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Projekt rezolucji w sprawie suwerenności państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Polski (B8-0204/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie prawa do informacji o Światowym Forum Gospodarczym w Davos (B8-0205/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie podpaleń i aktów wandalizmu wymierzonych w kościoły we Francji (B8-0206/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wolontariatu w Europie (B8-0207/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ograniczania zjawiska wczesnego kończenia nauki (B8-0208/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia środków ochrony europejskiego sektora stalowego przed nieuczciwą konkurencją Chin (B8-0209/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie Turcji: potrzeba wyklarowania stanowiska względem ugrupowania Państwo Islamskie (B8-0210/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Edouard Ferrand. Projekt rezolucji w sprawie ratowania sektora trzody chlewnej (B8-0211/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Projekt rezolucji w sprawie prawa do nauki społeczności bułgarskiej zamieszkałej na terenie Republiki Serbii (B8-0212/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie usuwania azbestu (B8-0213/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie badań naukowo-technicznych (B8-0214/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie unieszkodliwiania odpadów w Kampanii (B8-0215/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Rikke Karlsson. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiego znaku jakości dotyczącego dobrostanu zwierząt i zdrowia ludzi (B8-0216/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie programu „Europa dla obywateli” promującego większą bliskość między narodami a instytucjami europejskimi (B8-0217/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie prawa do pożywienia (B8-0218/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL


3. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000154/2015) które skierował Bernd Lange i Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Debata odbyła się dnia 21 stycznia 2016 (pkt 5 protokołu z dnia 21.1.2016).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bernd Lange i Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, w sprawie otwarcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 25.2.2016.


4. Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP))

Debata odbyła się dnia 4 lutego 2016 (pkt 14 protokołu z dnia 4.2.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych do celów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen w imieniu grupy S&D, w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer w imieniu grupy PPE, i Julie Girling w imieniu grupy ECR, w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi i Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 25.2.2016.


5. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. [2015/2231(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Emily O'Reilly (Rzecznik Praw Obywatelskich) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Marlene Mizzi w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Peter Jahr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender i Xabier Benito Ziluaga.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos i António Marinho e Pinto.

Głos zabrali: Frans Timmermans, Emily O'Reilly i Soledad Cabezón Ruiz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 25.2.2016.


6. Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000010/2016), które skierowali Bart Staes i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000014/2016), które skierowali Ingeborg Gräßle i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000015/2016), które skierowali Marco Valli i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2016), które skierowała Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2016), które skierował Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000018/2016), które skierował Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000019/2016), które skierowali Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini i Inés Ayala Sender rozwinęli pytania B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 i B8-0112/2016.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki i Dennis de Jong rozwinęli pytania B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Gianluca Buonanno w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Claudia Schmidt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan i Joachim Zeller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Tibor Szanyi.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 9.3.2016.


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrały: Elisabetta Gardini i Patrizia Toia w sprawie informacji we włoskich mediach na temat domniemanych przypadków szpiegostwa ze strony NSA we Włoszech.


7.1. Upoważnienie Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Malty do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Viktor Uspaskich (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0052)

Parlament wyraził zgodę na projekt decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania oraz Maltę do przystąpienia do Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r., w interesie Unii Europejskiej.


7.2. Umowa UE–San Marino o automatycznej wymianie informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0053)


7.3. Przystąpienie Chorwacji do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Unii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0054)


7.4. Europejska sieć służb zatrudnienia, dostęp pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalsza integracja rynków pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono w formie poprawionej (P8_TA(2016)0055)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0055)


7.5. Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono w formie poprawionej (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (przewodniczący komisji INTA) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


7.6. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass złożony przez Belgię) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0057)


7.7. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0058)

Wystąpienia

Marco Valli w sprawie poprawki 13.


7.8. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. [2015/2330(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0059)


7.9. Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 [2015/2256(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0060)


7.10. Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja (2015/2791(RSP))

Projekt rezolucji B8-0255/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0061)


7.11. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. [2015/2231(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0062)


7.12. Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 [2015/2115(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0063)

Wystąpienia

Notis Marias (sprawozdawca) po głosowaniu.


7.13. Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000154/2015), które skierowali Bernd Lange i Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Debata odbyła się dnia 21 stycznia 2016 (pkt 5 protokołu z dnia 21.1.2016).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 25 lutego 2016 (pkt 3 protokołu z dnia 25.2.2016).

Projekt rezolucji B8-0250/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0064)


7.14. Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (2016/2540(RSP))

Debata odbyła się dnia 4 lutego 2016 (pkt 14 protokołu z dnia 4.2.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 25 lutego 2016 (pkt 4 protokołu z dnia 25.2.2016).

Projekty rezolucji B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 i B8-0256/2016

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0251/2016

(zastępujący B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 i B8-0254/2016):

— Renate Sommer w imieniu grupy PPE;

— Paul Brannen w imieniu grupy S&D;

— Julie Girling i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR;

— Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL;

— Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi.

Przyjęto (P8_TA(2016)0065)

(Projekt rezolucji B8-0256/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


7.15. Sytuacja humanitarna w Jemenie (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2016/2515(RSP))

Debata odbyła się dnia 20 stycznia 2016 (pkt 12 protokołu z dnia 20.1.2016).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 (pkt 2 protokołu z dnia 4.2.2016).

Projekty rezolucji B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016

Głosowanie zostało odroczone na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2016 (pkt 8.9 protokołu z dnia 4.2.2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0147/2016 (złożony przez grupę ECR)

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0251/2016

(zastępujący B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 i B8-0160/2016):

złożony przez następujących posłów:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver i Marijana Petir w imieniu grupy PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano i Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Renate Weber w imieniu grupy ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD;

— Arne Gericke.

Przyjęto (P8_TA(2016)0066)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda w sprawie poprawki 1 oraz James Carver.


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor i Thomas Mann

Sprawozdanie Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil i Stanislav Polčák

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-Tunezja - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík i Andrejs Mamikins

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Charles Tannock

Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins

Sytuacja humanitarna w Jemenie - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai i Andrejs Mamikins.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


10. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja FEMM

- Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (2016/2009(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, FEMM, AFCO

- Przygotowanie przeglądu powyborczego WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji (2015/2353(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

komisja ITRE

- Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: CULT, ITRE, JURI, LIBE

komisja JURI (art. 39 Regulaminu)

- Ratyfikacja przez państwa członkowskie w imieniu Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: PECH, ENVI, TRAN, JURI (art. 39 Regulaminu)


11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 7 do 10 marca 2016 r.


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności