Zoznam 
Zápisnica
PDF 262kWORD 240k
Štvrtok, 25. februára 2016 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (predložené návrhy uznesení)
 4.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (predložené návrhy uznesení)
 5.Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (rozprava)
 6.Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Poverenie pre Rakúsko podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 a pre Maltu pristúpiť k tomuto dohovoru *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Dohoda medzi EÚ a San Marínom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Únie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (hlasovanie)
  
7.5.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I (hlasovanie)
  
7.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hlasovanie)
  
7.7.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 (hlasovanie)
  
7.8.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (hlasovanie)
  
7.9.Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (hlasovanie)
  
7.10.Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (hlasovanie)
  
7.11.Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (hlasovanie)
  
7.12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 (hlasovanie)
  
7.13.Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (hlasovanie)
  
7.14.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (hlasovanie)
  
7.15.Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (COM(2016)0044– C8-0022/2016– 2016/0029(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Zvolenie nového výkonného riaditeľa orgánu EIOPA (N8-0013/2016– C8-0023/2016– 2016/0902(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – kandidát MT (05769/2016– C8-0024/2016– 2016/0803(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – kandidát SL (05890/2016– C8-0025/2016– 2016/0804(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (COM(2016)0056– C8-0026/2016– 2016/0033(COD))
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať s Európskou centrálnou bankou.
V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

DEVE, ITRE, JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 ozneužívaní trhu anariadenie (EÚ) č. 909/2014 ozlepšení vyrovnania transakcií scennými papiermi vEurópskej únii aocentrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide ourčité termíny (COM(2016)0057– C8-0027/2016– 2016/0034(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

DEVE, ITRE, JURI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (COM(2015)0631– C8-0028/2016– 2015/0285(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

IMCO

– Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide opovinnú automatickú výmenu informácií voblasti daní (COM(2016)0025– C8-0030/2016– 2016/0010(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

LIBE

– Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (COM(2016)0026– C8-0031/2016– 2016/0011(CNS))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

AFET, LIBE, IMCO

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tunisku (COM(2016)0067– C8-0032/2016– 2016/0039(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

AFET, BUDG

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061– C8-0033/2016– 2016/2022(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

2) poslancov – návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o násilnostiach v Kolíne (B8-0122/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zdraví učiteľov (B8-0123/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

stanovisko:

ENVI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o neúmernom náraste fúzií a akvizícií v roku 2015 (B8-0124/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o opatreniach na boj proti daňovým únikom (B8-0125/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o povinnom odstraňovaní strešnej krytiny obsahujúcej azbest a sanácii objektov obsahujúcich eternit (B8-0126/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o označovaní potravinárskych výrobkov pochádzajúcich z rituálneho zabíjania (B8-0127/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

– Franz Obermayr. Návrh uznesenia o znižovaní negatívnych ekologických následkov spôsobených zvýšeným dopytom po palmovom oleji (B8-0128/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Franz Obermayr. Návrh uznesenia o ochrane občanov EÚ pred cesnakom bieleným metylbromidom (B8-0129/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

INTA

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení sankcií proti Rusku (B8-0130/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

stanovisko:

INTA

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o otázkach týkajúcich sa prerozdelenia utečencov (B8-0131/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o ochrane gastronomickej kultúry a tradičných receptov typických oblastí (B8-0132/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

stanovisko:

AGRI

– Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nedostatku investícií v eurozóne (B8-0136/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

BUDG

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o transparentnom zdaňovaní nadnárodných spoločností (B8-0137/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potrebe čistenia morí a oceánov (B8-0138/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o regulácii práva na azyl (B8-0139/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezpečnosti detí na internete (B8-0140/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Európskom týždni redukcie odpadu (B8-0141/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezpečnosti transfúzie krvi (B8-0142/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odpade vo vesmíre (B8-0143/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Angel Dzhambazki. Návrh uznesenia o bulharských vojnových hroboch v Srbskej republike (B8-0144/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o stratégii vyhýbania sa daňovým povinnostiam spoločnosťou Apple (B8-0145/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zlom fungovaní automatických meračov rýchlosti na mestských a vidieckych cestách (B8-0172/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o slobode prejavu v Európskej únii (B8-0199/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vymedzení právneho predpisu zameraného na boj proti zbytočnému plytvaniu potravinami (B8-0200/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

– Morten Messerschmidt. Návrh uznesenia o vytvorení Rady národných parlamentov (B8-0201/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o odchode Židov z Európy (B8-0202/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prepracovaní predpisov a pravidiel v oblasti úspory energie u verejných a súkromných subjektov (B8-0203/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Aymeric Chauprade. Návrh uznesenia o zvrchovanosti členského štátu Európskej únie: Poľsko (B8-0204/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o práve na informácie o Svetovom ekonomickom fóre v Davose (B8-0205/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o požiaroch a ničení kostolov vo Francúzsku (B8-0206/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o dobrovoľníctve v Európe (B8-0207/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o znižovaní miery predčasného ukončovania školskej dochádzky (B8-0208/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení opatrení na ochranu európskeho oceliarskeho priemyslu proti nekalej konkurencii Číny (B8-0209/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o Turecku: potreba vyjasniť pozíciu týkajúcu sa skupiny Islamský štát (B8-0210/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

– Edouard Ferrand. Návrh uznesenia o ochrane odvetvia bravčového mäsa (B8-0211/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Angel Dzhambazki. Predbežný návrh uznesenia o právach bulharskej komunity žijúcej v Srbsku na vzdelávanie (B8-0212/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

– Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o odstránení azbestu (B8-0213/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

EMPL

– Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o vedeckom a technickom výskume (B8-0214/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o zneškodňovaní odpadu v Kampánii (B8-0215/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Rikke Karlsson. Návrh uznesenia o vytvorení európskej značky týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat a ľudského zdravia (B8-0216/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o programe Európa pre občanov určeného na podporu zblíženia medzi občanmi a európskymi inštitúciami (B8-0217/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o práve na výživu (B8-0218/2016)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL


3. Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000154/2015), ktorú položili Bernd Lange a Daniel Caspary, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rozprava sa konala 21. januára 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 21.1.2016).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange a Daniel Caspary, v mene výboru INTA, o začatí rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 25.2.2016.


4. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))

Rozprava sa konala 4. februára 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, o harmonizácii požiadaviek týkajúcich sa identifikácie a registrácie spoločenských zvierat na účely ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen v mene skupiny S&D, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer v mene skupiny PPE a Julie Girling v mene skupiny ECR, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi a Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 25.2.2016.


5. Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (rozprava)

Správa o výročnej správe o činnostiach európskeho ombudsmana za rok 2014 [2015/2231(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz uviedla správu.

V rozprave vystúpili Emily O'Reilly (ombudsmanka) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Marlene Mizzi v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Peter Jahr, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender a Xabier Benito Ziluaga.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos a António Marinho e Pinto.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans, Emily O'Reilly a Soledad Cabezón Ruiz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 25.2.2016.


6. Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou PMI) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000010/2016), ktorú položili Bart Staes a José Bové v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000014/2016), ktorú položili Ingeborg Gräßle a Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie(O-000015/2016), ktorú položili Marco Valli a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie(O-000016/2016), ktorú položila Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2016), ktorú položil Michael Theurer v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000018/2016), ktorú položil Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016);

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000019/2016), ktorú položili Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Dohoda o tabaku (dohoda so spoločnosťou Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini a Inés Ayala Sender rozvinuli otázky B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 a B8-0112/2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki a Dennis de Jong rozvinuli otázky B8-0113/2016, B8-0114/2016 a B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, José Bové v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Claudia Schmidt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan a Joachim Zeller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 9.3.2016.


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini a Patrizia Toia k informáciám, ktoré sa objavili v talianskych médiách v súvislosti s údajnou špionážou Národnej bezpečnostnej agenútry (NSA) v Taliansku.


7.1. Poverenie pre Rakúsko podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 a pre Maltu pristúpiť k tomuto dohovoru *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Viktor Uspaskich (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0052)

Parlament udelil súhlas návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru.


7.2. Dohoda medzi EÚ a San Marínom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, ktorou sa stanovujú opatrenia rovnocenné s opatreniami uvedenými v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0053)


7.3. Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Únie * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0054)


7.4. Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácii trhov práce [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0055)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0055)


7.5. Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (predseda výboru INTA) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


7.6. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súlade s bodom 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, ktorú predložilo Belgicko) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0057)


7.7. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016 [2015/2285(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0058)

Vystúpenia:

Marco Valli k pozmeňujúcemu návrhu 13.


7.8. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2016 [2015/2330(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0059)


7.9. Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 (hlasovanie)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016 [2015/2256(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0060)


7.10. Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko (2015/2791(RSP))

Návrh uznesenia B8-0255/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0061)


7.11. Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnostiach európskeho ombudsmana za rok 2014 [2015/2231(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0062)


7.12. Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2014 [2015/2115(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0063)

Vystúpenia:

Notis Marias (spravodajca) po hlasovaní.


7.13. Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000154/2015), ktorú položili Bernd Lange a Daniel Caspary, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Rozprava sa uskutočnila 21. januára 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 21.1.2016).

Návrh uznesenia bol oznámený 25. februára 2016 (bod 3 zápisnice zo dňa 25.2.2016).

Návrh uznesenia B8-0250/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0064)


7.14. Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 4. februára 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 25. februára 2016 (bod 4 zápisnice zo dňa 25.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 a B8-0256/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0251/2016

(nahrádzajúci B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 a B8-0254/2016):

— Renate Sommer v mene skupiny PPE;

— Paul Brannen v mene skupiny S&D;

— Julie Girling a Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR;

— Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL;

— Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi.

Prijatý (P8_TA(2016)0065)

(Návrh uznesenia B8-0256/2016 sa stal bezpredmetným.)


7.15. Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2016/2515(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 20. januára 2016 (bod 12 zápisnice zo dňa 20.1.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 4. februára 2016 (bod 2 zápisnice zo dňa 4.2.2016).

Návrhy uznesenia B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa 4. februára 2016 (bod 8.9 zápisnice zo dňa 4.2.2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA B8-0147/2016 (predložený skupinou ECR)

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0251/2016

(nahrádzajúci B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 a B8-0160/2016):

podaný týmito poslancami:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver a Marijana Petir v mene skupiny PPE;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Renate Weber v mene skupiny ALDE;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL;

— Alyn Smith, Bodil Valero a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD;

— Arne Gericke.

Prijatý (P8_TA(2016)0066)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda k pozmeňujúcemu návrhu 1 a James Carver.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor a Jonathan Arnott

Správa: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Maria Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa: Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor a Thomas Mann

Správa: Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

Otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode EÚ – Tunisko - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík a Andrejs Mamikins

Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Charles Tannock

Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

Humanitárna situácia v Jemene - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai a Andrejs Mamikins.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

– Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (2016/2009(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO

– Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (2015/2353(INI))
predložené gestorskému výboru: BUDG
stanovisko: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

výbor ITRE

– Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: CULT, ITRE, JURI, LIBE

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

– Ratifikácia zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a ich pristúpenie k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: PECH, ENVI, TRAN, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku).


11. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 7. marca 2016 do 10. marca 2016.


13. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.30 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia