Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 208k
Torsdagen den 25 februari 2016 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (ingivna resolutionsförslag)
 4.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (ingivna resolutionsförslag)
 5.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (debatt)
 6.Tobaksavtal (PMI-avtalet) (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Kroatiens anslutning till konventionen om skydd av unionens finansiella intressen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (omröstning)
  7.5.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I (omröstning)
  7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien (omröstning)
  7.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (omröstning)
  7.8.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (omröstning)
  7.9.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (omröstning)
  7.10.Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (omröstning)
  7.11.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (omröstning)
  7.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (omröstning)
  7.13.Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (omröstning)
  7.14.Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (omröstning)
  7.15.Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (COM(2016)0044 - C8-0022/2016 - 2016/0029(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Val av ny verkställande direktör för Eiopa (N8-0013/2016 - C8-0023/2016 - 2016/0902(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter (05769/2016 - C8-0024/2016 – 2016/0803(NLE)) – nominerad kandidat från Malta

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter (05890/2016 - C8-0025/2016 – 2016/0804(NLE)) – nominerad kandidat från Slovenien

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (COM(2016)0056 - C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))
I enlighet med artikel 282.5 i fördraget, kan talmannen välja att höra Europeiska centralbanken om detta förslag.
I enlighet med artikel 304 i fördraget, kan talmannen välja att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

DEVE, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum (COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 282.5 i fördraget, kan talmannen välja att höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

DEVE, ITRE, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Andorra om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (COM(2015)0631 - C8-0028/2016 - 2015/0285(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFET, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om våldtäkterna i Köln (B8-0122/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om lärares hälsa (B8-0123/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den oproportionerliga ökningen av fusioner och förvärv under 2015 (B8-0124/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om åtgärder för att bekämpa skatteflykt (B8-0125/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om obligatoriskt bortskaffande av fasader och tak av asbest och sanering av byggnader som innehåller eternit (B8-0126/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om märkning av livsmedelsprodukter som har sitt ursprung i rituell slakt (B8-0127/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om minskning av de miljöskador som orsakas av den ökade efterfrågan på palmolja (B8-0128/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Franz Obermayr. Förslag till resolution om att skydda EU:s invånare mot vitlök som blekts med metylbromid (B8-0129/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om upphävande av sanktionerna mot Ryssland (B8-0130/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om problemet med omfördelningen av flyktingar (B8-0131/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att värna typisk regional matkultur och traditionella maträtter (B8-0132/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om investeringsunderskottet i euroområdet (B8-0136/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om transparent beskattning av multinationella företag (B8-0137/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om nödvändig upprensning av haven (B8-0138/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om reglering av asylrätten (B8-0139/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om barns säkerhet på internet (B8-0140/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om den europeiska veckan för avfallsminskning (B8-0141/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om säkerhet vid blodtransfusion (B8-0142/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rymdskrot (B8-0143/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Angel Dzhambazki. Utkast till förslag till resolution om bulgariska krigsminnesmärken på Serbiens territorium (B8-0144/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om företaget Apples skatteundandragande (B8-0145/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om dåligt fungerande automatiska hastighetsdetektorer längs gator i och utanför städerna (B8-0172/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om yttrandefriheten i Europeiska unionen (B8-0199/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om införande av regler för att stoppa onödigt matsvinn (B8-0200/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Morten Messerschmidt. Förslag till resolution om inrättande av ett råd för de nationella parlamenten (B8-0201/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om judar på flykt från Europa (B8-0202/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ändring av reglerna och specifikationerna för energisparande inom den offentliga och privata sektorn (B8-0203/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Förslag till resolution om suveräniteten för ett medlemsland i Europeiska unionen: Polen (B8-0204/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rätten till information om World Economic Forum i Davos (B8-0205/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om bränder och skadegörelse mot kyrkor i Frankrike (B8-0206/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om frivilligarbete i Europa (B8-0207/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om att minska andelen elever som slutar skolan i förtid (B8-0208/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om införande av åtgärder som skyddar den europeiska stålindustrin mot illojal kinesisk konkurrens (B8-0209/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om nödvändigheten av att Turkiet klargör sin ståndpunkt i förhållande till Islamiska staten (IS) (B8-0210/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Edouard Ferrand. Förslag till resolution om bevarande av grisuppfödning (B8-0211/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om rättigheterna till utbildning för de bulgarer som bor i Serbien (B8-0212/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om undanröjande av asbest (B8-0213/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om vetenskaplig och teknisk forskning (B8-0214/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om bortskaffande av avfall i Kampanien (B8-0215/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Rikke Karlsson. Förslag till resolution om skapande av en europeisk märkning för djurs välbefinnande och människors hälsa (B8-0216/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om programmet ”Ett Europa för medborgarna”, som syftar till att främja ett närmande mellan EU:s befolkning och EU-institutionerna (B8-0217/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rätten till mat (B8-0218/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL


3. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000154/2015) från Bernd Lange och Daniel Caspary, för utskottet INTA, till kommissionen: Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Debatten hölls den 21 januari 2016 (punkt 5 i protokollet av den 21.1.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange och Daniel Caspary, för utskottet INTA, om inledande av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0250/2016).

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 25.2.2016.


4. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))

Debatten hölls den 4 februari 2016 (punkt 14 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, om harmonisering av kraven på identifiering och registrering av sällskapsdjur för att skydda folkhälsan och djurens hälsa (2016/2540(RSP)) (B8-0251/2016);

—   Paul Brannen för S&D-gruppen, om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0252/2016);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Kateřina Konečná och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0253/2016);

—   Renate Sommer för PPE-gruppen, och Julie Girling för ECR-gruppen, om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0254/2016);

—   Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi och Eleonora Evi för EFDD-gruppen, om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP)) (B8-0256/2016).

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 25.2.2016.


5. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 [2015/2231(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Emily O'Reilly (Europeiska ombudsmannen) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Marlene Mizzi för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Peter Jahr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Sylvie Guillaume, Arne Gericke, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jonathan Arnott, Rosa Estaràs Ferragut, Jude Kirton-Darling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Anneli Jäätteenmäki, Liadh Ní Riada, Kristina Winberg, Milan Zver, Bogusław Liberadzki, Barbara Spinelli, Pál Csáky, Inés Ayala Sender och Xabier Benito Ziluaga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos och António Marinho e Pinto.

Talare: Frans Timmermans, Emily O'Reilly och Soledad Cabezón Ruiz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 25.2.2016.


6. Tobaksavtal (PMI-avtalet) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000010/2016) från Bart Staes och José Bové för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0109/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000014/2016) från Ingeborg Gräßle och Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0110/2016);

Fråga för muntligt besvarande(O-000015/2016) från Marco Valli och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0111/2016);

Fråga för muntligt besvarande(O-000016/2016) från Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0112/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2016) från Michael Theurer för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0113/2016);

Fråga för muntligt besvarande (O-000018/2016) från Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0114/2016).

Fråga för muntligt besvarande (O-000019/2016) från Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tobaksavtal (avtalet med Philip Morris International) (2016/2555(RSP)) (B8-0115/2016).

Bart Staes, Ingeborg Gräßle, Piernicola Pedicini och Inés Ayala Sender utvecklade frågorna B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016 och B8-0112/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Martina Dlabajová, Ryszard Czarnecki och Dennis de Jong utvecklade frågorna B8-0113/2016, B8-0114/2016 och B8-0115/20165.

Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; José Bové för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Claudia Schmidt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Gilles Pargneaux, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Juvin, Derek Vaughan och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alojz Peterle, Linda McAvan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Tibor Szanyi.

Talare: Kristalina Georgieva.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 9.3.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: Elisabetta Gardini och Patrizia Toia yttrade sig om uppgifter i italiensk media med påståenden om att spionage av NSA ska ha förekommit i Italien.


7.1. Tillstånd för Österrike och Malta att underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Viktor Uspaskich (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0052)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut om tillstånd för Republiken Österrike och Malta att med hänsyn till Europeiska unionens intresse underteckna och ratificera respektive ansluta sig till Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.


7.2. Avtal mellan EU och San Marino om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken San Marino om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar [COM(2015)0518 - C8-0370/2015- 2015/0244(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0053)


7.3. Kroatiens anslutning till konventionen om skydd av unionens finansiella intressen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen [COM(2015)0458 - C8-0296/2015- 2015/0210(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0054)


7.4. Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagarnas tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaderna [COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0055)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0055)


7.5. Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien [COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0056)

Bernd Lange (ordförande för utskottet INTA) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


7.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass från Belgien) [COM(2016)0001 - C8-0013/2016 - 2016/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0057)


7.7. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016 [2015/2285(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0058)

Inlägg:

Marco Valli yttrade sig om ändringsförslag 13.


7.8. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 [2015/2330(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0059)


7.9. Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 (omröstning)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2016 [2015/2256(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Catherine Stihler (A8-0017/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0060)


7.10. Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien (2015/2791(RSP))

Resolutionsförslag B8-0255/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0061)


7.11. Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 [2015/2231(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0062)


7.12. Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 [2015/2115(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Notis Marias (A8-0012/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0063)

Inlägg:

Notis Marias (föredragande) yttrade sig efter omröstningen.


7.13. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000154/2015) från Bernd Lange och Daniel Caspary, för utskottet INTA, till kommissionen: Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Debatten hade ägt rum den 21 januari 2016 (punkt 5 i protokollet av den 21.1.2016).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 25 februari 2016 (punkt 3 i protokollet av den 25.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0250/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0064)


7.14. Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))

Debatten hade ägt rum den 4 februari 2016 (punkt 14 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 25 februari 2016 (punkt 4 i protokollet av den 25.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016 och B8-0256/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0251/2016

(ersätter B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016 och B8-0254/2016):

— Renate Sommer för PPE-gruppen;

— Paul Brannen för S&D-gruppen;

— Julie Girling och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen;

— Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen;

— Stefan Eck, Anja Hazekamp och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen;

— Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen;

— Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi.

Antogs (P8_TA(2016)0065)

(Resolutionsförslag B8-0256/2016 bortföll.)


7.15. Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2016/2515(RSP))

Debatten hade ägt rum den 20 januari 2016 (punkt 12 i protokollet av den 20.1.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 4 februari 2016 (punkt 2 i protokollet av den 4.2.2016).

Resolutionsförslag B8-0147/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 och B8-0160/2016

Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den 4 februari 2016 (punkt 8.9 i protokollet av den 4.2.2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0147/2016 (framlagt av ECR-gruppen)

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0251/2016

(ersätter B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016 och B8-0160/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

— Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, Milan Zver och Marijana Petir för PPE-gruppen;

— Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen;

— Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Renate Weber för ALDE-gruppen;

— Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga och Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen;

— Alyn Smith, Bodil Valero och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen;

— Arne Gericke.

Antogs (P8_TA(2016)0066)

Inlägg

Cristian Dan Preda yttrade sig om ändringsförslag 1; James Carver.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Heinz K. Becker - A8-0224/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor och Jonathan Arnott

Betänkande Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Beatriz Becerra Basterrechea, Lidia Senra Rodríguez, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Maria João Rodrigues - A8-0030/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Sofia Ribeiro - A8-0031/2016
Richard Sulík, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor och Thomas Mann

Betänkande Catherine Stihler - A8-0017/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák

Inledande av förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Tunisien - (2015/2791(RSP)) - B8-0255/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Soledad Cabezón Ruiz - A8-0020/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Notis Marias - A8-0012/2016
Richard Sulík och Andrejs Mamikins

Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland - (2015/2932(RSP)) - B8-0250/2016
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Charles Tannock

Införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater - (2016/2540(RSP)) - RC-B8-0251/2016
Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Den humanitära situationen i Jemen - (2016/2515(RSP)) - RC-B8-0151/2016
Krisztina Morvai och Andrejs Mamikins.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


10. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

FEMM-utskottet

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (2016/2009(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
Rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO

- Förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (2015/2353(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
Rådgivande utskott: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI

ITRE-utskottet

- Gränsöverskridande överföring av tjänster för digitalt innehåll på den inre marknaden (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
Rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI, LIBE

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))
Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
Rådgivande utskott: PECH, ENVI, TRAN, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)


11. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 7–10 mars 2016.


13. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.30.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Muselier, Obermayr, Olbrycht, Paksas, Vallina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy