Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

3. Σύνθεση του Σώματος

Η Ulla Tørnæs διορίζεται μέλος της δανικής κυβέρνησης.

Καθώς το αξίωμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Σώμα, με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με έναρξη ισχύος την 29η Φεβρουαρίου 2016 και ενημνερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος.

°
° ° °

Οι αρμόδιες δανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Morten Løkkegaard ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Ulla Tørnæs με ισχύ από 3 Μαρτίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Morten Løkkegaard καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου