Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 7 mars 2016 - Strasbourg

6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Sammanträdets ordförande meddelade att parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 9 mars 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (00036/2015/LEX - C8-0111/2016 - 2015/0006(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (00058/2015/LEX - C8-0108/2016 - 2014/0108(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (00059/2015/LEX - C8-0107/2016 - 2014/0136(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av den skyddsklausul och den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (00073/2015/LEX - C8-0106/2016 - 2015/0079(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (00074/2015/LEX - C8-0105/2016 - 2015/0080(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete (00064/2015/LEX - C8-0104/2016 - 2014/0124(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("djurhälsolag") (00007/2016/LEX - C8-0103/2016 - 2013/0136(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (00063/2015/LEX - C8-0102/2016 - 2013/0407(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG (00057/2015/LEX - C8-0101/2016 - 2014/0107(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy