Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 7. marts 2016 - Strasbourg

11. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden marts 2016 (PE 578.051/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra ECR om at opføre en forhandling om Kirkhope-betænkningen om anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) som første punkt på dagsordenen.

Talere: Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som begrundede anmodningen, Alain Lamassoure for anmodningen og Enrique Guerrero Salom imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen med AN (163 for, 207 imod, 14 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE om at opføre som andet punkt på eftermiddagens dagsordenen en erklæring fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om de seneste begivenheder med indvirkning på menneskerettighederne, retsstatsprincippet og stabiliteten i Tyrkiet.

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som begrundede anmodningen, Marie-Christine Vergiat for anmodningen og Cristian Dan Preda imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen med AN (136 for, 243 imod, 6 hverken/eller).

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135):

Anmodning fra GUE/NGL om i stedet for forhandlingen om ytringsfrihed i Kasakhstan (punkt 90 i PDOJ) at opføre en forhandling om krænkelsen af forpligtelserne i medfør af menneskerettighederne under tvangsforflyttelserne fra ”junglen” i Calais, afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag, på dagsordenen.

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, Molly Scott Cato for anmodningen og Diane James imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen med AN (90 for, 276 imod, 21 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af James Nicholson.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik