Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0023/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0023/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

14. Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Lucy Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogusław Liberadzki, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lucy Anderson, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jude Kirton-Darling, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Pavel Telička, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Karima Delli και Rosa D'Amato.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Massimiliano Salini, João Ferreira και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Richard Howitt, Ruža Tomašić, Ramon Tremosa i Balcells, Igor Šoltes, Tim Aker, Diane Dodds, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Knut Fleckenstein, Seán Kelly, Inés Ayala Sender και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.3.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου